Iniciatíva slovenských učiteľov: Kto vás platí?

0
Ilustračná fotografia (Autor: SITA)

„Ako vznikla ISU?“

Iniciatíva slovenských učiteľov vznikla ako neformálne združenie koncom roka 2015, keď sa spojilo niekoľko regionálnych učiteľských iniciatív. Každú z nich založili radoví učitelia a ďalší pedagogickí či odborní zamestnanci regionálneho školstva. Korene najstaršej z nich – Iniciatívy bratislavských učiteľov (IBU) – siahajú k štafetovému štrajku v roku 2012. Viacerí zakladajúci členovia IBU sa v roku 2012 rozhodli pokračovať v štrajku aj po tom, čo sa celoslovenský štrajk zvolaný OZ PŠaV skončil. Ku kontaktom, ktoré nadviazali počas štafetového štrajku, sa vrátili na jeseň roku 2015 a založili bratislavskú iniciatívu. Krátko nato vznikli ďalšie a spojili sa v ISU.

„Kto vás platí?“

ISU nemá žiadnych sponzorov, donorov ani mecenášov. Všetky výdavky, spojené s činnosťou iniciatívy, platia členovia buď z vlastného vrecka (napr. účty za telefón, cestovné náklady, drobná tlač materiálov), alebo z peňazí, ktoré si iniciatíva svojpomocne vyzbiera (napr. tlač plagátov a brožúr, materiál na výrobu transparentov, priestor na webe a ďalšie internetové služby). Vyzbierané peniaze pochádzajú od členov iniciatívy (resp. regionálnych iniciatív), kolegov zo škôl, rodinných príslušníkov, prípadne sympatizujúcich známych. Bratislavská iniciatíva od októbra 2015 do júna 2016 z týchto zdrojov získala spolu asi 2000 € (t. j. asi 220 € mesačne, najvyššie príspevky od jednotlivcov sa pohybovali na úrovni 150 – 200 €). Za uvedené obdobie z nich minula okolo 1400 €. Príjmy i výdavky ostatných iniciatív boli menšie. Mnohé služby (grafický návrh a správa webovej stránky, právne konzultácie, tvorba videí, poskytnutie ozvučenia a pódií) sa nám podarilo získať zadarmo od sympatizujúcich študentov a známych.

V súvislosti so štrajkom v januári a februári vznikla z iniciatívy p. Miroslava Pagáča výzva „Pomôž svojmu učiteľovi“ (pomoz.sk), na základe ktorej sa vyzbierali nemalé finančné prostriedky určené na pomoc štrajkujúcim učiteľom. O príspevok z týchto peňazí mohol požiadať každý, kto sa zúčastnil štrajku – zbierka fungovala ako akýsi alternatívny štrajkový fond. Spolu sa medzi viac ako 400 učiteľov rozdelilo takmer 62 000 € (v sumách od päťdesiat do 520 €). Zbierka vznikla nezávisle od Iniciatívy slovenských učiteľov, ktorá s vyzbieranými peniazmi nijako neprišla do styku a nerozhodovala o ich použití.

„Ako teda fungujete? Ako sa pridať?“

ISU je neformálna organizácia. Nevyberá členské príspevky, nemá zoznam členov ani žiadnu organizačnú hierarchiu. Na úrovni jednotlivých miest a obcí funguje v podobe regionálnych iniciatív (napr. Iniciatíva ružomberských učiteľov, Iniciatíva podpolianskych učiteľov atď.). Ide o skupiny pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, ktoré sa pravidelne stretávajú, diskutujú, navzájom sa informujú a pripravujú spoločné akcie. K regionálnej iniciatíve sa môže pridať ktorýkoľvek zamestnanec tejto kategórie – stačí, že sa začne pravidelne podieľať na jej aktivitách. Tým zároveň získa možnosť formovať jej ďalší vývoj, keďže všetky rozhodnutia sa rodia v spoločných diskusiách. Ak narazíme na otázku, v ktorej nedokážeme nájsť zhodu, rozhoduje sa hlasovaním. Hlas má každý, kto je prítomný na stretnutí. V učiteľských iniciatívach neexistujú riaditelia, predsedovia ani rady. Členovia sa medzi sebou líšia iba tým, ako dlho sa zapájajú do aktivít, no ani z toho pre nich nevyplývajú žiadne privilégiá, pokiaľ ide o rozhodovanie. Všetky celoslovenské aktivity (ako napríklad štrajk) spoločne koordinujú jednotlivé regionálne iniciatívy, pričom všetky princípy ich fungovania sa prenášajú aj na túto úroveň.

„Prečo ste doteraz boli ticho?“

Iniciatíva slovenských učiteľov, resp. regionálne iniciatívy, ktoré ju tvoria, vystúpili prvýkrát koncom roka 2015. Niektorí členovia iniciatív sa angažovali už v roku 2012 počas štafetového štrajku. Prečo nie skôr? Niektorí z nás predtým nepôsobili v školstve, iní boli presvedčení, že naše záujmy bude dôsledne presadzovať ktosi iný (profesijné organizácie, odbory), ďalší čakali (tak ako mnoho iných učiteľov), že sa situácia zlepší takpovediac sama.

Otázky tohto druhu sú na mieste, len ich podľa nášho názoru treba správne formulovať a neukazovať detinsky na tých, ktorí sa práve ozvali. Prečo teda bola drvivá väčšina slovenských učiteľov posledných 26 rokov ticho?

„Ktorá politická strana je za vami?“

ISU je neformálna organizácia, ktorá je nezávislá od politických strán a lobistických skupín.

Samozrejme, viaceré politické strany či skupiny prepojené na vysokú politiku sa usilovali nadviazať s nami spoluprácu, prípadne sa zviezť na vlne, ktorú sme vyvolali. V období štrajku v januári a februári 2016 – teda pred voľbami – nám vyjadrili podporu predstavitelia dvoch politických strán, ktoré sa neskôr stali súčasťou vládnej koalície (SNS, SIEŤ). Z nominanta SNS je dokonca minister školstva, ktorý však odmieta splniť požiadavky. Ide o dobrú ukážku toho, aká vratká a nespoľahlivá je podpora od politických strán.

Sme preto presvedčení, že ISU musí zostať nezávislou organizáciou. Akúkoľvek spoluprácu s politickými stranami (bez ohľadu na ich zafarbenie) sme vždy odmietali a naďalej odmietame. Nezúčastňujeme sa na akciách, ktoré organizujú politické strany. Nezapájame sa do protestov okolo aktuálnych káuz. Venujeme sa zápasu za splnenie troch požiadaviek. Nechceme sa totiž ocitnúť v role nástroja, ktorý politici využijú a neskôr odhodia. Napokon, žiadna z doterajších garnitúr sa vážne nezaoberala problémami školstva a žiadna zásadne nezlepšila postavenie učiteľov.

„Prečo sa nespojíte s odbormi?“

V slovenskom regionálnom školstve pôsobia rôzne odborové organizácie. Popri najväčšom Odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) sú to Nové školské odbory (NŠO), Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) a množstvo malých, nezávislých základných organizácií, ktoré pôsobia len na jednotlivých školách a nie sú zastrešené žiadnym zväzom. Činnosť ISU aktívne (propagovaním štrajku, účasťou na protestných akciách, verejnými stanoviskami vedenia atď.) podporili NŠO, NKOS i učitelia organizovaní v nezávislých odboroch.

Členmi štrajkového výboru ISU, resp. jednotlivých regionálnych iniciatív, sú aj radoví členovia OZ PŠaV. Mnohí členovia tohto odborového zväzu, vrátane predsedov niektorých základných organizácií, sa zúčastňujú na našich akciách. Za podporu zo strany odborovo organizovaných učiteľov i vedenia niektorých odborových organizácií sme veľmi vďační. Zároveň si myslíme, že súčasná podoba ISU ako neformálnej organizácie postačuje. Vhodne dopĺňa ďalšie organizácie (nielen odborové), ktoré pôsobia v slovenskom školstve.

Pokiaľ ide o postoj vedenia OZ PŠaV k aktivitám ISU, doteraz bol buď nepriateľský (napr. šírenie lží o údajnom „pozadí“ ISU, znevažovanie januárového a februárového štrajku), alebo indiferentný (naposledy: „Účasť na proteste dňa 1. júla 2016 v Bratislave nechávame na možnostiach a slobodnom rozhodnutí každého člena OZ PŠaV na Slovensku“). Vedenie OZ PŠaV zrejme vníma ISU ako konkurenta či škodcu. To nás síce neteší, no namiesto presviedčania o opaku chceme svoj čas venovať iným, zmysluplnejším aktivitám.

„Prečo zastupujete len učiteľov?“

Hoci ISU má v názve len učiteľov, zastupuje záujmy všetkých pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva. Táto kategória zahŕňa okrem učiteľov nasledujúce profesie: majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy, tréner športovej triedy, korepetítor, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg.

Odborníci v týchto profesiách pôsobia na všetkých úrovniach regionálneho školstva: v materských, základných a stredných školách, na rôznych špeciálnych školách, na základných umeleckých školách, školských internátoch, v centrách voľného času a mnohých ďalších zariadeniach. Podľa údajov z roku 2015 ide o takmer 90 000 zamestnancov.

„Prečo nezastupujete aj nepedagogických zamestnancov?“

ISU si uvedomuje, že situácia mnohých nepedagogických zamestnancov je ešte horšia, než v prípade pedagogických a odborných zamestnancov. Je hanbou tejto krajiny, že ich stupnica platových taríf sa začína pod úrovňou zákonom garantovanej minimálnej mzdy.

Na druhej strane ISU vznikla ako iniciatíva radových pedagogických a odborných zamestnancov. Nemôžeme hovoriť za iných a presadzovať ich požiadavky. Preto by sme uvítali, ak by sa aj nepedagogickí zamestnanci slovenského školstva začali organizovať podobným spôsobom ako my, teda prostredníctvom neformálnych regionálnych skupín zjednotených do celoslovenskej „Iniciatívy nepedagogických zamestnancov“. S takou iniciatívou budeme radi koordinovať naše aktivity.

Iniciatíva slovenských učiteľov

- Reklama -