Ochrana súkromia – informácie o cookies

V tomto texte nájdete informácie o súboroch cookies používaných na serveri ParlamentnéListy.sk.

Adresa web stránky: https://www.parlamentnelisty.sk

Zásady ochrany osobných údajov

·         Zhromažďované osobné údaje

Image by Pete Linforth from Pixabay

MEDIA WORK s.r.o., IČO: 53 077 334, so sídlom Murgašova 11, 010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo 74775/L, oddiel Sro, ako prevádzkovateľ niekoľkých webových portálov a poskytovateľ ďalších internetových služieb (ďalej len „Spoločnosť“) zhromažďuje nasledujúce údaje o používateľoch svojich služieb:

V prípade registrácie účtu používateľa na vybrané služby zaznamenáva Spoločnosť napríklad používateľovo meno či prezývku, e-mail, heslo v zašifrovanej podobe, mesto bydliska a ďalšie profilové informácie prostredníctvom súborov cookies, ktoré Spoločnosti umožňujú rozpoznať používateľa ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní sa na jeho účet, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť danú službu používateľským preferenciám. Súbory cookies sa zároveň používajú na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti aj mimo nich. Súbory cookies používa Spoločnosť aj v prípade, keď používateľ využíva služby, ktoré Spoločnosť ponúka svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb Spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch prostredníctvom rôznych spotrebiteľských súťaží, výskumov a dotazníkov, na ktorých sa používateľ so svojím súhlasom zúčastní.

Používateľ súhlasí s využitím cookies udelením informatívneho súhlasu pomocou lišty v hornej časti prehliadača (podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií, resp. podľa jej novelizácie smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES, v SR transponovanej zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách) alebo používaním webu. Podľa smernice ide predovšetkým o využívanie cookies (tzv. session cookies). EÚ predpis sa zameriava najmä „na behaviorálne cielenie a zneužitie súkromných informácií v prípade tzv. neanonymných (z ktorých je zrejmá identita používateľa) a „third-party“ (ukladajúcich informácie na inej než navštívenej stránke) cookies.

Spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov známe pod skratkou GDPR, celé znenie nájdete tu; viac o GDPR nájdete aj na webe ÚOOÚ), zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, resp. zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý uvedený zákon v zmysle implementácie uvedeného nariadenia nahradil, a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov.

V rámci registrácie používateľa na serveroch je Spoločnosť oprávnená spracovávať osobné údaje používateľa alebo osobné údaje poskytnuté či zadané používateľom pri registrácii (najmä adresné údaje). Takéto spracovávanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pri plnení zmluvy, na základe ktorej prevádzkovateľ poskytuje službu registrácie na severoch a ktorej zmluvnou stranou je používateľ ako subjekt osobných údajov. V konkrétnych prípadoch môže Spoločnosť spracovávať osobné údaje nad tento rámec podľa konkrétneho účelu na ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretích osôb (napr. záujem na bezpečnom fungovaní služby) podľa zákonných požiadaviek na spracovávanie osobných údajov. Ak používateľ poskytol alebo poskytne Spoločnosti osobné údaje iných fyzických osôb, je povinný tieto fyzické osoby (subjekty údajov) informovať o spracovávaní osobných údajov a zaistiť zákonnosť spracovávania osobných údajov. V opačnom prípade požívateľ zodpovedá Spoločnosti za spôsobenú škodu.

 • rozosielanie newsletterov – kým nepotvrdíte e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii na odber newsletterov, kliknutím na verifikačný e-mail zaslaný na túto adresu, nie sú na *.parlamentnelisty.sk ukladané žiadne osobné údaje; prvý osobný údaj sa uloží práve pri verifikácii (e-mailová adresa)
 • e-mailová adresa
  • e-mailovú adresu ukladáme na základe informovaného súhlasu vyjadreného verifikáciou e-mailového účtu; pri zrušení odberu newsletterov (odkaz v päte strany každého newslettera) dôjde k trvalému výmazu vášho e-mailu z databázy na rozosielanie newsletterov
 • registrácia – spracovávanie dát uvedených pri registrácii je do verifikácie používateľom pozastavené, k spracovávaniu dochádza až po verifikácii; ak nedôjde k verifikácii do 72 hodín od založenia účtu, dáta sú automaticky vymazané
 • e-mailová adresa
  • e-mailovú adresu ukladáme na základe oprávneného záujmu, zákonných dôvodov a z dôvodu ochrany práv tretích osôb; slúži na jednoznačnú identifikáciu v rámci interného systému, na overenie práv prístupu k profilu a na komunikáciu s používateľom; validita je overovaná pomocou verifikácie, čím je zároveň obmedzené zneužitie e-mailu
 • nick name
  • nick name ukladáme na základe oprávneného záujmu, je unikátny v systéme a slúži na anonymizáciu používateľa, pričom mu umožňuje vytvárať si alter ego
 • heslo na prístup k účtu
  • heslo na prístup k účtu ukladáme na základe oprávneného záujmu a z dôvodu ochrany práv tretích osôb
 • fotografia
  • fotografia je nepovinný údaj, v prípade vloženia dáta ukladáme na základe oprávneného záujmu
 • mesto bydliska
  • mesto bydliska ukladáme na základe verejného záujmu, slúži len na zobrazenie výskumu popularity politikov zobrazovanej na mape GeoPopularity; pri hodnotení sú osobné dáta anonymizované a nemožno zistiť osobné dáta používateľa ani hodnotu jeho hlasovania
 • dátum narodenia
  • dátum narodenia ukladáme na základe verejného záujmu a zo zákonných dôvodov, okrem zabezpečenia minimálnej vekovej hranice na používanie účtu slúži aj na zobrazenie výskumu popularity politikov zobrazovanej na mape GeoPopularity; pri hodnotení sú osobné dáta anonymizované a nemožno zistiť osobné dáta používateľa ani hodnotu jeho hlasovania
 • pohlavie
  • pohlavie ukladáme na základe verejného záujmu, slúži len na zobrazenie výskumu popularity politikov zobrazovanej na mape GeoPopularity; pri hodnotení sú osobné dáta anonymizované a nemožno zistiť osobné dáta užívateľa ani hodnotu jeho hlasovania
 • údaje zbierané počas prevádzky
 • IP adresa
 • súbory cookies (v prípade on-line služieb)
 • prípadne iný on-line identifikátor

·         Používanie osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere a sú zhromažďované najmä na nasledujúce účely:

 • používanie služieb a produktov poskytovaných Spoločnosťou či tretími osobami na základe zmluvnej dohody so Spoločnosťou a vyrovnanie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z objednávky danej služby a produktu (vrátane napr. administrácie a uskutočnenia platby za danú službu alebo produkt);
 • získanie výhry v spotrebiteľských súťažiach organizovaných Spoločnosťou;
 • správu používateľských účtov a prispôsobenie služieb poskytovaných Spoločnosťou potrebám a záujmom jednotlivých používateľov;
 • odosielanie newsletterov prostredníctvom e-mailu v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov; používateľ sa môže odhlásiť z prijímania newsletterov v päte strany každého rozosielaného newslettera alebo žiadosťou odoslanou na e-mailovú adresu online(zavináč)parlamentnelisty(bodka)sk;
 • rozosielanie výhier zo súťaží, drobných darčekov či tovaru a služieb objednaných prostredníctvom niektorého webového portálu Spoločnosti; tieto údaje budú slúžiť výhradne na doručenie výhry, darčeka či objednaného tovaru a služby alebo na overenie kontaktných údajov;
 • vytváranie a distribúciu inzercie relevantnej pre záujmy používateľa, tzv. behaviorálne cielená on-line inzercia (ako funguje behaviorálne cielená reklama sa dozviete tu); online behaviorálna reklama je spôsob zobrazovania reklamy na navštívených internetových stránkach tak, aby reklama viac zodpovedala záujmom používateľov a bola pre nich maximálne relevantná; takto získané údaje neumožňujú identifikovať používateľa ako fyzickú osobu v reálnom svete a sú zbierané a analyzované striktne anonymne; používatelia majú kedykoľvek možnosť voľby medzi využitím alebo nevyužitím výhod relevantnejšieho zobrazovania reklamy prihlásením sa alebo odhlásením sa z behaviorálneho cielenia tu;
 • analýzy vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá vašim individuálnym potrebám, realizovanie analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané, a na zlepšenie kvality našich služieb či vývoj nových;
 • ochranu vašich práv (napr. pre prípad súdneho sporu týkajúceho sa našich služieb) a ochranu našich práv (napr. pre prípad súdneho sporu týkajúceho sa našich služieb);
 • vedenie účtovnej evidencie a plnenie ďalších zákonných povinností;
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi zvonku či zneužitím zo strany používateľov;
 • zodpovedanie vašej otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára.

·         Ďalšie zhromažďované informácie

Serverové protokoly

Keď navštívite naše webové stránky, naše servery (rovnako ako väčšina webových stránok) automaticky zaznamenávajú požiadavky na naše webové stránky. Tieto protokoly serverov obvykle obsahujú informácie o vašej webovej požiadavke, IP adrese, type prehliadača, jazyku prehliadača a dátume a čase požiadavky. Ďalej môžu obsahovať aj jeden alebo viac súborov cookie, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. V prípade servisnej požiadavky (využitie formulára s nahlásením technického problému/technického námetu) sú tieto informácie odosielané. Prístup k týmto informáciám majú len superadministrátori a tieto dáta sa nikdy nepoužijú na priamu identifikáciu (slúžia na odhalenie technických problémov).

·         Zabezpečenie osobných údajov

TIP!   Vaše osobné údaje chránime a nikdy ich neposkytneme tretej osobe na marketingovú kampaň.

Všetky osobné údaje, ktoré používateľ Spoločnosti poskytne, budú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Vzhľadom na to, že internet nie je úplne bezpečné prostredie, Spoločnosť nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť informácií, ktoré do jednotlivých služieb Spoločnosti používatelia prenesú. V tejto súvislosti preto nie je možné 100 % zaručiť, že sa k poskytnutým informáciám nedá získať prístup, že nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením bezpečnostných opatrení Spoločnosti fyzickej, technickej či manažérskej povahy. Spoločnosť však zaručuje, že v súvislosti so spracovávaním osobných údajov pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku, a používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré sa od nej dajú rozumne vyžadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia potom Spoločnosť pravidelne aktualizuje.

S cieľom lepšie zabezpečiť osobné údaje používateľov je prístup k údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi prehliadačom používateľa a webovými stránkami Spoločnosti šifrované.

Každý používateľ nesie zodpovednosť za uchovanie svojho jedinečného hesla a ďalších údajov o účte v tajnosti a za stálu kontrolu nad prístupom k svojej e-mailovej komunikácii. Používatelia berú na vedomie, že e-maily, rýchle správy chatu, blogy a ďalšie typy komunikácie s ostatnými používateľmi webových stránok Spoločnosti nie sú šifrované. Spoločnosť preto v tejto súvislosti dôrazne odporúča nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií. Spoločnosť upozorňuje používateľov, že jej administrátori nebudú od používateľov nikdy požadovať heslo.

K vašim osobným dátam môžu mať prístup (k tým, ktoré na daný účel potrebujú):

 • osoby, ktorým poskytujeme údaje na analýzu návštevnosti našich webov;
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré v rámci našich služieb využívame;
 • osoby, ktoré vám doručujú naše tituly, výhry či darčeky v rámci marketingových akcií;
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú;
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet);
 • obchodní partneri či sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácii našich akcií, konferencií, seminárov, atď.;
 • inkasné agentúry na vymáhanie či inkaso pohľadávok našej Spoločnosti;
 • prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
 • prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať len pre vás relevantný obsah a reklamu.
 • Doba spracovávania osobných a ďalších údajov a ich sprístupnenie na základe zákona

Spoločnosť uchováva informácie jednotlivých používateľov dovtedy, dokedy je ich účet aktívny alebo dokedy to vyžaduje iná zákonná povinnosť; v prípade osobných údajov na základe vyjadrenia súhlasu subjektu údajov potom do písomného odvolania súhlasu so spracovávaním osobných údajov používateľom. Ani odvolaním súhlasu subjektu údajov teda nie je dotknuté právo Spoločnosti spracovávať údaje o používateľoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä na riešenie sporov a konečné vyrovnanie všetkých práv a záväzkov súvisiacich s poskytovaním príslušnej služby.

Na základe platných právnych predpisov je Spoločnosť povinná zverejniť osobné údaje používateľa, informácie o jeho IP adrese, prevádzke alebo iných aktivitách používateľov:

 • na základe žiadosti súdu, Polície SR, príp. iných orgánov činných v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov;
 • na presadzovanie podmienok zmluvy s používateľom;
 • ako prostriedok ochrany zabezpečenia a integrity webu Spoločnosti;
 • na uplatnenie alebo ochranu práv, majetku a osobnej bezpečnosti ostatných používateľov služieb Spoločnosti a ďalších osôb.
 • Časté otázky:
 • Môže Spoločnosť spracovávať moje dáta aj bez môjho súhlasu? Odpoveď: Áno, ak má na to iný prípustný právny dôvod, napríklad:
 • poskytnutie služby či produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické používanie určitej služby bez toho, aby bolo treba čokoľvek podpísať);
 • plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. povinnosť uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje na základe zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách);
 • ide o spracovávanie potrebné pre naše oprávnené záujmy (napr. na priamy marketing, zaistenie bezpečnosti našich webov atď.);
 • na základe zákonnej spravodajskej licencie.
 • Musíte na moju žiadosť vymazať všetky osobné údaje o mojej osobe? Odpoveď: Nie, na vašu žiadosť sme povinní vymazať len tie osobné a zvláštne údaje, na ktorých spracovávanie ste nám udelili súhlas. Na osobné údaje spracovávané na základe iných právnych predpisov sa vaša žiadosť o výmaz či vaša žiadosť o uplatnenie práva „byť zabudnutý“ nevzťahuje.
 • Aké sú teda moje práva, ktoré sa týkajú GDPR? Odpoveď:
 •     Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
 •     právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 •     právo požadovať obmedzenie spracovávania;
 •     právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu v určitých prípadoch;
 •     právo požadovať prenesenie údajov;
 •     právo na prístup k osobným údajom;
 •     právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;
 •     právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý) v určitých prípadoch;
 •     ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679.
 • Čo znamená právo vzniesť námietku a ako ju uplatním? Odpoveď: Námietku môžete vzniesť u správcu vašich osobných údajov:
 • Ak by sa vám napríklad nepáčilo, že od nás z času na čas dostanete nejaké obchodné oznámenie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb, máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu vašich osobných údajov na priamy marketing. Ak to urobíte, na tento účel už vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery vám už zasielať nebudeme.
 • Ak by sa vám nepáčilo, že spracovávame niektoré vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, môžete vniesť námietku. Námietka bude posúdená a odpoveď obdržíte v lehote do 30 kalendárnych dní. V prípade, že posúdiť námietku alebo ju spracovať nebude možné stihnúť v tejto lehote, môžete obdržať odpoveď až v lehote 90 kalendárnych dní od prijatia námietky.
 • Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679.
 • V redakčných článkoch uvádzate veľké množstvo osobných dát. Vzťahuje sa na ne GDPR? Môžem uplatniť niektoré zo svojich práv? Odpoveď:
 • GDPR upravuje ochranu osobných dát žijúcich osôb v takej forme, aby boli dodržané práva vyplývajúce z ďalšej legislatívy. V tomto prípade je nutné riadiť sa zodpovedajúcimi paragrafmi občianskeho zákonníka, ktorý zakotvuje výnimočné situácie, keď je možné pristúpiť k obmedzeniu osobnostných práv človeka. V súvislosti s touto problematikou hovoríme o tzv. zákonných licenciách. Pomocou zákonných licencií možno z dôvodu verejného záujmu obmedziť niektoré osobnostné práva človeka. Statky, ktoré vzídu z tohto obmedzenia, možno potom sprístupniť spoločenskému využívaniu, a to bez ohľadu na to, či bol prejavený súhlas zo strany dotknutého človeka. Občiansky zákonník obsahuje spolu 5 zákonných licencií, pričom na redakčný obsah vrátane obrazových záznamov a audiozáznamov sa vzťahuje zákonná spravodajská licencia. Ak v niektorom z článkov uvádzame vaše osobné dáta, môžete, samozrejme, uplatniť svoje právo na opravu či doplnenie alebo máte podľa tlačového zákona právo v primeranom rozsahu na zverejnenie svojej reakcie.
 • Ako vás môžem kontaktovať? Odpoveď:
 • V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovávaním vašich osobných údajov využite, prosím, kontaktný formulár dostupný v sekcii Profilov alebo nás kontaktujte písomne na našej adrese, do rúk poverenca pre ochranu osobných údajov.
 • V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že môžeme vyžadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zabránili prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom. S cieľom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s vami monitorovaná.

·         Správcovia a spracovatelia osobných dát

 • MEDIA WORK s.r.o. (prevádzkovateľ, správca)
 • ADMINA s.r.o. (development, spracovateľ)
 • Facebook (S/N, správca aj spracovateľ)
 • Twitter (S/N, správca aj spracovateľ)
 • Google+ (S/N, správca aj spracovateľ)
 • Google a jeho partneri (reklamy, spracovateľ)
 • Seznam.cz a jeho partneri (reklamy, spracovateľ)
 • Adform a jeho partneri (reklamy, spracovateľ)
 • R2B2 a jeho partneri (reklamy, spracovateľ)
 • Strossle a jeho partneri (reklamy, spracovateľ)
 • JQuery – na zjednodušenie interakcie medzi JS a HTML
 • a ďalší, budeme priebežne dopĺňať

Cookies

TIP!   Naše cookies vám pomáhajú. Pomocou cookies napríklad meníme farbu odkazov, ktoré ste už navštívili, alebo obmedzujeme počet zobrazení reklám počas jednej návštevy.

·         Čo sú cookies?

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Cookies využíva na svoju činnosť prevažná väčšina webových stránok.

·         Ako sa delia cookies?

Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto ich k vám na web umiestňuje, to jest na:

 • Cookie prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý si prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.
 • Cookie tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Používateľa tak možno sledovať naprieč doménami. Používajú sa často na vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti možno cookies rozdeliť na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača.
 • Dlhodobé (persistent cookie) – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhého času (ten záleží na nastavení vášho prehliadača a nastavení cookie). Môžete ich ručne odstrániť.

·         Na čo cookies používame?

Na našom webe používame tieto cookies:

 • Technické – prvej strany, krátkodobé. Zabezpečujú základnú technickú funkčnosť webu, to jest prihlasovanie, zapamätanie si nastavení, využívanie služieb a pod.
 • Štatistické a diagnostické (napr. Google Analytics) – prvej strany, dlhodobé. Sú využívané na generovanie anonymných štatistík o používaní webu.
 • Reklamné – prvej aj tretej strany. Sú využívané na behaviorálne cielenie reklamy podľa záujmov. Keď už sa reklama musí zobrazovať (ako hlavný príjem pre web a tvorbu jeho obsahu), tak nech sa používateľovi/čitateľovi zobrazujú ponuky, ktoré ho môžu skutočne zaujímať.

Dôležité: Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. Žiadny z nami vytvorených cookie súborov nevedie k individuálnej identifikácii používateľa/čitateľa, zhromažďované dáta sú anonymné.

Meracie skripty Gemius zbierajú nasledujúce informácie:

 • Identifikátor skriptu,
 • informácie o tom, či je skript vložený do framu,
 • verzia Flash Playeru,
 • time stamp vzhľadom na GMT,
 • URL adresa, na ktorej bol skript vykonaný,
 • URL adresa odkazujúcej webovej stránky,
 • rozlíšenie obrazovky (v pixeloch),
 • veľkosť okna internetového prehliadača (v pixeloch),
 • tabuľka s voliteľnými parametrami klienta (voliteľné),
 • Local Storage identifikátor,
 • cookie prvej strany/BID identifikátor,
 • visibilita okna prehliadača,
 • typ udalosti (Event).

Z HTTP hlavičky sú získané nasledujúce parametre:

 • [IP] = IP adresa, z ktorej bolo vykonané pripojenie (posledné 4 bity sú vynechané),
 • [User – Agent][ = umožňuje rozpoznať typ použitého zariadenia, jeho operačný systém a webový prehliadač,
 • [X-OperaMini-Phone-UA] = parameter, ktorý pomáha rozpoznať typ mobilného zariadenia,
 • [Accept-Language] = preferovaný jazyk v prehliadači používateľa,
 • [Referer] = URL adresa, kde bol skript vykonaný,
 • [X-Forwarded-For:] = pôvodná IP adresa prevedená proxy serverom (anonymizovaná zmazaním posledných 4 bitov v binárnom zobrazení IP adresy),
 • [Client-ip] = pôvodná IP adresa prevedená proxy serverom (anonymizovaná zmazaním posledných 4 bitov v binárnom zobrazení IP adresy),
 • [Cookie],
 • [Identifikátor používateľa].

·         Server ParlamentnéListy.sk používa Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len Google). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na vyhodnocovanie používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite určených pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Spoločnosť ukladá anonymizované dáta o správaní používateľov 26 mesiacov s cieľom zlepšenia kvality svojich služieb.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov). Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google tu.

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do vášho prehliadača a aktivácii nebude dochádzať k odosielaniu dát.

·         Server ParlamentnéListy.sk používa cookies reklamných partnerov.

TIP!   Zakázaním reklamných cookies nezakážete zobrazovanie reklamy, ale bude sa vám zobrazovať reklama, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou nebude súvisieť s vašimi záujmami.

Poznámka k blokovaniu reklamných služieb: Nami prevádzkované služby, ku ktorým získavate prístup bezplatne, financujeme prevažne z príjmov z inzercie. Z dôvodu zaistenia ďalšej bezplatnej prevádzky našich služieb, ako aj s cieľom zachovania súčasnej úrovne poskytovaných služieb a ich ďalšieho rozvoja sa, prosím, zdržte používania aplikácií či iných opatrení slúžiacich na blokovanie nami zobrazovanej reklamy.

·         Princípy ochrany osobných údajov používané našimi partnermi

o    Google:

Vďaka súboru cookie DoubleClick môže spoločnosť Google a jej partneri zobrazovať reklamy používateľom na základe ich návštev na našich stránkach a ďalších stránkach internetu. Môžete si používanie súboru cookie DoubleClick pre záujmovo orientované reklamy zrušiť prostredníctvom Správcu nastavenia reklám. Spoločnosť používa aj ďalšie cookie spoločnosti Google, o ktorých typoch a zásadách sa dozviete viac tu.

Pri zobrazovaní reklám zo siete Google môžu byť použité aj súbory cookie ďalších dodávateľov či reklamných sietí tretích strán. Môžete weby týchto tretích strán navštíviť a zrušiť si na nich používanie súborov cookie pre záujmovo orientovanú reklamu (ak dodávateľ alebo reklamná sieť túto možnosť ponúka).

·         Facebook:

Facebook dodržiava samoregulačné princípy pre on-line behaviorálne reklamy (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) a zúčastňuje sa programov, ktoré ponúkajú možnosť tento typ reklám odmietnuť. Nesúhlas s používaním cookies môžete vyjadriť pre všetky zúčastnené spoločnosti prostredníctvom týchto webov:

European Interactive Digital Advertising Alliance

·         Vypnutie záujmových reklám v desktopových zariadeniach

TIP!   Zakázaním reklamných cookies nezakážete zobrazovanie reklamy, ale bude sa vám zobrazovať reklama, ktorú s veľkou pravdepodobnosťou nebudete chcieť vidieť.

Úroveň ochrany pred cookies možno nastaviť v prehliadači, a to až na celkové blokovanie všetkých cookies z celého internetu. Zvyšuje to úroveň bezpečnosti, ale môže to zároveň skomplikovať prehliadanie internetových stránok alebo znemožniť prihlásenie sa na niektoré stránky a služby.

Nastavenie prijímania cookies súborov sa obvykle nachádza v „Možnosti“ alebo „Preferencie“ v menu vášho prehliadača. Pre lepšie pochopenie tohto nastavenia môžu byť užitočné ďalej uvedené odkazy. Okrem toho môžete použiť pomoc pre minoritné prehliadače, o ktorých sa tu nezmieňujeme priamo.

·         Vypnutie záujmových reklám v mobilných zariadeniach

TIP!   Zakázaním reklamných cookies nezakážete zobrazovanie reklamy, ale bude sa vám zobrazovať reklama, ktorú s veľkou pravdepodobnosťou nebudete chcieť vidieť.

V iPhone, iPade alebo Androide môžete zmeniť nastavenie zariadenia a spresniť, či chcete vidieť on-line reklamy založené na záujmoch.

iPhone alebo iPad:

 1. Prejdite do Nastavenia.
 2. Kliknite na Súkromie.
 3. Kliknite na Reklamy a zapnite Obmedziť sledovanie reklám.

Android (verzia 2.2 a novšie) a služby Google Play (verzia 4.0 a novšie):

 1. Prejdite na Nastavenie Google.
 2. Kliknite na Reklamy.
 3. Kliknite na Odhlásiť sa zo záujmovo orientovanej inzercie a vyberte OK.