Nemali by sme sa spoliehať na to, že firmy budú naďalej vytvárať pracovné miesta. Kto dvíha nad Slovenskom varovný prst?

  0
  Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR (Autor: SITA)

  Takýmito projektmi sú predovšetkým iniciatíva “Najlepší z možných svetov – Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike” ekonómov Martina Filka, Ľudovíta Ódora a Štefana Kišša, nový zákon o štátnej službe, ale aj nový systém posudzovania vplyvov legislatívy a regulácie v gescií ministerstva hospodárstva. Informovala o tom Ingrid Ludviková zo Zastúpenia EK.

  „Je totiž celý rad problémov, ktoré podnikateľov trápia a ktoré sa v prípade neriešenia negatívne podpíšu na rastovom potenciáli Slovenska a na dlhodobej udržateľnosti jeho verejných financií“, dodal ďalej Chrenek. Podľa vedúceho Zastúpenia EK sú za mnohými prekážkami v podnikateľskej a investičnej atraktívnosti Slovenska práve slabšie odborné a analytické kapacity vo verejnej správe a nestabilita v štátnej administratíve. Pripomenul, že z Európskych štrukturálnych fondov je v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa vyčlenených 335 miliónov eur, ktoré môžu výrazne napomôcť v budovaní potrebných kapacít. 

  Štátny tajomník rezortu hospodárstva Rastislav Chovanec zdôraznil, že ministerstvo bude ako národný koordinátor posudzovania vplyvov zohľadňovať všetky relevantné dopady na spoločnosť, nielen na podnikateľské prostredie. Podľa jeho slov by „všetky rozhodnutia vlády mali byť podložené kvalitnými a dostupnými informáciami a dátami.“ 

  Spoluautor iniciatívy “Najlepší z možných svetov – hodnota za peniaze vo verejnej politike” a zástupca riaditeľa Inštitútu finančnej politiky Štefan Kišš zdôraznil, že „politická podpora a podpora verejnosti pre projekt hodnota za peniaze je výborná.“ Zároveň však skonštatoval, že projekt je na začiatku a kľúčové pre úspech bude zlepšenie analytických kapacít štátu, nástrojov a širšia dostupnosť kvalitných údajov. „Toto je kľúčová podmienka na to, aby sme vláde doručili výsledky, ktoré nám zadala,“ uzavrel Kišš. 

  Podľa prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska Jána Oravca treba konečne začať s citeľným znižovaním záťaží. „Najlepšie je urobiť to v troch krokoch: po prvé, čo najrýchlejšie odstráňme desiatky zbytočných prekážok podnikania, o ktorých vieme, po druhé, zaveďme a dôsledne dodržiavajme niekoľko základných princípov “slušnosti” pri schvaľovaní novej legislatívy, napríklad, že sa výrazne obmedzí využívanie inštitútu skráteného pripomienkového konania a po tretie, hlavne začnime pracovať na vybudovaní funkčného systému riadenia lepšieho prístupu k regulácii, s jasne definovanými cieľmi, ale aj právomocami a zodpovednosťou za ich plnenie či sankciami za ich neplnenie“ skonštatoval. 

  Ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková priblížila, že „EK pri budovaní analytických kapacít a tvorby politík založených na dôkazoch upozorňuje aj na roztrieštenosť a rezortizmus, ktoré obmedzujú spoluprácu ministerstiev, na málo kvantitatívnych cieľov a ich slabé monitorovanie ako aj na formálne a často len sporadické hodnotenie politík”. Zároveň pozitívne hodnotí projekt Hodnota za peniaze či vytvorenie Komisie na posudzovanie vplyvov a jednotnú metodiku posudzovanie vplyvov. 

  Podľa hodnotenia Európskej komisie vykazuje Slovensko nedostatky vo verejnej správe, ktoré poškodzujú podnikateľské a investičné prostredie, ako aj efektívne rozdeľovanie verejných zdrojov. Komisia, ale aj OECD, poukazujú najmä na nedostatok strategickej koordinácie medzi rezortmi, nedostatočné analyzovanie a vyhodnocovanie politík, strategických cieľov a verejných výdavkov, ako aj slabé dopadové štúdie v oblasti legislatívy a regulácie.

  Pretrvávajúce problémy Komisia vidí aj v riadení ľudských zdrojov v štátnej správe, kde sa často pri zamestnávaní dôsledne neuplatňujú princípy rovnosti príležitostí, chýba kvalitné kontinuálne vzdelávanie a odborná príprava, štruktúra platov nie je transparentná, predvídateľná a založená na zásluhách, a kde dochádza k vysokej fluktuácií zamestnancov v dôsledku politických cyklov.

  - Reklama -