NATO je nelegitímne, zasieva nešťastie. Zákonite musí prísť väčšia vojna, ako bola druhá svetová. Šéf Asociácie slovenských vojakov Žarnovičan prehovoril pre PL.sk

0
Slovenská armáda (ilustračné foto) (Autor: SITA)

,,Členmi ASV sú vysokí dôstojníci aj z vysokého velenia armády z 90. rokov, na stupňoch MO SR, vojenského školstva, rozviedky, vojenskej diplomacie, letectva, PVO, pozemného vojska. Bývalá základňa ASV z konca 90. rokov bola na úrovni minimálne 500 top funkcií vo vtedajšej armáde, medzitým sa pre neaktivitu ASV od roku 2003 základňa upravila hlavne aktivitami do zväzu vojakov a iných organizácií vojakov v zálohe, ale ich členstvo nebolo zrušené,” odpovedali nám v ASV na otázku, koho zastupujú. O aktuálnom pôsobení tejto organizácie sme sa rozprávali s jej predsedom Jozefom Žarnovičanom.

Na oficiálnej web stránke je bližšie opísaná vaša história iba po rok 1998, potom ako keby pre vás nastalo temné obdobie.

Asociácia bola činná ešte do roku 2000, v podstate doznievala činnosť po VI. sneme ASV, kde sa kompletne zmenilo vedenie. Nové vedenie nemalo podporu v členskej základni, predsedníctvo vtedajšej ASV pod vedením nového predsedu zmenilo základné dokumenty a ASV sa zmenila z aktívnej organizácie na niečo iné. ASV sa zaradila medzi ostatné organizácie, ktoré majú len niečo spoločné s armádou, ako napríklad Zväz vojenských dôchodcov a ďalšie, ktoré sa uchádzajú o príspevok z ministerstva obrany. To viedlo k útlmu činnosti, odlevu členstva, ASV prestala byť zaujímavá pre tých, ktorí desať rokov podporovali ASV a zúčastňovali sa na aktivitách, ktoré boli pomerne rozsiahle. Ukazuje sa, že to bol niekoho zámer, aby sa aktívna organizácia utlmila a nevyvíjala ďalej svoju činnosť, lebo to niekomu nevyhovovalo. Napokon, blížil sa termín vstupu do NATO a tam s najväčšou pravdepodobnosťou treba hľadať príčinu. Napriek tomu sa bývalí členovia ASV spolu stretávali naďalej, kontaktovali sa, spoločne posudzovali aktuálnu situáciu vo svete a na Slovensku, až dospeli k záveru, že je čas na aktiváciu ASV.

Aké plány máte na najbližšie obdobie?

Naše ciele, krátkodobé i dlhodobé, sú uvedené v našom programovom vyhlásení. Za najväčšiu prioritu považujeme za každých okolností všestranne pomôcť Slovensku pri ochrane a obrane jeho zvrchovanosti, demokracie a ľudských práv.

Najbližšie obdobie je vyjadrené v pláne našej činnosti. Okrem základného cieľa budeme organizovať najrôznejšie aktvity. Niektoré pokračujú z obdobia pred VI. snemom ASV, ako napríklad  účasť na oslavách, spomienkových stretnutiach a  kultúrnych podujatiach. Z novších, športové a branno-športové aktivity, publikačná činnosť, charitatívna činnosť, kritika a návrhy na legislatívne zmeny týkajúce sa obrany, zachovania suverenity a štátnosti SR, projekty pre stabilizáciu vojakov v zálohe a mnohé ďalšie aktivity.

S kým spolupracujete a akým spôsobom?

Kedže sme obnovovali ASV po 15 rokoch veľmi oklieštených aktivít, práve sme v procese podpisovania nových memoránd s partnermi v SR, ale aj v okolitých štátoch. O každej obnovenej a novej spolupráci budeme priebežne informovať verejnosť. Pôjde aj o významné spolupráce v rámci európskeho prostredia.

Vymedzujete sa ostro proti NATO, vedeli by ste v stručnosti zhrnúť váš postoj k tejto medzinárodnej organizácii?

Náš postoj je jednoznačný, NATO sa spreneverilo svojmu poslaniu, z obranného zoskupenia sa zmenilo na agresívnu organizáciu, ktorá plní úlohu obrany a záchrany nadnárodných oligarchických skupín, ktorým nezáleží na stabilite a rozvoji sveta, ale iba na vlastnom prospechu, bez ohľadu na obrovské straty na životoch nevinných ľudí. Zasievajú na zemi nepokoj, strach, nešťastie a zväčšujú biedu vo svete. Na dosiahnutie cieľov globalizácie aj cestou miešania kultúr rozrušujú celé štáty, ničia národy a spôsobujú nezvládnuteľnú migráciu ľudí, najmä do Európy, čím hrozí narušenie základov civilizácie, čo napokon môže viesť k hroznej vojne, ktorá zničí celú Európu, ako ju poznáme. NATO je podľa nás neligitímna organizácia a správne by už nemala existovať tak, ako už neexistuje Varšavská zmluva. ASV sa zasadzuje o vybudovanie európskych obranných síl, ktoré obnovia bezpečnosť a stabilitu v Európe, a to opatreniami proti vnútorným a vonkajším nepriateľom. Tato spoločná armáda bude tvorená súčasťami armád suverénnych štatov európskeho spoločenstva národov. Skončia sa expedičné vojny a destabilizácia suverénnych štátov vo svete, naopak, táto armáda bude pôsobiť stmelujúco, spolu s partnermi ostatných vojenských aliancií v krízových regiónoch sveta, k nastoleniu mieru a stability.  

Je podľa vás reálne, aby mala Slovenská republika vlastnú bojaschopnú armádu?

Reálne to, samozrejme, je, prečo má bojaschopnú armádu napríklad Maďarsko, Poľsko a čiastočne aj Česká republika?  No, lebo sa zdroje na obranu vynakladajú efektívne. Muselo by sa skoncovať s účasťou našich vojakov v agresívnych misiách NATO a prestať vykonávať na ministertstve obrany nezmyselné nákupy nepotrebného vojenského šrotu len preto, aby sa niekto zapáčil USA, prípadne si splnil záväzok voči USA, o ktorom slovenská verejnosť nevie. Vojenské vedenie OS SR by sa malo začať správať zodpovedne a nenechať sa vydierať politickým vedením. Všetko toto môžeme označiť za vlastizradu, ale to je na iný rozhovor.

Nejde o plytvanie zdrojmi, keďže v dnešnom svete sú najväčším problémom, ktorý nám môže hroziť, a s ktorým sa aj dokážeme reálne vyrovnať, živelné katastrofy, terorizmus, slumy?

Ale áno, ide o plytvanie zdrojmi. Lenže vo svetovom meradle. Pozrite sa na vojenské výdavky USA – 687 miliárd dolárov je suma, ktorá by dokázala okamžite ukončiť vojny a minimálne stabilizovať všetky regióny sveta natoľko, aby prestali ľudia umierať, o mier však USA zjavne nejde. Ako by vyzeral svet, keby sa tieto peniaze a tiež peniaze ostatných štátov nedali na zbrane a armádu, ale na odstránenie biedy vo svete, rozvoj technológií v prospech všetkých, na boj proti globálnemu otepľovaniu, na ochranu prírody, na mierovú expanziu do vesmíru… Ide o bilióny dolárov, to si vie spočítať aj žiak základnej školy! Lenže pokým sa tak nedeje, musí aj Slovensko mať vlastnú armádu schopnú obrániť zvrchovanosť štátu, život a majetok občanov. V mierových časoch občania platia „mierovú dividendu”, teda náklady na ministerstvo obrany a vnútra a celý systém obrany a ochrany a v čase nestability a hroziaceho konfliktu, ako je to aj teraz, by si túto dividendu mali vyberať, tou dividendou je schopná armáda a funkčný systém obrany a ochrany. Háčik je v tom, že si naši občania dividendu, ktorú celý čas platili, teraz nemôžu vybrať, lebo bola rozkradnutá, tak ako aj naše hodpodárstvo a deje sa to aj teraz. Máme tu aktuálnu hrozbu migrácie a riadenej islamizácie Európy, ktorá už teraz spôsobuje obrovské demonštrácie občanov dotknutých štátov, o čom mainstream mlčí. Dokonca hrozí občianska vojna v samotných USA, ktoré majú s emigrantmi problém už omnoho dlhší čas, veď majú postavenú najväčšiu hradbu proti migrantom na svete. Bohužiaľ, je nutné sa poučiť z histórie, štát bez armády zákonite zanikol a samotný národ, ak mal štastie, musel často čakať aj stáročia, kým si opäť zákonný štát mohol vybudovať a to len v podmienkach mieru, nikdy nie v destabilizovanom regióne, ktorým sa Európa čoskoro môže stať, ak sa včas nezasiahne.

Jozef Žarnovičan (Zdroj: archív J. Ž.)

Ako sa k vašej organizácii stavia verejnosť, poznajú vás vôbec?

Ohlasy na našu doterajšiu činnosť sú vo všeobecnosti pozitívne. Hovoríme to, čo si myslíme a čo si myslí väčšina ľudí, iba to nepovedia nahlas. Verejnosť, najmä vojenská, nás pozná, máme veľa priaznivcov. Samozrejme, sú aj negatívne ohlasy, ale tie sú presne od tých, ktorým naša činnosť nevyhovuje  a obrazne, tlačí im na otlak.

Nebolo by možné spolupracovať na úrovni V4 s organizáciami podobného zamerania a dosiahnuť tak väčšiu silu aj efektiviu?

Samozrejme, že áno. Máme takéto kontakty s organizáciami podobného zamerania v Českej republike, v Poľsku, v Chorvátsku. Obmedzovať sa len na organizácie v rámci V4 by bolo nedostatočné. Veríme, že táto spolupráca prinesie svoje ovocie, najmä teraz, keď sa EÚ hrnie do problémov, ktoré hrozia jej rozpadom.

Ako by ste hodnotili dnešnú geopolitickú situáciu a aké sú vaše predikcie do budúcnosti?

Aktuálnu situáciu v Európe prirovnávam k správaniu pubertiaka, ktorý dostal od svojich rodičov všetko, po čom túžil, úplne zadarmo, bez väčšieho pričinenia a ktorého rodičia zlyhali pri výchove tým, že nedokázali uplatniť vlastné bohaté skúsenosti vo výchove a k rozvoju morálnych vlastností dieťaťa. Týmto rodičom bola Európa pred a počas druhej svetovej vojny. Dnešná Európa je týmto pubertiakom, ktorý dostal ekonomický rozvoj, stabilitu, mier, intelektuálny a duchovný rast bez väčšej námahy, preto si nič z toho neváži, správa sa arogantne a nechce sa poučiť z chýb rodičov – starej Európy spred druhej svetovej vojny. Preto zákonite musí prísť opätovná destabilizácia, ešte väčšia vojna, ako bola tá druhá svetová, tentoraz  bude bonusom konflikt náboženstiev s odlišným názorom na život a svet ako taký, z čoho sa už Európa nemusí dostať veľmi dlhé obdobie.

Pre bližšiu predstavu uvediem kedysi silný sebestačný štát s rozvinutým pokrokovým sociálnym systémom, školstvom a infraštruktúrou, bol ním napodiv kedysi Afganistan s nepredstaviteľným kultúrnym a historickým odkazom pre celé ľudstvo. Ľudia ho však dnes vidia ako púštnu krajinu, ktorá sa na štát už ani nepodobá. Pripomína, a fakticky sa Afganistan stal skôr nejakým bezprávnym územím banditov a teroristov, ktorí tento kedysi silný štát ovládajú so zbraňou v ruke a rozdeľujú si ho podľa pôsobnosti týchto bánd. Vláda je nefunkčná a nedokáže vzdorovať ani armáda, navyše USA zničilo svojim vpádom aj posledné kúsky suverenity. Ich vpád navyše ešte viac rozbúril náboženské bratovraždenie.

Náboženstvo odpadlíckej frakcie čierneho vražedného islamu a právo šaría, ktoré tam je zavedené, nemá zľutovania voči inak zmýšľajúcim ľuďom, na výber majú len popravu alebo konvertovanie na islam. Čo sa teda stalo s Afganistanom? To, čo sa deje momentálne s Európou. Tým je absolútna absencia zodpovednosti a vyhodnocovania hrozieb spojená s nehoráznou aroganciou politických predstaviteľov voči vlastným občanom, ktorým by, naopak, mali slúžiť.

Prečo spomínam islam? Pretože ten je práve vo veľkom importovaný za asistencie EÚ a NATO do Európy a zásterkou je migrantská kríza. Považujeme za nutné chrániť kresťanské Slovensko pred importom tohto náboženstva klérofašizmu, ktorý sa do Európy dostáva nielen cez teroristické organizácie, využívajúce migrantskú krízu ako zásterku. Je naopak nutné chrániť našu slovenskú islamskú komunitu, ktorú tu už máme, aby nebola zradikalizovaná vonkajším vplyvom. Zákony islamu sú vždy nadradené zákonom hostiteľskej krajiny. Pokiaľ prenikne moslim do krajiny, ktorá nie je islamská a islam v nej nedominuje, je jeho náboženskou povinnosťou konvertovať túto krajinu na islam. Pokiaľ tak nie je možné vykonať v rámci aktuálnych možností jednotlivca, platí ďalší zákon, ktorý mu dáva povinnosť v prípade, že je vydaný imámom, pripojiť sa k džihádu, čo je vojenské presadenie islamu v hostiteľskej krajine. Tieto zákony sa nedajú zrušiť, sú pevne zakorenené v islamskom náboženstve. Dajte si otázku, koľko moslimov je potrebných na presadenie džihádu na Slovensku? A ako sa potom skončí taká situácia?

Ďalej očakávame rozdúchanie konfliktu na Ukrajine, podľa nás sa boje v novom roku opäť obnovia, lenže  neočakávame výrazné zisky na územiach jednej alebo druhej strany. Náš región sa však týmto ešte viac destabilizuje. Musím konštatovať, že na tieto výzvy je Slovensko celkovo veľmi slabo pripravené. Za drvivú väčšinu aktuálnych nespôsobilostí našej ekonomiky a obrany môžu politickí reprezentanti, predovšetkým za posledných 12 rokov. Toto je moja predikcia pre Európu. Presne tak, je to nielen neuveriteľné a pre niekoho dokonca sci-fi, lenže ak sa ľudia nezobudia a nezačnú sa starať o veci verejné, nezvolia si silných lídrov a štátnikov, ktorí budú obhajovať národné záujmy, Európa, ako ju poznáme, môže skončiť. To nie je predikcia, to je jasný stav vecí, ktorý vychádza z poučenia vecí minulých. Všetko sa už minimálne raz stalo a stane sa znova, ak ľudia nezačnú konať v prospech všetkých, nielen v prospech samých seba.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu