Veľké firmy sa musia pripravovať na ESG reporty. Časť firiem sa však tejto povinnosti vyhne

0

6.3.2024 (SITA.sk) – Firmy, ktoré musia* začať od roku 2025 zverejňovať ESG report, budú mať tiež povinnosť auditovať každý report nezávislým audítorom. Určuje to európska smernica CSRD o ESG reportingu (oficiálne označenie: Vykazovanie informácií o udržateľnosti), ktorá sa do slovenskej legislatívy transponuje cez novelu zákona o č. 431/2002 o účtovníctve (MPK k novele sa ukončilo 3.11.2023 a novela čaká od 12.1.2024 na prerokovanie v parlamente). Dobrou správou pre podnikateľov však je, že mnoho firiem sa zostavovaniu ESG reportu aj ESG auditu vyhne.

ESG auditu sa vyhnú slovenské dcéry zahraničných EÚ matiek

“Súčasťou smernice je výnimka z vykazovania informácií o udržateľnosti pre firmy, ktoré majú materskú spoločnosť v EÚ, ktorá bude zostavovať konsolidovanú správu o udržateľnosti v súlade s požiadavkami CSRD. Pokiaľ v tejto správe bude zahrnutá aj dcérska spoločnosť pôsobiaca na Slovensku, táto bude oslobodená od zostavovania ESG reportu. A tým pádom nebude musieť podstúpiť ani audit ESG reportu,” vysvetľuje audítor Filip Tichý, partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Táto výnimka sa však nebude vzťahovať na slovenské firmy, ktoré majú materskú spoločnosť napríklad v USA alebo v niektorej ázijskej krajine. “Tieto firmy si nebudú môcť uplatniť výnimku zo zostavovania ESG reportu, keďže ich materské spoločnosti nezostavujú konsolidovanú správu o udržateľnosti podľa pravidiel EÚ, čiže smernice CSRD a štandardov ESRS. Ak takéto firmy splnia minimálne dve z troch kritérií, čiže aktíva v hodnote nad 20 miliónov eur, čistý obrat nad 40 miliónov eur, počet zamestnancov nad 250, budú musieť samostatne zostavovať svoju správu o udržateľnosti,” dodáva Filip Tichý.

Odporúča sa čo najskoršie vytendrovať audítora pre oba audity

Pre firmy, ktoré majú povinnosť absolvovať finančný aj nefinančný audit, je ideálne a pravdepodobne aj finančne najlepšie riešenie, ak nefinančný (ESG) aj finančný audit bude realizovať rovnaká spoločnosť. Medzi oboma auditmi sú totiž synergické efekty. Odborníci odporúčajú vytendrovať audítora finančnej závierky aj audítorskú spoločnosť pre audit ESG reportu pre rok 2024 čím skôr. Proces auditovania totiž začína už v 2. polroku 2024 a kapacity audítorov budú aj kvôli novému ESG auditu vyťažené viac ako v minulosti.

Zber ESG dát: firmy musia vymeniť marketingový report za tvrdé dáta

Žiadna spoločnosť pôsobiaca na Slovensku a spadajúca pod povinnosť podľa smernice CSRD a spomenutých kritérií sa nevyhne samotnému zberu ESG dát. Tieto údaje budú potrebné pre prípravu vlastného ESG reportu (jeho oficiálny názov je “Vykazovanie informácií o udržateľnosti”), alebo ich bude od nej vyžadovať jej materská spoločnosť, ktorá prevezme vykazovanie na skupinovej úrovni.

ESG kritériá, merajúce dopad činnosti firmy na oblasť životného prostredia, vzťahy so zamestnancami, ako aj spôsob riadenia, sú témou v biznise už niekoľko rokov. Aj keď doteraz nešlo o povinnosť, ESG už dlhšie mení pohľad firiem na stratégiu a celkové fungovanie a mnohé firmy si v rôznej forme už zvykli prezentovať dosahované ESG informácie. Implementácia smernice CSRD, ktorá kladie veľkým firmám povinnosť od roku 2024 zbierať dáta a od roku 2025 zostavovať a zverejňovať svoje ESG reporty, však prináša zásadnú zmenu v kvalite ESG reportovania.

Štandardy ESRS pre zostavovanie ESG reportov striktne definujú, čo musia firmy sledovať a reportovať. “Podobne ako účtovná závierka, aj vykazovanie informácií o udržateľnosti – tzv. ESG report –, bude musieť nasledovať vykazovacie štandardy, ktoré definujú pravidlá, postupy, oblasti aj spôsob reportovania dát. Ide o bezpochyby dobrú správu pre zákazníkov a obchodných partnerov firiem, keďže kritériá budú štandardizované a informácie potvrdené externým audítorom budú mať výrazne vyššiu informačnú hodnotu a kredibilitu. Zároveň ide o náročné zadanie pre samotné firmy vyžadujúce serióznu prípravu,” hovorí audítor Filip Tichý, partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.


Audit ESG reportu sa bude v mnohom podobať na klasický finančný audit

Ako budú takéto audity prebiehať? Audítorské štandardy na overenie informácii o udržateľnosti zatiaľ nie sú finálne. Zverejnený bol iba draft štandardu ISSA 5000, ktorý sa ešte môže meniť. Už teraz je však zrejmé, že audity ESG reportov sa budú v niečom podobať klasickým finančným auditom. “Procedúry na stanovanie rizika, ktoré sa zvyčajne vykonávajú v rámci predauditov, diskusia s manažmentom, zhodnotenie interného kontrolného systému, toto všetko sa bude vykonávať aj pri auditoch ESG reportov. Rovnako ako pri finančných auditoch budú firmy predkladať audítorovi pripravenú správu o udržateľnosti (ESG report) spolu s príslušnými podkladmi, čiže výpočtami, certifikátmi, meraniami a záznamami, externými potvrdeniami a podobne,” vysvetľuje Filip Tichý.

Niektoré firmy sa mylne domnievajú, že audítor bude namiesto spoločnosti merať alebo počítať napríklad emisie CO2. “Nie je to tak, rovnako, ako audítor nepočíta namiesto auditovaného subjektu opravné položky alebo rezervy,” hovorí F. Tichý.

Pravidlá o nezávislosti audítorov pritom zakazujú, aby rovnaká spoločnosť alebo dve firmy z rovnakej siete zostavovali ESG report a následne ho aj auditovali.

Odlišnosti od finančného auditu

Typy informácií, ktoré sa budú overovať v rámci auditu udržateľnosti, však budú diametrálne odlišné od klasického finančného auditu. Pôjde o rôzne ukazovatele z jednotlivých oblastí ESG, informácie o procesoch, stratégii a cieľoch firmy v oblastiach ESG. Audítori budú tiež posudzovať, či informácie o udržateľnosti nie sú vykázané zavádzajúco, či neboli dôležité informácie vynechané a podobne. Pôjde teda do veľkej miery o úplne novú disciplínu pre audítorov. Tiež bude záležať, ako sa tento koncept uvedie do praxe, nakoľko procesy a metodológia auditov udržateľnosti sa budú určite v prvých rokoch vyvíjať. “Audit ESG reportov nebude mať za cieľ hodnotiť dopad opatrení na výkonnosť firmy. Naopak, pôjde o veľmi exaktnú snímku kvantitatívneho plnenia konkrétnych parametrov, napríklad pomeru mužov a žien medzi zamestnancami. Tieto oblasti vykazovania presne vymenúva štandard ESRS. Zároveň budú predmetom auditu aj informácie kvalitatívneho charakteru, ktoré popisujú stratégiu a ciele firmy pre zmenu spomenutých parametrov, napríklad dosiahnutie stanovených zníženia emisií do konkrétneho roku,” popisuje spôsob auditovania Filip Tichý.

Ako bude prebiehať nefinančný audit?

Audítor bude predložené informácie o udržateľnosti v ESG reporte analyzovať a skúmať, či poskytujú verný a pravdivý obraz o spoločnosti. Na vybraných vzorkách bude kontrolovať, či sú vykázané informácie správne a či sa zakladajú na reálnych a pravdivých informáciách. Napríklad v prípade vypočítanej uhlíkovej stopy bude audítor kontrolovať (aj s pomocou príslušného experta) všetky kalkulácie a merania spoločnosti, v prípade vykazovaných informácií, ktoré sa týkajú napríklad platovej rovnosti, bude audítor výpočty kontrolovať cez zoznamy zamestnancov a výplatné pásky, v prípade vykázaných informácií o spotrebe energií sa tieto overia na úrovni predmetných záznamov meračov a podobne. “Audítorské princípy sú teda pri nefinančnom audite rovnaké ako pri finančnom audite, overované informácie sú však úplne iné a veľmi rôznorodé,” vysvetľuje Filip Tichý z poradenskej spoločnosť Grant Thornton.

Audítori musia absolvovať špeciálne vzdelávanie, ak chcú auditovať ESG reporty

Tak, ako je ESG veľkou výzvou pre spoločnosti, ide o obrovskú výzvu aj pre audítorov, ktorí musia portfólio svojich služieb v krátkom čase rozšíriť o novú službu. Táto zmena vyžaduje veľa vzdelávania, vytváranie expertných skupín, nábor zameraný na nové profily talentov, ale tiež prehĺbenie spolupráce s klientmi.

Európske pravidlá hovoria, že národní regulátori v oblasti auditu majú povinnosť zaviesť nový typ audítorskej licencie pre overovanie ESG reportov. Na Slovensku už Slovenská komora audítorov pripravuje špeciálnu sériu školení pre budúcich odborníkov na overovanie ESG reportov. Samotnú licenciu získajú jednotliví audítori po absolvovaní kurzu a zložení skúšky. Prvý kurz sa otvorí už čoskoro a prvé licencie získajú jeho absolventi v priebehu budúceho roka.

* Návrh novely, ktorý je od 12.1.2024 v parlamente a čaká na prerokovanie, upravuje kritériá: Firmy, ktoré splnia minimálne dve z troch kritérií, majú povinnosť realizovať ESG report aj ESG audit: aktíva v hodnote nad 25 miliónov eur, čistý obrat nad 50 miliónov eur, počet zamestnancov nad 250 (predtým: aktíva v hodnote nad 20 miliónov eur, čistý obrat nad 40 miliónov eur, počet zamestnancov nad 250)

Informačný servis

Viac k témam: Audit, Audítori, Grant Thornton, PR
Zdroj: SITA.sk – Veľké firmy sa musia pripravovať na ESG reporty. Časť firiem sa však tejto povinnosti vyhne © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -