Sudkyňa Kosová: Mayday! Počuje nás niekto?

1
Marcela Kosová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, členka Súdnej rady SR (Foto: sudnarada.gov.sk)

“May­day je ek­vi­va­len­tom vo­la­nia o po­moc SOS z Mor­seov­ho kó­du. Po­kiaľ je pri­ja­té vo­la­nie May­day, pob­rež­ná stráž mô­že vy­slať zá­chran­né lo­de a vr­tuľ­ní­ky, aby po­moh­li lo­di, kto­rá má prob­lé­my, naj­hor­šia si­tuácia je, že sa po­tá­pa… Zvlášt­ny úvod k jus­tič­nej té­me. Bo­hu­žiaľ. A k súd­nej ma­pe tiež. Tiež bo­hu­žiaľ,” začína svoju úvahu sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady SR Marcela Kosová. Uverejnila ju na webe pravnelisty.sk. Podľa Kosovej je to už tak­mer ako man­tra: Sud­co­via ve­dia, že re­for­mu tre­ba a aj ju chcú. TO­TO, čo sa de­je, ale nie je podľa nej re­for­ma. Tu je jej názor.

“May­day… No­vá súd­na ma­pa bu­de a ho­to­vo. Nech sud­co­via ar­gu­men­tu­jú, pa­ni mi­nis­ter­ka ich vní­ma. A vy­ba­ve­né. Keď uz­re­la svet­lo sve­ta no­vá súd­na ma­pa vy­tvo­re­ná bez spolu­prá­ce sud­cov ale­bo ich zá­stup­cov, ale­bo spolu­prá­ce ko­ho­koľ­vek, ko­ho sa tá­to zme­na do­tý­ka, priš­lo k nej vy­še šty­ris­to pri­po­mie­nok. Je­den by si mys­lel, že múd­re hla­vy na mi­nis­ter­stve /mu­sia byť múd­re, keď ne­pot­re­bo­va­li k návr­hu ma­py ni­ko­ho/ si sad­nú, pre­čí­ta­jú, nie­čo za­pra­cu­jú a nie­čo nie. Ak ne­zap­ra­cu­jú, bu­de roz­po­ro­vé ko­na­nie a tak…Tak to uk­la­dá le­gis­la­tív­ny pro­ces. Nes­ta­lo sa,” upozorňuje Kosová.

A čo nasledovalo? “Pa­ni mi­nis­ter­ka za­ho­di­la všet­ky pri­po­mien­ky do ko­ša a ide dať ich pred­kla­da­te­ľom zno­vu „mož­nosť“ up­lat­niť no­vé. Nie, nes­tiah­la návrh. Čí­ta­te dob­re. Sme stá­le v tom is­tom le­gis­la­tív­nom pro­ce­se. Len pri­po­mien­ky, vá­že­ní, daj­te zno­vu. Žiad­ne roz­po­ro­vé ko­na­nie. Le­gis­la­tív­ne pra­vid­lá sem, le­gis­la­tív­ne pra­vid­lá tam. Mož­no ste si to niek­to­rí roz­mys­le­li ale­bo čo, veď le­to, do­vo­len­ky a bu­de to­ho há­dam me­nej,” komentuje postoj ministerky Kolíkovej sudkyňa Kosová.

Na margo Kolíkovej vyjadrení, že je ústretová k dialógu, Kosová uvádza: “Aha, vlas­tne eš­te me­dzi­tým bo­lo ako­že ta­ké ma­lé „roz­po­ro­vé“ ko­na­nie, či di­alóg so sud­ca­mi, keď­že pa­ni mi­nis­ter­ka nav­ští­vi­la tak­mer všet­ky kraj­ské sú­dy. Tak­mer. Bra­tis­la­va je ďa­le­ko. Te­da ok­rem „tyr­šá­ku“ a mé­dií, kde sa nah­rá­va­jú pod­kas­ty a roz­ho­vo­ry. Keď­že my v Bra­tis­la­ve sme tú česť ne­ma­li, po­žia­da­la som sud­cov z iných kra­jov, aby mi zhr­nu­li, aký di­alóg sa ko­nal. Asi ta­ký­to. Pa­ni mi­nis­ter­ka roz­prá­va­la o sta­ve v koa­lí­cii i vnút­ros­tra­níc­kych tur­bu­len­ciách. Zdô­raz­ňo­va­la pot­re­bu re­for­my, svo­ju ot­vo­re­nosť dis­ku­sii a schop­nosť na­čú­vať vec­ným pod­ne­tom. Neuvied­la nič k to­mu, či ma­pu pre­ro­bi­la. Nič kon­krét­ne. Za­tiaľ stá­le mo­no­lóg. Súd­na ma­pa pad­ne, keď pad­ne vlá­da, ale to sa nes­ta­ne. Tak po­ve­da­la. Ona na súd­nej ma­pe tr­vá a nik ju nep­res­ved­čí o opa­ku. Su­per, že? Tiež po­ve­da­la, že do­te­raj­šie pri­po­mien­ky vní­ma a štu­du­je. A! Po­zor, pri­chá­dza di­alóg. Keď jej bo­la po­lo­že­ná otáz­ka, od ko­ho kon­krét­ne vie, že te­raj­šia sús­ta­va je ne­fun­kčná, uvied­la, že sa ne­mu­sí ni­ko­ho pý­tať, le­bo vie. Ne­bu­de sa pý­tať účas­tní­kov, ad­vo­ká­tov, znal­cov, tl­moč­ní­kov, účas­tní­kov… ju ne­zau­jí­ma­jú ľu­dia ale čís­la. A eš­te sa sud­co­via doz­ve­de­li, že NIK­DY neo­dô­vod­ňo­va­la pot­re­bu pri­ja­tia no­vej súd­nej ma­py pretr­hnu­tím ko­rup­čných vä­zieb. Kon­krét­nu pred­sta­vu, ako bu­dú nap­rík­lad fun­go­vať se­ná­ty kraj­ských sú­dov na di­aľ­ku vy­svet­liť ne­ve­de­la. Ne­ve­de­la, ako ov­plyv­ní pri­ja­tie súd­nej ma­py per­so­nál­ne ob­sa­de­nie sú­dov sud­ca­mi a ad­mi­nis­tra­tí­vou, le­bo mi­nis­ter­stvo ne­zis­ťo­va­lo, kto zo zru­še­ných a spo­je­ných sú­dov je ochot­ný a schop­ný do­chá­dzať. A pre­sun agen­dy? O tom­to reč ani ne­bo­la. Keď­že sa nes­tí­ha, ma­pa sa po­su­nie o ne­ja­ký rok dva ale­bo o koľ­ko. Tu­ším som jej to v jed­nom roz­ho­vo­re v roz­hla­se pred pol ro­kom po­ve­da­la, že to sú ne­reál­ne ča­so­vé ho­ri­zon­ty, pa­ni mi­nis­ter­ka tr­va­la, že to je ok,” spomína Kosová.

Sudkyňa si vraj ob­čas spo­me­nie na slo­vá Veroniky Re­mi­šo­vej spred viac ako ro­ka „za­ča­li sme čis­tiť súd­nu ra­du…” a dopĺňa: “Nie oč­ista, ale čis­tky. May­day. Po­ču­je nás niek­to? May­day…,” uzatvára sudkyňa Kosová justičné volanie o pomoc.

- Reklama -

1 komentár

  1. Libidioti chcú ovládnuť justíciu, aby si zabezpečili beztrestnosť za ich zločiny na Slovákoch! Kolíková vyniká ako kôl v plote!

Comments are closed.