Vláda odsúhlasila zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, zavádza hybridnú online formu rokovania

0
predseda vlády SR Eduard Heger (Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková)

Členovia vlády odsúhlasili návrh skupiny poslancov Národnej rady SR (NR SR) na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu. Navrhované opatrenia zavádzajú nový spôsob rokovania na úrovni výborov a komisií ako dočasné riešenie na prekonanie krízovej pandemickej situácie. Ide o takzvanú hybridnú online formu rokovania, ktorá ponecháva na rozhodnutí člena výboru, či sa na rokovaní výboru zúčastní osobne alebo na diaľku prostredníctvom systému zabezpečujúceho prenos obrazu a zvuku. Návrh na rokovanie kabinetu predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré toto doplnenie právnej úpravy považuje za účelné a dôvodné.

Ďalej novela poriadku ustanovuje, že pre prípad neprítomnosti oboch overovateľov výborov je po novom možné zabezpečiť uznášaniaschopnosť výborov zvolením náhradníkov za overovateľov. Cieľom poslaneckého návrhu je tiež zabezpečiť audiovizuálny prenos zo zasadnutí parlamentu a jeho výborov tak, aby bol dostupný verejnosti, a to ako trvalé riešenie bez ohľadu na mimoriadnu situáciu a núdzový stav.

„Online forma rokovania sa osvedčila ako efektívne opatrenie na zabezpečenie uznášaniaschopnosti územných samospráv a záujmových samospráv, je preto vhodné, aby k zavedeniu tohto opatrenia pristúpila aj Národná rada Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť svoj riadny chod. Možnosť zvolenia náhradníkov za overovateľov výborov ďalej podporí uznášaniaschopnosť výborov. Zabezpečenie audiovizuálneho prenosu zo zasadnutí parlamentu a jeho výborov má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti,“ skonštatoval rezort spravodlivosti vo vládnom návrhu.

Ministerstvo spravodlivosti súhlasí s poslaneckým návrhom a po zohľadnení uplatnených pripomienok odporučilo vláde Slovenskej republiky vysloviť s poslaneckým návrhom súhlas. V rámci medzirezortného pripomienkového konania si Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uplatnili obyčajné pripomienky. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky si v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnil zásadné pripomienky.

Úrad napríklad požaduje, aby sa za slovo „prenos“ doplnili slová „prostredníctvom webového sídla NR SR.“ Uvedené doplnenie považuje za zásadné v tom, aby mal prevádzkovateľ, teda Kancelária NR SR jasne určené, prostredníctvom akej platformy bude prenos verejne dostupný. „Ide najmä o bezpečnostné hľadisko, aby nedošlo k situácii, že verejná dostupnosť sa bude vykonávať formou sociálnych sietí, iných platforiem, ktoré by napríklad mohli byť prevádzkované z tretích krajín, kde je možné, že by sa Kancelária NR SR a konkrétne sociálna sieť mohli stať aj spoločnými prevádzkovateľmi, prípadne, aby sa zamedzilo situácii, aby sa iná platforma nestala možným bezpečnostným rizikom, cez ktorú bude uskutočnený bezpečnostný incident,“ vysvetlil úrad.

- Reklama -