Podporné inštitúcie v kultúre má v budúcnosti rozšíriť Fond pre pamiatky

0
Na snímke ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) počas prvého rokovania vlády SR v Bratislave 7. apríla 2021. (Foto: TASR)

Do konca roku 2022 by malo Ministerstvo kultúry (MK) SR pripraviť podmienky pre vznik samostatného Fondu pre pamiatky, novej verejnoprávnej inštitúcie, ktorej poslaním bude formou dotácií podporovať ochranu a obnovu nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Vyplýva to z návrhu úloh a opatrení v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 a akčného plánu na roky 2021-2022. Návrh akčného plánu v stredu schválila vláda.

Navrhované opatrenia sú súčasťou zámeru rezortu kultúry rozšíriť možnosti financovania obnovy pamiatok, ktorá sa v súčasnosti realizuje prioritne prostredníctvom jedného dotačného programu Obnovme si svoj dom. Viaczdrojové, diferencované financovanie ráta okrem vzniku dotačného fondu aj s vytvorením revolvingového, hypotekárneho fondu, zameraného výlučne na nehnuteľné pamiatky. Takisto s kompenzáciami pre vlastníkov kultúrnych pamiatok, súvisiacimi so zvýšenými finančnými nárokmi obnovy v porovnaní s obnovou bežného stavebného objektu. “Táto finančná reforma by mohla byť realizovaná v rámci reforiem prostredníctvom Plánu obnovy,” dodal v predloženom materiáli rezort kultúry.

Rokovanie vlády. (Foto: TASR)

V časti, ktorá sa zaoberá finančnými nástrojmi a zdrojmi pre obnovu pamiatok, si ministerstvo vytýčilo do konca aktuálneho roka stanoviť tiež investičný plán pre pamiatky vo vlastníctve štátu a správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK. Priebežnou úlohou je rokovať s Úradom pre verejné obstarávanie o zefektívnení postupu verejných súťaží pri kultúrnych pamiatkach a takej aplikácii zákona, ktorej cieľom bude zachovanie pamiatkových hodnôt. MK poukazuje pritom na to, že stavebné práce pri obnove pamiatok majú špecifický charakter i špecifický postup, jednak pri samotnej realizácii, ale aj pri nových nálezoch, ku ktorým pri reštaurovaní pamiatok dochádza.

Akčný plán okrem oblasti finančných nástrojov prináša úlohy a opatrenia v ďalších šiestich strategických oblastiach, týkajúcich sa ochrany, obnovy, propagácie a využitia pamiatkového fondu. Celkovo definuje tridsiatku opatrení, pričom viaceré majú povahu legislatívnych úprav. V oblasti archeologického dedičstva má napríklad do roku 2022 ministerstvo úlohu zaviesť do návrhu pripravovanej novely pamiatkového zákona kategorizáciu archeologických nálezísk podľa priority potreby ich ochrany v kombinácii s definovaním ochranného pásma jednotlivých kategórií archeologických nálezísk.

Novelizovaný zákon má takisto umožniť realizovať nedeštruktívny archeologický výskum a povrchový zber archeologických nálezov aj laickým archeologickým spolupracovníkom pod dohľadom odborného garanta.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu