Matica slovenská vyzýva k prihláseniu sa k slovenskému národu v sčítaní obyvateľstva

0
Matica slovenská, budova (Foto: MS)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ovplyvní rozvoj slovenskej národnej kultúry, vzdelania a identity na Slovensku i v zahraničí. Matica slovenská preto vyzýva Slovákov a Slovenky, vrátane krajanov s trvalým pobytom na Slovensku, aby sa sebavedome prihlásili k slovenskému národu.

„Sčítanie obyvateľstva má štátotvorný význam pre Slovenskú republiku, celú spoločnosť i jej kultúrnu a duchovnú identitu. Presné štatistiky budú potrebné aj na ďalší rozvoj slovenskej národnej kultúry, vzdelania a povedomia. V štátnej kampani pred začiatkom sčítania už o pár dní však táto téma takmer vôbec nerezonuje. Preto vyzývame Slovákov a Slovenky, ktorých sa to týka, aby s hrdosťou označili príslušnosť k slovenskému národu v sčítacom formulári,“ uznieslo sa na jednotnom stanovisku Predsedníctvo Matice slovenskej.

Čo najvernejšia štatistika zloženia obyvateľstva bude potrebná aj na národnostne zmiešaných územiach, kde pôsobia kultúrne oblastné pracoviská Matice slovenskej i stovky matičných miestnych odborov s tisícmi členov. Ich kultúrna a osvetová činnosť v regiónoch je jedinečne zameraná práve na podporu vlastenectva a národného povedomia, ako aj na medzikultúrny dialóg a posilňovanie vzťahu národností k Slovenskej republike ako k svojmu domovu.

„Už z preambuly Ústavy SR vyplýva nášmu štátu povinnosť usilovať sa o rozvoj duchovnej kultúry slovenského národa. Slováci sú tak oprávnení aj prostredníctvom sčítania obyvateľov upozorniť na svoje legitímne práva na adekvátnu štátnu podporu vlastných kultúrnych, školských a národných potrieb, obzvlášť na národnostne zmiešaných územiach,“ uviedli predstavitelia MS s odvolaním sa na praktické problémy, s ktorými sa stretávajú rovnako Slováci v otázke dostupnosti k vlastnej kultúre či vzdelaniu.

Podľa nich si budú štátne i verejné orgány vedomé, v ktorých mestách a obciach Slovenska nastali zmeny v zložení obyvateľstva, a podľa toho budú môcť spravodlivo a rovnomerne podporovať konkrétne potreby a riešiť špecifické problémy jednotlivých skupín obyvateľstva. „Nemyslíme si, že Slovákov a Slovenky nie je potrebné vyzývať k dôslednému označeniu príslušnosti k slovenskému národu len preto, že tvoria majoritu. Veríme, že aj na základe sčítania obyvateľstva má každý bez ohľadu na národnosť právo na náležitú štátnu podporu vlastnej národnej kultúry, vzdelania a identity, a to vo vzájomnej úcte a pochopení,“ uzavreli.

- Reklama -