Poslanci schválili zmeny o pandémii a očkovaní, za prednostné očkovanie bude mastná pokuta

0
Poslanci NR SR za OĽaNO, zľava Monika Kavecká, Michal Šipoš a Peter Kremský sa rozprávajú s novinármi po 22. schôdzi NR SR v Bratislave 14. januára 2021. (Foto: TASR/AP)

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa bude môcť realizovať aj mimo ambulancií. Má to prispieť k čo najrýchlejšej realizácii očkovania. Neoprávnené uprednostnenie osôb v poradí pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa bude pokutovať. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili vládny návrh zmien súvisiacich s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Zmeny sa dotknú aj zákona o verejnom obstarávaní, rozšíriť sa má výnimka z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania. Právnu úpravu podporilo 79 z 89 prítomných poslancov, proti boli siedmi. Hlasovaním sa skončila mimoriadna schôdza.

 Sankcia 10.000 eur sa bude týkať dodržiavania poradia očkovania na ochorenie COVID-19. Schválením pozmeňujúceho návrhu Juraja Šeligu (Za ľudí) a Ondreja Dostála (SaS) sa má jasne špecifikovať, kde a akým spôsobom má byť upravený spôsob stanovovania poradia. Má to byť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva SR. Nemajú sa tak určiť podmienky vykonania očkovania, len spôsob stanovenia poradia osôb. Sankcia je reakciou na prax, keď sa uprednostnili pri očkovaní ľudia v rozpore s prioritizáciou vakcinácie.

Mimo ambulancie bude možné vykonať aj testovanie. Poslanci odobrili návrh Radovana Kazdu (SaS). Má sa tak zvýšiť možnosť testovania na miestach, kde nie je zriadené mobilné odberné miesto ani ambulancia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Umožní sa tiež výkon diagnostického testu aj žiakom tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent nad 18 rokov. Študenti a žiaci budú môcť vykonávať diagnostický test samostatne bez dohľadu iného zdravotníckeho pracovníka. Zdravotnícki pracovníci zas budú môcť vykonávať svoje povolanie aj ako dobrovoľníci.

Zmeny sa dotknú aj zákona o verejnom obstarávaní. Majú sa rozšíriť výnimky z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania. Zmeny sa dotknú aj zákona o hospodárskej mobilizácii. Má sa zefektívniť vynucovanie plnenia povinností subjektov hospodárskej mobilizácie v záujme ochrany života a zdravia ľudí. Predĺži sa výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, a to najdlhšie do konca roka 2021.

Spresnia sa aj pravidlá nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme, ako je darovanie hnuteľného majetku štátu, ktorým sú ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, zdravotnícky materiál. Zároveň sa upravia pravidlá vykonania korešpondenčného hlasovania, pravidlá počítania premlčacích a prekluzívnych lehôt alebo pravidlá vykonávania dražieb.

Plénum odobrilo i pozmeňujúci návrh Petry Krištúfkovej (Sme rodina). Za príjem na účely poskytovania životného minima sa tak nebude považovať príjem z dohôd o práci vykonanej mimo pracovného pomeru, ktoré súvisia s realizáciou opatrení prijatých príslušnými krízovými štábmi na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Príjem z takýchto prác neovplyvní poberanie náhradného výživného, dávok v hmotnej núdzi ani príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Uchádzači o zamestnanie sa budú môcť zúčastniť pri vykonávaní hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov “v čase hospodárskej mobilizácie v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu”. Môžu pomáhať pri plošnom testovaní, výkone činností odberných miest zriadených subjektmi hospodárskej mobilizácie či na očkovacích miestach. Nebude to dôvod vylúčiť ich zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie. Umožní sa tiež požiadanie o zaradenie do tohto zoznamu listom, a to v čase núdzového stavu a pandémie.

Po novom tiež bude platiť, že ak by došlo k naplneniu kapacít nemocníc a bude treba pacientov hospitalizovať v niektorej z okolitých krajín, starostlivosť im bude uhrádzaná v plnom rozsahu. Poisťovne budú mať povinnosť vydať týmto pacientom prenosný dokument S2, pričom im má byť vydaný bezodkladne.

Sektor pôdohospodárstva sa v zmysle pozmeňujúcich návrhov doplní medzi sektory kritickej infraštruktúry. Do štruktúry orgánov krízového riadenia sa má zas zaradiť vyšší územný celok ako subjekt plniaci úlohy civilnej ochrany.

Upraví sa aj oblasť nakladania s nebezpečným zdravotníckym odpadom. Ak jeho pôvodca nemá kapacity alebo priestory na jeho zhromažďovanie, môže ho odovzdať osobe, ktorá “disponuje súhlasom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako jedna tona nebezpečných odpadov ročne”. Rezort životného prostredia bude môcť poveriť túto osobu na prijatie takéhoto odpadu vyprodukovaného v čase pandémie.

- Reklama -