Zástupcovia miest a obcí žiadajú prednostné očkovanie pre verejnú správu a obecnú políciu a chcú aj miesto v Pandemickej komisii

0
prezident Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger (Foto: TASR)

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada rozšírenie skupiny osôb v rámci skoršieho očkovania proti ochoreniu COVID-19. Predseda združenia Branislav Tréger sa už v tejto súvislosti obrátil listom na premiéra Igora Matoviča (OĽANO). ZMOS zároveň požaduje členstvo v Pandemickej komisii vlády SR. TASR o tom informoval Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.
      

V súvislosti s očkovaním akceptuje a rešpektuje prioritizáciu vo vzťahu k ľuďom pôsobiacim v kritickej infraštruktúre, keďže to vníma ako “kľúčovú tepnu” hospodárskeho, sociálneho, zdravotníckeho aj ekonomického života. Združenie však navrhuje rozšíriť cieľovú skupinu, ktorej bude umožnené prednostné očkovanie, o skupinu štatutárnych predstaviteľov verejnej správy, príslušníkov obecných a mestských polícií i štatutárnych predstaviteľov organizácií zriadených miestnou územnou samosprávou a samosprávnymi krajmi.
      

Združenie je presvedčené, že aj táto cieľová skupina vytvorí prostredie na to, aby boli minimalizované hroziace riziká pri zvládaní ich povinností v náročnej epidemiologickej situácii. Argumentuje s prihliadnutím na to, že pôsobí v rámci krízového riadenia a poukazuje na to, že taktiež plní operatívne úlohy v súvislosti s ochranou zdravia a majetku a zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a mnohé ďalšie nezastupiteľné úlohy.    
      

ZMOS sa zároveň zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Štatútu Pandemickej komisie vlády SR. V rámci neho žiada doplniť za člena tejto komisie svojho zástupcu. “ZMOS je najväčšia nevládna organizácia združujúca, zastupujúca a reprezentujúca mestá, obce a mestské časti v Slovenskej republike ako právnické osoby, združujeme viac ako 95 % miest a obcí na Slovensku. Preto jej zastúpenie bude výrazným prínosom pre činnosť komisie, transfer poznatkov a zodpovednú participáciu na tvorbe rozhodnutí,” odôvodňuje Tréger.

- Reklama -