Štátne hmotné rezervy napadli Úrad pre verejné obstarávanie: Zverejňujú skreslené informácie

  0
  Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. (Autor: TASR)

  Štátne hmotné rezervy však nekonkretizovali, o čo presne ide. 

  „Vzhľadom k tomu, že odmietame riešiť túto vec prostredníctvom médií, budeme verejnosť informovať až po vyjadrení ÚVO,“ uviedla v stanovisku SŠHR.

  Úrad pre  verejné obstarávanie informoval v stredu o tom, že SŠHR pri nákupe zdravotníckych pomôcok za vyše 12 miliónov eur, ktoré mala dodať spoločnosť Lacorp, postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

  Hoci štátne rezervy mali právo vzhľadom na mimoriadnu situáciu využiť priame rokovacie konanie, ÚVO tvrdí, že nepostupovali v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania, a to najmä princípom transparentnosti, princípom rovnakého zaobchádzania a princípom hospodárnosti a efektívnosti.

  Predseda ÚVO Miroslav Hlivák uviedol, že Úrad pre verejné obstarávanie si stojí za svojimi preukázanými a zverejnenými zisteniami, ktoré sú obsiahnuté v právoplatnom rozhodnutí úradu.

  „Úrad dnes informoval o zisteniach, ktoré sú obsiahnuté a zverejnené v právoplatnom rozhodnutí úradu. Dovoľte mi zdôrazniť, že kontrolovaný vo vyjadrení k výzve na zistenia úradu uviedol, že jeho súhlas so zistenými skutočnosťami v zmysle výzvy úradu je absolútny, bez výhrad, že so všetkými zistenými skutočnosťami súhlasí v plnom rozsahu a že žiada o zníženie pokuty o polovicu. SŠHR bola tiež vo výzve upozornená, že súhlas musí byť absolútny, bez výhrad a musí byť udelený vo vzťahu k zisteným skutočnostiam k pokute a jej výške. Zistená skutočnosť hovorí aj o porušení princípu hospodárnosti, s čím kontrolovaný vyslovil súhlas. O motívoch SŠHR vo vzťahu k medializácii zistení o porušení zákona o verejnom obstarávaní nebudem špekulovať,” povedal Hlivák.

  Dodal, že zastupuje nezávislý kontrolný orgán, ktorý v dohľade nad ďalšími nákupmi SŠHR pokračuje.