Váhostav dostal vysokú pokutu, ktorá bola znížená. Toto je vysvetlenie, prečo

  0
  Ilustračné foto: Váhostav (Autor: SITA)

  “Druhostupňový správny orgán vyhodnotil pokutu uloženú prvostupňovým správnym orgánom ako neprimerane vysokú, nakoľko bola uložená ako maximálna možná, a pristúpil k jej zníženiu,” objasňuje úrad.

  Dôvodom zníženia výšky pokuty bola podľa ÚVO skutočnosť, že nepredloženie dokladov v požadovanom rozsahu a v stanovenom termíne je pokuta, ktorá má byť nástrojom na vynútenie spolupráce zo strany kontrolovaného subjektu v správnom konaní. Pokuta za neposkytnutie dokladov musí pôsobiť ako nástroj na vynútenie spolupráce a nemá pôsobiť likvidačne. 

  Na zníženie pokuty mala podľa ÚVO vplyv aj skutočnosť, že spoločnosť Váhostav – SK, a. s., už samostatne alebo ako člen skupiny dodávateľov získala od zavedenia legislatívnej úpravy registra konečných užívateľov výhod zákazky z verejných obstarávaní v zmluvnej cene v súhrne približne 13 miliónov eur, v dôsledku čoho uvedená spoločnosť z hľadiska celkovej hodnoty uzavretých zmlúv vo verejných obstarávaniach v čase od zavedenia registra konečných užívateľov výhod (1. november 2015) nepatrila medzi najvýznamnejších dodávateľov verejného sektora.

  “Z uvedeného dôvodu by bola výška pokuty 100.000 eur za spáchanie predmetného správneho deliktu, kde maximálna sadzba pokuty je práve 100.000 eur, neprimerane vysoká v porovnaní s tým, ak by bola ukladaná pokuta za rovnaký správny delikt inej právnickej osobe, ktorá je dodávateľom so zmluvami uzavretými na základe verejných obstarávaní v hodnote desiatok alebo stoviek miliónov eur,” vysvetľuje ÚVO.

  “Pre doplnenie informácie uvádzame odkaz na dokument „Štatistika procesu verejného obstarávania“ (za rok 2016), ktorej súčasťou je aj príloha č. 24, kde je uvedené poradie najväčších hospodárskych subjektov podľa zmluvnej hodnoty,” ukončuje svoje stanovisko ÚVO. 

  - Reklama -