Petícia proti výrubu stromov na Tomášikovej ulici v Košiciach

0
Park s hrajúcou fontánou a zvonkohrou, v pozadí Dóm sv. Alžbety (Košice) (Autor: orm)

– Mesto Košice (aj ako stavebný úrad alebo ako orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody),

– Mestská časť Košice – Sever

– Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,

– Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky,

 

(ďalej spoločne len ako „orgány verejnej správy“),

 

zachovať súčasný stav zelene a stromového porastu na ulici Tomášikova v Košiciach. 

Nesúhlasíme s odstránením súčasných porastov z tejto ulice a s ich výrubom.

Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky.

Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov ulice Tomášikova v Košiciach, ale aj pre celú mikroklímu Košíc.

 

 

Petičný výbor:

PhDr. Ivana Skoumalová, trvale bytom: Tomášikova 23, 040 01 Košice

Kamila Karlovská, trvale bytom: Tomášikova 17, 040 01 Košice

JUDr. Ján Ferenci, trvale bytom: Dargovská 3, 040 01 Košice

JUDr. Ladislav Rovinský, trvale bytom: Ul. Pokroku 7, 040 11 Košice,0905 384171, rovinsky.ladislav@gmail.com, (predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice) – osoba z petičného výboru poverená zastupovaním v styku s orgánmi verejnej moci

Petíciu môžete podpísať tu.

- Reklama -