Ministerstvo kultúry chce novelou definovať profesionálneho umelca

  0
  Budova Ministerstva kultúry SR (Autor: SITA)

  Fond, ktorý vznikol 1. januára tohto roka a prvé dotácie poskytne na budúci rok, má podporovať kultúrne a umelecké aktivity a kreatívny priemysel. Preto ministerstvo navrhuje zúžiť oblasť dotácií, ktoré poskytuje zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Podľa návrhu bude ministerstvo kultúry poskytovať dotáciu zo štátneho rozpočtu na tri účely: ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu (dotačný program Obnovme si svoj dom); na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl. Návrh, ktorý sa dal pripomienkovať do 11. júna, už odoslali na rokovanie vlády.

  Návrh vymedzuje pojem profesionálny umelec v slobodnom povolaní a upravuje podmienky evidencie profesionálnych umelcov. V prvej etape je podľa MK SR potrebné zakotviť do právneho poriadku pojem 'profesionálny umelec v slobodnom povolaní', na základe čoho „bude možná evidencia profesionálnych umelcov s pridelením statusového preukazu evidovanému slobodnému umelcovi a v ďalšej etape sa môže pristúpiť k samotnému naplneniu statusu profesionálneho slobodného umelca v jeho obsahovej forme“, ministerstvo to objasňuje v dôvodovej správe k návrhu, v ktorej sa ďalej upravujú podrobnosti o činnosti fondu vo vzťahu k evidencii umelcom. „Evidencia nie je povinná a nie je podmienkou vykonávania umeleckej činnosti. Avšak zápisom v evidencii profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní získava umelec status profesionálneho umelca, čo môže byť v budúcnosti podmienkou pre udelenie rôznych bonusov pre umelcov,“ píše sa medzi iným predkladacej správe k návrhu.

  MK SR navrhuje, aby evidenciu slobodných umelcov viedol nový Fond na podporu umenia. Fond má vydávať aj preukazy profesionálnych umelcov a viesť ich verejný zoznam na webstránke. O zápise do evidencie má podľa MK SR rozhodovať riaditeľ fondu na základe odporučenia odbornej komisie, zloženej z externých odborníkov z príslušného žánru umeleckej činnosti, ktorá preskúma podmienky zápisu do evidencie.

  Odborníkov do komisie budú nominovať profesionálne umelecké združenia. O zápis do evidencie profesionálnych umelcov bude môcť požiadať ten, kto pôsobí v niektorej z oblastí umenia (literatúra, výtvarné umenie, hudobné umenie, divadelné umenie, hudobno-dramatické umenie, tanečné umenie, audiovizuálne umenie alebo iná forma umenia). Podmienkou je vzdelanie, no ak tvorca nevyštudoval príslušný umelecký odbor, rozhodujúce budú jeho tvorivé výsledky. Za spracovanie žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov navrhuje ministerstvo administratívny poplatok 30 eur, ktorý fond použije na svoju prevádzku.
  Tému profesionálnych umelcov, ich definovania a postavenia bližšie MK SR ďalej objasňuje v dôvodovej správe k návrhu novely. Odhaduje, že približne 5 000 až 6 000 umelcov vykonáva profesionálnu umeleckú činnosť v slobodnom povolaní. Presne číslo však nie je známe, pretože od roku 1993 v tejto oblasti nie je evidencia. Okrem iného konštatuje, že „aj keď Autorský zákon vymedzuje pojem autor, výkonný umelec a umelecký výkon, pojem profesionálny slobodný umelec ani umelecká činnosť v právnom poriadku nie je vymedzený. Rovnako nie sú v právnom poriadku upravené podmienky umeleckej činnosti“. Dôsledkom toho podľa ministerstva je že, profesionálni slobodní umelci sú zaraďovaní medzi samostatne zárobkovo činné osoby a orgány štátnej správy ich považujú za živnostníkov.

  Návrh novely zákona zároveň novelizuje zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. „Vytvára legislatívny priestor na možnosť poskytnúť neziskovej organizácii finančnú podporu z rozpočtu jej zakladateľa na prevádzkovú činnosť vo forme príspevku zakladateľa,“ píše MK SR. Účinnosť zákona ministerstvo navrhuje od 1. novembra 2015, v prípade pravidiel pre dotácie a evidencie profesionálnych umelcov navrhuje účinnosť od 1. januára 2016.

  - Reklama -