Aké sú technologické možnosti v riadení osvetlenia?

0
Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre odbornú verejnosť ďalšiu vzdelávaciu konferenciu zameranú na „Riadenie osvetlenia a technické možnosti“.

Konferencia bola rozdelená do 4 blokov. Odbornými garantmi boli Ing. Vladimír Vránsky, člen Predstavenstva SKSI a prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. z FEI STU v Bratislave.

Prvá séria prednášok bola venovaná MOŽNOSTIAM A PERSPEKTÍVE RIADENIA OSVETLENIA V INTERIÉROVÝCH AJ EXTERIÉROVÝCH APLIKÁCIÁCH, princípom a praktickým aplikáciám riadiacich systémov osvetlenia vo vnútorných priestoroch a vonkajších priestranstvách, najmä vo verejnom osvetlení.  Prof. Dionýz Gašparovský z STU v Bratislave vo svojej prednáške uviedol: „Pri osvetlení budov je dôležité klásť dôraz na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti osvetlenia“. V tejto prvej časti sa prednášajúci zaoberali aj riadeniu denného osvetlenia. Doc. Ing. Peter Janiga, PhD. z FEI STU v Bratislave poukázal na klasifikáciu riadiacich systémov osvetlenia a na motivačné východiská pre riadenie osvetlenia. Pán Gašparovský v ďalšej časti objasnil rôzne spôsoby riadenia osvetlenia od tých najjednoduchších až po svetelný manažment a inteligentné „smart“ osvetlenie.

Druhý blok prednášok bol zameraný na SÚČASNÉ TRENDY V RIADENÍ OSVETLENIA. V praktickej prednáške Ing. Pavla Goru, zo spoločnosti ZG Lighting Slovakia s.r.o., sa odborná verejnosť dozvedela ako optimálne prepojiť denné svetlo s umelým osvetlením pomocou riadiaceho systému. Súčasné technológie umožňujú rôzne spôsoby, ako vytvoriť vysoko sofistikovanú sústavu. Popri tradičnom prepojení sa čoraz viac využíva bezdrôtové prepojenie – riadenie človekom alebo v autonómnom režime.

Tretí blok konferencie bol venovaný Verejnému osvetleniu. Ako uviedol pán Gora: „Na Slovensku môžeme vidieť ešte mnoho príkladov nekvalitne navrhnutých a slabo osvetlených ciest a verejných priestorov, ktoré predstavujú aj vysokú energetickú záťaž“. Prednášku orientoval na súčasné trendy v oblasti verejného osvetlenia z pohľadu technologických parametrov svietidiel a riadenia, a predstavil technológiu NightTune, ktorá je založená na využitie výhod aktívneho svetla aj v nočných hodinách.

V závere konferencie sa pán Ing. Gora zameral na OSVETLENIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, s dôrazom na kvalitne navrhnutú sústavu osvetlenia v školských zariadeniach, a nie na financie. Vysvetlil základné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na svetlo v triedach z pohľadu biologických potrieb detí a zároveň aké sú súčasne ekonomicky dostupné možnosti osvetlenia v energetickej hospodárnosti.

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou profesijnou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1200 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk