Centrálny depozitár cenných papierov získal vyšší rating za bezpečnosť poskytovaných služieb

0

13.6.2024 (SITA.sk) – Agentúra Thomas Murray, ktorá ako jediná inštitúcia na svete hodnotí riziká centrálnych depozitárov, znížila stupeň operačného rizika Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Konkrétne ho upravila zo stupňa BBB na stupeň A. Zvýšenie ratingu je výsledkom viacerých zlepšení a opatrení, ktoré centrálny depozitár zrealizoval v uplynulých rokoch. Pozitívne hodnotenie zo strany renomovanej agentúry je dobrým signálom pre celý kapitálový trh, pretože to znamená zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti poskytovaných služieb zo strany slovenského centrálneho depozitára.

Agentúra Thomas Murray realizuje toto hodnotenie už od roku 1994. V rámci svojich analýz posudzuje predovšetkým aktivity a prevádzkovú štruktúru depozitárov, ktorá má smerovať k ochote či schopnosti chrániť svojich účastníkov a klientov pred prípadnými stratami. “Agentúra posudzovala náš centrálny depozitár v oblasti riadenia rizík, teda ako máme vypracovaný systém riadenia rizík od najnižšej – manažérskej úrovne riadenia až po najvyššiu úroveň riadiacich orgánov centrálneho depozitára,” hovorí Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka CDCP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR v tejto súvislosti vypracúva katalógy rizík pre rôzne oblasti činnosti a riadenia zároveň s návrhom opatrení tak, aby eliminoval riziká pochádzajúce z interných zdrojov či z externého prostredia. “Všetky katalógy rizík centrálny depozitár pravidelne aktualizuje a dohľad nad zabezpečením úplnej a primeranej identifikácie rizík robí risk manažér, ktorý k tomu pripravuje aj všetky potrebné dokumenty,” objasňuje Dagmar Kopuncová.

Okrem toho agentúra Thomas Murray vzala do úvahy aj to, že všetci zamestnanci CDCP sú pravidelne školení v systéme riadenia informačnej bezpečnosti, ale aj v oblastiach súvisiacich s výkonom ich práce, kam patrí napríklad ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ochrana osobných údajov či ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ďalšími kritériami, ktoré agentúra pri stanovovaní ratingu posudzovala, bolo zavedenie interného auditu, ktorý svojou činnosťou napomáha zvyšovaniu pridanej hodnoty a zlepšovaniu prevádzkových činností v centrálnom depozitári. Zároveň boli hodnotené zlepšenia týkajúce sa plánov obnovy a kontinuity činností CDCP, ktoré centrálnemu depozitáru umožnia v prípade prerušenia činnosti zaistiť kontinuitu kľúčových procesov bez toho, aby to malo neakceptovateľné dopady na CDCP a v konečnom dôsledku aj na fungovanie slovenského finančného trhu.

“Som naozaj veľmi rád, že podľa agentúry Thomas Murray naše celkového hodnotenie rizika je na úrovni A so stabilným výhľadom,” hovorí Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP. “Je to aj ocenenie práce našich zamestnancov, potvrdenie ich vysokej profesionality a neustálej snahy zdokonaľovať sa v ich práci. Zlepšenie ratingového hodnotenia nás ešte viac motivuje pokračovať v našej misii a strategickom smerovaní, ktoré je orientované na inovácie, efektívne riadenie rizík a posilňovanie vzťahov so všetkými zainteresovanými stranami.”

Zvýšenie ratingu zo strany renomovanej agentúry zároveň znamená, že slovenský centrálny depozitár v súčasnosti spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú kladené na ktorýkoľvek iný depozitár v Európe.

Informačný servis

Viac k témam: CDCP, Centrálny depozitár cenných papierov SR, PR
Zdroj: SITA.sk – Centrálny depozitár cenných papierov získal vyšší rating za bezpečnosť poskytovaných služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -