Sľuby a realita parížskej klimatickej konferencie, analytik poukázal na závažné súvislosti. Naozaj nám to nemôže byť jedno

0
Klimatická konferencia OSN v Paríži (Autor: SITA)

Krajiny sveta chcú do konca storočia udržať globálne otepľovanie výrazne pod dvoma stupňami Celzia. Optimálnym riešením by bola ešte hodnota jeden a pol stupňa. Taký je výsledok rokovaní Konferencie OSN o ochrane klímy v Paríži. Zástupcovia 196 krajín text dohody, ktorá tento záväzok zakotvuje, po odkladoch schválili v sobotu 12. decembra.

Text parížskej dohody nepredpokladá vzdanie sa fosílnych palív, nie sú obmedzené ani emisie oxidu uhličitého, ale ráta sa v nej s tým, že jednotlivé krajiny príjmu národné ciele vedúce k znižovaniu emisií, technologickým modernizáciám a adaptácii na zmeny klímy. Dohoda má udržať otepľovanie pod dvoma stupňami Celzia. Účinnosť nadobudne, ak ju ešte ratifikujú jednotlivé štáty, pričom tak musí urobiť najmenej 55 krajín, na ktoré pripadá najmenej 55 percent globálnych emisií skleníkových plynov. Ak budú splnené všetky ratifikačné procesy, parížska dohoda nahradí Kjótsky protokol.

Realizácia prijatých opatrení na Slovensku bude však vyžadovať novú politickú reprezentáciu, ktorá bude pevne presvedčená o význame a nevyhnutnosti navrhovaných opatrení a ktorá ich aj bude reálne uskutočňovať – bez postranných úmyslov a taktizovania. Súčasná vláda SR určila totiž členom našej delegácie na parížskej klimatickej konferencii podmienku, že bude súhlasiť s prijatím novej dohody, ak výsledný text nebude v rozpore so závermi Rady ministrov životného prostredia EÚ z 18. septembra 2015, čo je úplne v poriadku, lebo ako členská krajina EÚ by sme nemali konať v rozpore so záujmami spoločenstva. Zároveň však vláda členov delegácie alibisticky upozornila, že súčasťou „balíka“ pre prijatie novej dohody môže byť aj rozhodnutie o zvýšení ambície pred rokom 2020 a že pre SR je dôležité, aby rozhodnutie nezakotvilo formálne zvýšenie záväzku podľa Dodatku z Dauhy Kjótskeho protokolu (-20 % do roku 2020).

Vedci zaoberajúci sa ochranou klímy predpokladané výsledky klimatickej konferencie OSN v Paríži oceňujú ako prelomové, zároveň však upozorňujú, že jednotlivé štáty musia úsilie na dosiahnutie trvalo udržateľného prostredia a zvratov radikálnych zmien podnebia ešte vystupňovať. Uvedenie záverov parížskej klimatickej konferencie do života na Slovensku bude teda v tejto súvislosti vyžadovať úplne novú politickú kultúru – kultúru bez pretvárky, kultúru  uprednostňovania verejných záujmov pred osobnými. Jej realizátori sa budú napríklad musieť jednoznačne rozhodnúť, či a ako budovať a dobudovať jadrovú energetiku, aký postoj zvoliť k podpore a rozširovaniu alternatívnych zdrojov energie, ako riešiť problém subvencovania a prevádzky klasických tepelných elektrární, ale aj hnedouhoľného baníctva (aj s hrozbou straty „alobalových“ balíčkov), riešenia problémov v doprave, v odpadovom hospodárstve a pod. Na niekoľko ďalších volebných období bude musieť byť prioritou všetkých parlamentov a vlád formulácia, prijatie a realizácia vhodných adaptačných opatrení, ktoré sa nebudú týkať iba problematiky životného prostredia, ale aj priemyslu, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, dopravy, stavebníctva, lesníctva, zdravotníctva, odpadov, cestovného ruchu a pod., prakticky všetkých oblastí každodenného života. Úlohou politických reprezentácií bude nielen presvedčiť občanov tejto krajiny o nevyhnutnosti navrhovaných opatrení, ale aj spravovať verejné financie tak, aby bolo dosť peňazí na ich realizáciu.

Voľby v marci roku 2016 budú vhodnou príležitosťou, aby každý z nás svojím hlasovaním dokázal, že mu ide o to, aby sme mali presne takýchto ľudí na čele nášho štátu. Mimochodom, aj dohodu, ktorá je výsledkom parížskej klimatickej konferencie, bude s veľkou pravdepodobnosťou podpisovať nová vláda, lebo slávnostný podpisový akt sa uskutoční 22. apríla v newyorskom sídle OSN. Pripomeňme si, že 22. apríla sa každoročne celosvetovo slávi Deň Zeme. Ratifikačný proces a možnosť podpísať dohodu potrvá do 21. apríla 2017. Predpokladá sa, že dokument z Paríža nenadobudne účinnosť skôr ako 1. januára 2020.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu