Centrálny register bankových účtov by mal byť prístupný pre orgány činné v trestnom konaní

0
Minister vnútra SR Roman Mikulec (v popredí)(Foto: SITA/Branislav Bibel)

Slovensko by malo vytvoriť centrálny register bankových účtov, ktorý bude prístupný pre finančnú spravodajskú jednotku Prezídia Policajného zboru a orgány činné v trestnom konaní. Vyplýva to z Návrhu na systémové určenie zodpovednosti ministerstiev a niektorých orgánov verejnej moci pre jednotlivé odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu Moneyval. Dokument predložený ministerstvom vnútra dnes schválila vláda.

Správa výboru podľa rezortu vnútra konštatuje, že slovenské orgány rozumejú riziku spojenému s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu len do určitej miery. „Hodnotiaci tím dospel k záveru, že SR dosahuje podpriemerné výsledky pri využívaní finančného spravodajstva a iných relevantných spravodajských informácií vo vzťahu k zabezpečovaniu dôkazov a sledovaní výnosov z trestnej činnosti,” uvádza ministerstvo. Absencia centrálneho registra účtov je podľa rezortu považovaná za jeden z hlavných nedostatkov a prekážkou komplexnej finančnej analýzy. „Slovenské banky v čase hodnotenia preukázali pomerne dobré znalosti v oblasti rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, avšak niektoré nebankové finančné inštitúcie a povinné osoby nefinančného sektora nedokázali presne identifikovať, akým spôsobom by mohlo dochádzať k legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v ich pôsobnosti,” konštatuje dokument.

Medzi ďalšie opatrenia, ktoré rezort vnútra v súvislosti s riešením situácie navrhol, patrí napríklad zavedenie kontrolných mechanizmov zameraných na správnosť údajov o konečných užívateľoch výhod vo verejných registroch. Navrhuje sa tiež napríklad posilniť finančné vyšetrovanie pri trestnej činnosti generujúcej príjmy, posilniť spôsobilosť colnej správy pri detekcii pohybu finančnej hotovosti a zároveň zvýšiť odborné znalosti colníkov v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu alebo prehodnotiť legislatívnu úpravu a procedúry konfiškácie výnosov z trestnej činnosti.

Na základe doterajšieho dosiahnutého hodnotenia bola podľa ministerstva vnútra SR formálne zaradená do sprísneného režimu (tzv. enhancedfollow-up) Moneyval, čo v praxi znamená, že krajina, na rozdiel od regulárneho „follow-up”, je povinná podávať správu o progrese častejšie, prvýkrát dva roky od prijatia správy, teda v roku 2022 a následne každý rok. „Základnou požiadavkou vyplývajúcou zo správy je vnútorná potreba, aby vláda SR a dotknuté rezorty preukázali politické odhodlanie vybudovať účinný mechanizmus boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a s týmto cieľom zaradili uvedenú problematiku do základného zamerania vlastnej činnosti v rozsahu svojej pôsobnosti a nastavili trvalé, systematické mechanizmy, aby sa SR stala dôveryhodnou jurisdikciou,” dodal dokument.

- Reklama -