Bratislava: Okresný úrad sa opäť zaoberá materiálom k projektu Green Park

0
zdroj: RV Development 3

Okresný úrad (OÚ) Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, sa opäť zaoberá spisovým materiálom týkajúcim sa rozsiahleho developerského projektu Green Park v blízkosti Sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke. V polovici júla mu ho vrátilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré ako príslušný odvolací orgán zrušilo vlaňajšie rozhodnutie okresného úradu o vydaní územného rozhodnutia a vrátilo vec na opätovné prerokovanie.

„Úrad sa danou vecou po vrátení spisového materiálu zaoberá. Preskúmava predmetný spisový materiál vo väzbe na dôvody, pre ktoré bolo rozhodnutie úradu zrušené a vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie. Po preskúmaní bude postupovať v zmysle právneho názoru odvolacieho orgánu,” uviedol tlačový odbor rezortu vnútra, pod ktorý okresné úrady spadajú.

Na otázku, na základe čoho vydal v minulosti okresný úrad územné rozhodnutie, úrad skonštatoval, že sa tak stalo na základe podaného návrhu, projektovej dokumentácie a podkladov, na ktoré sa v odôvodnení svojho rozhodnutia odvoláva. MDV SR pritom v rozhodnutí o zrušení rozhodnutia okresného úradu poukazuje na absenciu viacerých záväzných stanovísk, nerešpektovanie niektorých z nich a uvádza tiež, že nebol zistený súlad s územným plánom mesta. Postup okresného úradu považuje za účelový a jeho rozhodnutie za vydané v rozpore s procesnými predpismi aj s predpismi hmotného práva.

Okresný úrad zároveň nesúhlasí s tvrdeniami, že v minulosti neodpovedal na žiadosť mestskej časti, ktorá po zmene vedenia požiadala o vrátenie spisu. Jej bývalé vedenie totiž požiadalo OÚ Bratislava o atrahovanie spisu, dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Právomoc tak prešla na okresný úrad, s čím súčasné vedenie samosprávy nesúhlasí.

„Na podanie mestskej časti Petržalka bolo zo strany tunajšieho úradu odpovedané listom zo dňa 18. marca 2019,” poznamenal tlačový odbor MV.

„Na zabezpečení odpovedí sa pracuje a hneď ako to bude možné, ich poskytneme,” uviedol Peter Kresánek, hovorca spoločnosti Grafobal Group, za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Ako investor sa pri stavbe Green Parku uvádza spoločnosť RV Development 3. Spoločnosť však doteraz odpovede neposlala.

Projekt Green Park mal podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty mal priniesť do územia napríklad desaťpodlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.

- Reklama -