nedeľa, 20 júna, 2021
22 C
Bratislava
Úvod Aréna Drogová scéna na Slovensku. Najaktuálnejšie čísla. Čím sa líšia regióny a čo...

Drogová scéna na Slovensku. Najaktuálnejšie čísla. Čím sa líšia regióny a čo odhalili odpadové vody? Odpovedá protidrogová expertka Lobodášová

Podrobný prehľad o najnovších číslach o drogovej scéne na Slovensku. Čo Slováci fetujú? Líšia sa preferencie užívateľov drog podľa regiónov? Čo našli v odpadovej vode v Seredi? Ako vplýva na užívanie omamných látok vek ich milovníkov? A ako na drogovú scénu doľahla koronakríza? O tom všetkom porozprávala pre ParlamentnéListy.sk Nadežda Lobodášová, riaditeľka odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog ministerstva zdravotníctva.

V roku 2016 na Slovensku podstúpilo liečbu skoro tri a pol tisíca osôb, koľko ich bolo podľa posledných zistení v roku 2018?

V roku 2018 podstúpilo na Slovensku liečbu pre užívanie nezákonných drog 3 038 osôb, čo predstavuje 55,8 osoby na 100 000 obyvateľov. Z počtu všetkých pacientov bolo 69,6 percenta pacientov liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortu zdravotníctva (rezort MZ SR) a 30,4 percenta v nemocniciach pre obvinených a odsúdených a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (rezort MS SR).

V sledovanom období rokov 2004 – 2018 počet liečených užívateľov drog stúpal. Muži tvorili až 81,6 % všetkých pacientov (2 478), ženy 18,4 % (560). V skupine liečených v rezorte MZ SR bol podiel mužov 77,7 % (1 642) a podiel žien 22,3 % (472). V skupine liečených v rezorte MS SR bola prevaha mužov ešte výraznejšia 90,5 % (836), ženy tu boli zastúpené len 9,5 % (88). Štruktúra liečených užívateľov drog z hľadiska druhu užívanej primárnej drogy bola v roku 2018 podobná ako v posledných predchádzajúcich rokoch.

Zmenilo sa niečo v tejto téme oproti minulosti? Napríklad znížila sa veková hranica, kedy mladí skúšajú drogy? Platí napríklad, že sa mení štruktúra ponuky na Slovensku?

Monitorovanie drogovej scény v roku 2019 potvrdilo dlhodobý fakt, že najpopulárnejšou omamnou a psychotropnou látkou z pohľadu spotreby na Slovensku bola marihuana. K prvému kontaktu s marihuanou dochádza vo veku 12 až 14 rokov, ale najčastejšie vo veku 17 až 18 rokov alebo pri nástupe na vysokú školu. 

Metamfetamín bol na Slovensku v roku 2019 druhou najčastejšie zneužívanou omamnou a psychotropnou látkou. Dlhodobo monitorovaný pokles záujmu konzumentov o heroín vyplýva aj zo skutočnosti, že po veľkej heroínovej vlne 90-tych rokov súčasní konzumenti omamných a psychotropných látok uprednostňujú látky so stimulujúcim efektom a menej invazívnym spôsobom užívania. Aj v rámci ochrany pred šírením rôznych vážnych infekčných chorôb uprednostňujú konzumáciu drog orálne, predovšetkým vo forme tabliet, šnupaním a podobne.

V minulosti platilo, že čím je mesto bohatšie, tým je viac na ústupe pervitín a stúpa kokain – platí to? Ktoré mestá by sme mohli uviesť ako príklad?

Na základe monitoringu v oblasti znečistenia odpadových vôd, kriminálnych informácií získaných príslušníkmi Policajného zboru a pri zohľadnení kúpnej sily obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Slovenska je možné konštatovať, že kokaín sa užíval predovšetkým vo väčších mestách s vyššími príjmami obyvateľstva. Vzhľadom na vyššiu cenu tovaru nie sú maloletí a mladiství zapájaní do kriminálnych aktivít spojených s distribúciou kokaínu. Avšak kokaín býval často užívaný konzumentmi v období tzv. rannej dospelosti.

Dopyt po kokaíne v rámci Bratislavy ako mesta je najvyšší na Slovensku, nasleduje Nitra a Trnava. V ostatných regiónoch, okrem minimálnej konzumácie v Banskej Bystrici a v Košiciach, nepatrí kokaín medzi vyhľadávané drogy.

Už ste spomínali pri liečených veľký pomer zastúpenia mužov. Pri ktorej droge je ten pomer najvypuklejší? 

Druh užívanej primárnej drogy je mierne odlišný v skupine mužov a žien a tiež v závislosti od veku. Mladí muži do 19 rokov sa liečili predovšetkým z užívania kanabisu (56,4 %) a stimulancií (28,9 %). U 20- až 29-ročných (49,9 %) a 30- až 39-ročných mužov (43,3 %) prevládala liečba v dôsledku užívania stimulancií. U 40- a viacročných mužov dominovala liečba zo závislosti na opiátoch (53,0 %).

U mladých žien do 19 rokov prevládala liečba užívateliek stimulancií (51,3 %) a kanabisu (35,5 %). Rovnako aj u 20- až 29-ročných žien prevládali stimulanciá, no s vyšším podielom (61,6 %) a liečba z užívania kanabisu už tvorila len 15 %. Tridsať- až 39-ročné (53,2 %) a 40- a viacročné (46,2 %) ženy sa liečili hlavne z užívania opiátov. Kým u 30- až 39-ročných boli ďalšou početnou skupinou užívateľky stimulancií (33,7 %), u 40- a viacročných nasledovali užívateľky hypnotík a sedatív (37,6 %).

Takto zasahovali policajti kvôli drogám napríklad v okrese Galanta (Foto: Polícia SR)

V roku 2015 pre drogové trestné činy na Slovensku zadržali 1 466 osôb a z nich 969 odsúdili; oproti roku 2014 išlo o pokles počtu odsúdených. Aké sú najnovšie čísla? 

V roku 2019 polícia na Slovensku stíhala 1451 osôb za trestné činy súvisiace s drogami. Pre porovnanie – polícia stíhala 1378 ľudí v roku 2018, 1253 v roku 2017 a 1352 v roku 2016. Prokuratúra SR ukončila trestné stíhanie za drogovú trestnú činnosť v roku 2018 u 1499 osôb, z toho 101 bolo mladistvých. Prokuratúra najčastejšie ukončila trestné stíhanie voči týmto osobám vznesením obžaloby – 76 percentách prípadov, podmienečným zastavením trestného stíhania (12,3 percenta) a dohodou o vine a treste (8 percent). V roku 2019 ukončila Prokuratúra SR trestné stíhanie za drogovú trestnú činnosť u 1561 osôb, z toho v 80 prípadoch išlo o mladistvých. Prokuratúra najčastejšie ukončila trestné stíhanie voči týmto osobám vznesením obžaloby (68 percent), podmienečným zastavením trestného stíhania (11,7 %) a dohodou o vine a treste (16,1 %).

V roku 2018 na Slovensku odsúdili za drogové trestné činy celkom 1186 osôb, z ktorých právoplatne potrestali 1114 osôb.

Najužívanejšou drogou je na Slovensku dlhodobo marihuana. Zaznamenali ste v poslednom čase nejaké zmeny – napríklad vo vekovej štruktúre užívateľov alebo v regionalite?
Štruktúra užívateľov podľa primárnej drogy bola mierne odlišná v zariadeniach rezortu MZ SR (stimulanciá 33,5 %, opiáty 30,4 %, kanabis 21,1 %, kombinácia psychoaktívnych látok 8,1 %, hypnotiká a sedatíva 4,9 %, ostatné skupiny drog 1,9 %) oproti liečeným v zariadeniach rezortu MS SR (stimulanciá 59,4 %, kanabis 21,2 %, opiáty 17,5 %, ostatné skupiny drog 1,8 %). Viac ako polovica (1 709) z celkového počtu 3 038 užívateľov drog bola už v minulosti liečená.

Najvyšší podiel opakovanej liečby sme evidovali pri užívateľoch heroínu (85,8 %). Prvýkrát liečených bolo 1 231 pacientov. Prvé liečby prevládali pri užívateľoch kokaínu (64,3 %) a pri užívateľoch marihuany (60,2 %). Z hľadiska veku liečených užívateľov drog boli najpočetnejšími skupinami pacienti vo veku 30 – 39 rokov (1 167 osôb) a 20 – 29 rokov (1 066 osôb). Za sledované obdobie vzrástla takmer štvornásobne skupina 30- až 39-ročných liečených. Zvýšil sa aj počet pacientov vo veku 40 a viac rokov (3,5-násobne), naopak veková kategória 0 až 19-ročných v dlhodobom horizonte mierne klesá.

Užívatelia akých látok najčastejšie hľadajú pomoc v podobe liečenia?

V roku 2019 sa uskutočnil opakovaný, v poradí náš dvanásty prieskum v 17 resocializačných zariadeniach prevádzkovaných ako neziskové organizácie a občianske združenia akreditovaných ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade s rovnomenným zákonom a v jednom centre pre deti a rodiny zriadené ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oproti roku 2018 celkový počet klientov v roku 2019 opäť mierne klesol o 13 % na počet 748 osôb. Podiel nových klientov predstavoval podiel 56 %.

Trvale je podiel mužov v resocializačných zariadeniach vyšší ako polovica všetkých klientov 68 %. Mierna zmena nastala pokiaľ ide o poradie štyroch psychoaktívnych látok a fenomén polyužívania (zvýšil sa podiel kanabisu oproti minulému heroínu), ktoré boli dôvodom pre následnú starostlivosť v jednom z 18 dlhodobo sledovaných resocializačných zariadení. V roku 2019 sme sledovali aj nové psychoaktívne látky.

Ktoré typy drog sú na ústupe?  

Za posledné tri roky sa podiel zachytených psychoaktívnych látok v podstate výrazne nemení. Najväčší podiel z celkového počtu záchytov drog tvoria záchyty konopných produktov a pervitínu (okolo 85 %). V roku 2019 mierne poklesol podiel zaisteného heroínu a extázy, mierne rastúci trend bol zaznamenaný pri kokaíne. Záujem o klasický heroín medzi užívateľmi dlhodobo klesá. Konzumentmi sú osoby dlhodobo závislé od drog. Podobne ako v prípade marihuany aj heroín distribútori ponúkali spolu s metamfetamínom. Heroín bol dostupný hlavne v okolí známeho Pentagonu v Bratislave II alebo v miestach obývaných sociálne neprispôsobivými osobami (najmä časť Podunajské Biskupice).

V laboratóriách sa skúma zloženie odpadových vôd, odhalilo nadmernú konzumáciu drog v celej Európe. (Foto: TASR)

V minulosti boli zaradené Bratislava a Piešťany do skúmania zloženia odpadových vôd, kde sa skúmalo užívanie drog v danej komunite, ktorú v tomto prípade tvorilo mesto. Pokračovalo sa aj v tomto zisťovaní?

Namerané výsledky v správe za rok 2019 podobne ako v správach za obdobie 2013 – 2016 a 2018 potvrdzujú fakt, že jednou z dominantných drog na Slovensku je metamfetamín. Z hľadiska koncentrácie vybraných 61 drog, liečiv a metabolitov (ng/l) v odpadovej vode bol metamfetamín spolu s MDMA, benzoylekgonínom, tramadolom a etyl sulfátom najkoncentrovanejšou zlúčeninou.

Z hľadiska geografického rozloženia je kokaín aj v roku 2019 sústredený z väčšej miery do Bratislavy a jej okolia (sídlisko Petržalka). Nájdený však bol aj v mestách ako Komárno, Sereď či Nitra.

Tiež z dlhodobého pohľadu (2013 – 2019) treba poukázať na postupný nárast spotreby kokaínu v hlavnom meste, v Košiciach, v Nitre a Seredi.

Užívatelia drogy MDMA (extáza) sú spomedzi jednotlivých miest Slovenska sústredení najmä v Trenčíne či Seredi. Piešťany zaznamenali pokles podobne ako Bratislava a Petržalka.

Metabolit marihuany THC-COOH bol nájdený vo všetkých skúmaných mestách Slovenska, najvyššie množstvá boli zaznamenané v mestách Sereď, Nitra, Bratislava a Trenčín. 

Tramadol bol aj v roku 2019 jedna z najkoncentrovanejších analyzovaných zlúčenín v odpadových vodách. V najvyšších množstvách bol nájdený v mestách Komárno a Prešov.

Oxazepam sa vyskytoval v najväčších množstvách (podobne ako tramadol) v mestách ako Komárno, Prešov, Žilina, Košice a Bratislava. 

Kodeín ako liečivo bolo nájdené v najvyšších množstvách v odpadových vodách z miest ako sú Nitra, Piešťany a Bratislava.

Metadón sa v najvyšších množstvách vyskytoval v mestách ako Seredi, Prešov a Bratislava.

Alkohol bol analyzovaný v 13 vybraných mestách Slovenska. Najvyššiu spotrebu etanolu v l/1000ob.deň sme pozorovali v mestách Banská Bystrica, Prešov a Komárno.

Počas monitorovaných festivalov Lodenica, Pohoda a Topfest sa spotreba alkoholu oproti bežným dňom výrazne nezvyšovala.

V správe za rok 2019 boli analyzované v odpadových vodách aj špecifické psychoaktívne zlúčeniny (NPS) (celkovo 30), ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné pre mládež na Slovensku. V odpadových vodách SR bolo identifikovaných viacero týchto zlúčenín (PMA, Methkatinón, 4,4’ DMAR, Pentedrón, MDPV, 25-iP-NBoMe).

Na vybraných festivaloch boli v odpadových vodách identifikované len dve NPS – metkatinón (Topfest a Lodenica), pentedrón (Pohoda a Lodenica).

Koľko prípadov akútnych intoxikácií v súvislosti s drogami ste zaznamenali v roku 2018?

Najväčší podiel intoxikácií tvorili lieky (38 %), chemikálie (31%), rastliny a huby (9%), pesticídy (4 %), živočíšne toxíny (1 %), drogy (1,8 %) a iné (15,2 %). Mnoho užívateľov drog kombinovalo niekoľko drog súčasne. Devätnásť užívateľov, zhruba 16 % s polyvalentným užitím.

Celkový počet akútnych prípadov intoxikácií súvisiacich s drogami, ktoré boli konzultované s NTIC v roku 2019, bolo 115. Z toho 82 mužov a 33 žien. Mladých do 19 rokov bolo 47.

jednou z dominantných drog na Slovensku je už roky metamfetamín (Foto: TASR)

Aký bol počet úmrtí vyvolaných drogami hlásených na Slovensku v 2018? Dá sa to porovnať s predchádzajúcim obdobím? 

V roku 2018 bolo zaznamenaných spolu 118 úmrtí súvisiacich s drogami, vrátane úmrtí nepriamo súvisiacich s užívaním drog. Úmrtia z priameho predávkovania tvorili približne polovicu prípadov – 58 (49 %). Z tohto počtu bolo 26 úmrtí v dôsledku predávkovania legálnymi liekmi, ktoré sú bežne dostupné bez lekárskeho predpisu. Z nich bolo v deviatich prípadoch zistených benzodiazepíny ako hlavná látka a 32 úmrtí bolo priamo spôsobených predávkovaním nedovolenými drogami alebo rozpúšťadlami.

V období rokov 2004 – 2018 bolo hlásených 1526 úmrtí súvisiacich s psychoaktívnymi látkami. Podobne ako na medzinárodnej úrovni stúpa v posledných rokoch počet prípadov so zisteným tramadolom.

Dlhodobé sledovanie úmrtnosti užívateľov drog, respektíve drogovo závislých sa sledovali v retrospektívnej štúdii  Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Kohortová štúdia  zisťovala úmrtnosť pacientov liečených v tomto centre v období 1. 1. 1999 – do 31. 12. 2019. Vzorku predstavovalo 5 099 pacientov, ktorí požiadali o liečbu v CPLDZ v Bratislave pre problémy s užívaním drog.

Z 5099 pacientov liečených pre závislosť od drog bolo k 31. 12. 2019 identifikovaných 291 mŕtvych (5,7 % z celkového súboru). Z toho spomedzi užívateľov opioidov bolo identifikovaných 156 úmrtí (10,4 % z pacientov s touto diagnózou), z užívateľov kanabisu bolo identifikovaných 14 úmrtí (2,0 % z pacientov s touto diagnózou), spomedzi užívateľov sedatív 16 a hypnotík bolo zistených 13 úmrtí (12,7 % z pacientov s touto diagnózou), u užívateľov kokaínu liečených pre závislosť boli tri úmrtia (5,7 % z pacientov s touto diagnózou), medzi užívateľmi stimulancií bolo identifikovaných 25 úmrtí (2,1 % z pacientov s touto diagnózou), z užívateľov prchavých látok zomrelo šesť pacientov (23,1 % z pacientov s touto diagnózou) a z užívateľov viacerých psychoaktívnych látok bolo identifikovaných 74 mŕtvych (4,9 % z pacientov s touto diagnózou). U 35 pacientov (0,7 % z celkového súboru) sa nepodarilo zistiť, či došlo k úmrtiu.

Z hľadiska pohlavia zomrelo z 3 753 mužov 236 (6,3 %) a z 1 346 žien zomrelo 55 pacientiek (4,1 %). Z celkového počtu úmrtí 81 % pripadalo na mužov a 19 % na ženy (v pomere 4:1).

Očakávate v najbližšej budúcnosti zhoršenie drogovej situácie v SR? Napríklad z dôvodu korony, ktorá priniesla vyššiu mieru izolácie, stratu zamestnania?

V súvislosti s epidémiou COVID-19 vykonala EMCDDA vo všetkých členských štátoch EÚ štúdiu Európsky internetový miniprieskum zameraný na drogy: COVID-19. Cieľom bolo zhromaždiť informácie, ako sa v Európe v dôsledku COVID-19 zmenil model užívania drog.

Celkovo sa dá zhodnotiť, že epidémia koronavírusu mala na Slovensku mierny význam na dostupnosť drog a ich užívanie intenzívnymi užívateľmi – užívatelia zväčša mali menej finančných prostriedkov k dispozícii a tiež niektorí z nich zaznamenali zníženie dostupnosti drog. Niektorí užívatelia hlásili mierny pokles dostupnosti služieb, no celkový vplyv epidémie na dostupnosť a využívanie služieb pre užívateľov drog nemožno hodnotiť podľa tohto prieskumu. Z dostupných odpovedí sa nejaví, že by epidémia mala nejaký vplyv na motiváciu užívateľov vstúpiť do liečebného procesu pre svoju závislosť.

Na základe informácií uvedených v správe z NAKA je možné predpokladať, že v roku 2020 bude pokračovať zvyšovanie konzumácie, dovozu a distribúcie marihuany, metamfetamínu, zvyšovanie konzumácie nových psychoaktívnych látok spojené s ich zaobstarávaním cez internet a zneužívanie kuriérskych a poštových služieb na ich dovoz, stagnácia záujmu o klasický heroín spojený so zvyšovaním záujmu o syntetické opiáty a opiody obsiahnuté v liekoch.

Ďalej sa predpokladá zapájanie skupín páchateľov pochádzajúcich z Balkánskeho polostrova do nezákonného obchodovania s heroínom a kokaínom v Slovenskej republike, rast záujmu o takzvaný rajský plyn, zneužívanie internetu pri obchodovaní s omamnými a psychotropnými látkami, ale aj zvyšovanie záujmu niektorých skupín obyvateľstva a občianskych združení o zmenu legislatívy v oblasti omamných a psychotropných látok, napríklad vyradenie LSD. Takisto sa očakáva zvyšovanie záujmu sociálne slabých skupín najmä na východe Slovenska o solvenciá, lebo sú cenovo dostupné, presadzovanie organizovaných skupín, ktorých členovia pôsobia v rôznych krajinách a zaoberajú sa nezákonným obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi, či obmena organizovaných skupín zaoberajúcich sa drogami.

Na jeseň 2019 sme robili výskum Rozšírenosť užívania psychoaktívnych látok a iné návykové správanie v populácii SR 2019, a to na vzorke viac ako 4000 respondentov. Vo viacerých sledovaných oblastiach prišlo k zmene doterajšieho  trendu, inde sa zasa doterajší vývoj potvrdzuje i v najnovšom meraní.

Medzi zlomy v doterajšom trende patrí napríklad presvedčenie o účinnosti niektorých represívnych opatrení, ktoré v porovnaní s rokom 2015 narástlo, pričom predtým dlhodobo klesalo. Opačným príkladom je nárast podielu respondentov, ktorí sú presvedčení, že drogovo závislí ľudia by mali zadarmo dostávať injekčné ihly a sterilné striekačky, ktoré medzi rokmi 2015 a 2019 narástlo, pričom predtým dlhodobo klesalo.

Medzi trendy, ktoré sa z dlhodobého hľadiska potvrdili patrí dlhodobý nárast podielu respondentov, ktorí si myslia, že drogy spôsobujú v spoločnosti viac problémov ako alkohol.

Z dlhodobého hľadiska sa tiež potvrdzuje, že mládež a mladí dospelí vo veku 15 – 34 rokov sú voči užívaniu drog tolerantnejší, poznajú viac užívateľov drog, užívanie drog posudzujú ako menej rizikové a preferujú menej represívnu drogovú politiku.

Vo výskume sa tiež ukázali veľmi zaujímavé regionálne rozdiely v rámci Slovenska. Tak napríklad v Bratislavskom, ale i v Trnavskom kraji sú zástancovia súčasnej prohibície medzi 15- až 64-ročnými respondentmi v menšine a nadpolovičná väčšina respondentov v týchto krajoch by preferovala skôr reguláciu marihuany alebo jej úplnú dostupnosť bez obmedzení čo je výrazný rozdiel oproti ostatným regiónom Slovenska. Respondenti z Bratislavského kraja sú taktiež optimistickejší pri posudzovaní vývoja drogovej situácie a menej odsudzujú užívateľov nelegálnych drog, ale zároveň poznajú viac užívateľov drog, drogy sú im častejšie ponúkané a drogy sú pre nich dostupnejšie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

Slovensko
Pozitívne vzorky 391,297 Úmrtí 12,486 Uzdravení 377,854 Infikovaných 957 Last updated: 20. júna 2021 - 09:10 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky
- Reklama -