sobota, 8 augusta, 2020
32.8 C
Bratislava
Úvod Aréna Drogová scéna na Slovensku. Najaktuálnejšie čísla. Čím sa líšia regióny a čo...

Drogová scéna na Slovensku. Najaktuálnejšie čísla. Čím sa líšia regióny a čo odhalili odpadové vody? Odpovedá protidrogová expertka Lobodášová

Podrobný prehľad o najnovších číslach o drogovej scéne na Slovensku. Čo Slováci fetujú? Líšia sa preferencie užívateľov drog podľa regiónov? Čo našli v odpadovej vode v Seredi? Ako vplýva na užívanie omamných látok vek ich milovníkov? A ako na drogovú scénu doľahla koronakríza? O tom všetkom porozprávala pre ParlamentnéListy.sk Nadežda Lobodášová, riaditeľka odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog ministerstva zdravotníctva.

V roku 2016 na Slovensku podstúpilo liečbu skoro tri a pol tisíca osôb, koľko ich bolo podľa posledných zistení v roku 2018?

V roku 2018 podstúpilo na Slovensku liečbu pre užívanie nezákonných drog 3 038 osôb, čo predstavuje 55,8 osoby na 100 000 obyvateľov. Z počtu všetkých pacientov bolo 69,6 percenta pacientov liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortu zdravotníctva (rezort MZ SR) a 30,4 percenta v nemocniciach pre obvinených a odsúdených a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (rezort MS SR).

V sledovanom období rokov 2004 – 2018 počet liečených užívateľov drog stúpal. Muži tvorili až 81,6 % všetkých pacientov (2 478), ženy 18,4 % (560). V skupine liečených v rezorte MZ SR bol podiel mužov 77,7 % (1 642) a podiel žien 22,3 % (472). V skupine liečených v rezorte MS SR bola prevaha mužov ešte výraznejšia 90,5 % (836), ženy tu boli zastúpené len 9,5 % (88). Štruktúra liečených užívateľov drog z hľadiska druhu užívanej primárnej drogy bola v roku 2018 podobná ako v posledných predchádzajúcich rokoch.

Zmenilo sa niečo v tejto téme oproti minulosti? Napríklad znížila sa veková hranica, kedy mladí skúšajú drogy? Platí napríklad, že sa mení štruktúra ponuky na Slovensku?

Monitorovanie drogovej scény v roku 2019 potvrdilo dlhodobý fakt, že najpopulárnejšou omamnou a psychotropnou látkou z pohľadu spotreby na Slovensku bola marihuana. K prvému kontaktu s marihuanou dochádza vo veku 12 až 14 rokov, ale najčastejšie vo veku 17 až 18 rokov alebo pri nástupe na vysokú školu. 

Metamfetamín bol na Slovensku v roku 2019 druhou najčastejšie zneužívanou omamnou a psychotropnou látkou. Dlhodobo monitorovaný pokles záujmu konzumentov o heroín vyplýva aj zo skutočnosti, že po veľkej heroínovej vlne 90-tych rokov súčasní konzumenti omamných a psychotropných látok uprednostňujú látky so stimulujúcim efektom a menej invazívnym spôsobom užívania. Aj v rámci ochrany pred šírením rôznych vážnych infekčných chorôb uprednostňujú konzumáciu drog orálne, predovšetkým vo forme tabliet, šnupaním a podobne.

V minulosti platilo, že čím je mesto bohatšie, tým je viac na ústupe pervitín a stúpa kokain – platí to? Ktoré mestá by sme mohli uviesť ako príklad?

Na základe monitoringu v oblasti znečistenia odpadových vôd, kriminálnych informácií získaných príslušníkmi Policajného zboru a pri zohľadnení kúpnej sily obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Slovenska je možné konštatovať, že kokaín sa užíval predovšetkým vo väčších mestách s vyššími príjmami obyvateľstva. Vzhľadom na vyššiu cenu tovaru nie sú maloletí a mladiství zapájaní do kriminálnych aktivít spojených s distribúciou kokaínu. Avšak kokaín býval často užívaný konzumentmi v období tzv. rannej dospelosti.

Dopyt po kokaíne v rámci Bratislavy ako mesta je najvyšší na Slovensku, nasleduje Nitra a Trnava. V ostatných regiónoch, okrem minimálnej konzumácie v Banskej Bystrici a v Košiciach, nepatrí kokaín medzi vyhľadávané drogy.

Už ste spomínali pri liečených veľký pomer zastúpenia mužov. Pri ktorej droge je ten pomer najvypuklejší? 

Druh užívanej primárnej drogy je mierne odlišný v skupine mužov a žien a tiež v závislosti od veku. Mladí muži do 19 rokov sa liečili predovšetkým z užívania kanabisu (56,4 %) a stimulancií (28,9 %). U 20- až 29-ročných (49,9 %) a 30- až 39-ročných mužov (43,3 %) prevládala liečba v dôsledku užívania stimulancií. U 40- a viacročných mužov dominovala liečba zo závislosti na opiátoch (53,0 %).

U mladých žien do 19 rokov prevládala liečba užívateliek stimulancií (51,3 %) a kanabisu (35,5 %). Rovnako aj u 20- až 29-ročných žien prevládali stimulanciá, no s vyšším podielom (61,6 %) a liečba z užívania kanabisu už tvorila len 15 %. Tridsať- až 39-ročné (53,2 %) a 40- a viacročné (46,2 %) ženy sa liečili hlavne z užívania opiátov. Kým u 30- až 39-ročných boli ďalšou početnou skupinou užívateľky stimulancií (33,7 %), u 40- a viacročných nasledovali užívateľky hypnotík a sedatív (37,6 %).

Takto zasahovali policajti kvôli drogám napríklad v okrese Galanta (Foto: Polícia SR)

V roku 2015 pre drogové trestné činy na Slovensku zadržali 1 466 osôb a z nich 969 odsúdili; oproti roku 2014 išlo o pokles počtu odsúdených. Aké sú najnovšie čísla? 

V roku 2019 polícia na Slovensku stíhala 1451 osôb za trestné činy súvisiace s drogami. Pre porovnanie – polícia stíhala 1378 ľudí v roku 2018, 1253 v roku 2017 a 1352 v roku 2016. Prokuratúra SR ukončila trestné stíhanie za drogovú trestnú činnosť v roku 2018 u 1499 osôb, z toho 101 bolo mladistvých. Prokuratúra najčastejšie ukončila trestné stíhanie voči týmto osobám vznesením obžaloby – 76 percentách prípadov, podmienečným zastavením trestného stíhania (12,3 percenta) a dohodou o vine a treste (8 percent). V roku 2019 ukončila Prokuratúra SR trestné stíhanie za drogovú trestnú činnosť u 1561 osôb, z toho v 80 prípadoch išlo o mladistvých. Prokuratúra najčastejšie ukončila trestné stíhanie voči týmto osobám vznesením obžaloby (68 percent), podmienečným zastavením trestného stíhania (11,7 %) a dohodou o vine a treste (16,1 %).

V roku 2018 na Slovensku odsúdili za drogové trestné činy celkom 1186 osôb, z ktorých právoplatne potrestali 1114 osôb.

Najužívanejšou drogou je na Slovensku dlhodobo marihuana. Zaznamenali ste v poslednom čase nejaké zmeny – napríklad vo vekovej štruktúre užívateľov alebo v regionalite?
Štruktúra užívateľov podľa primárnej drogy bola mierne odlišná v zariadeniach rezortu MZ SR (stimulanciá 33,5 %, opiáty 30,4 %, kanabis 21,1 %, kombinácia psychoaktívnych látok 8,1 %, hypnotiká a sedatíva 4,9 %, ostatné skupiny drog 1,9 %) oproti liečeným v zariadeniach rezortu MS SR (stimulanciá 59,4 %, kanabis 21,2 %, opiáty 17,5 %, ostatné skupiny drog 1,8 %). Viac ako polovica (1 709) z celkového počtu 3 038 užívateľov drog bola už v minulosti liečená.

Najvyšší podiel opakovanej liečby sme evidovali pri užívateľoch heroínu (85,8 %). Prvýkrát liečených bolo 1 231 pacientov. Prvé liečby prevládali pri užívateľoch kokaínu (64,3 %) a pri užívateľoch marihuany (60,2 %). Z hľadiska veku liečených užívateľov drog boli najpočetnejšími skupinami pacienti vo veku 30 – 39 rokov (1 167 osôb) a 20 – 29 rokov (1 066 osôb). Za sledované obdobie vzrástla takmer štvornásobne skupina 30- až 39-ročných liečených. Zvýšil sa aj počet pacientov vo veku 40 a viac rokov (3,5-násobne), naopak veková kategória 0 až 19-ročných v dlhodobom horizonte mierne klesá.

Užívatelia akých látok najčastejšie hľadajú pomoc v podobe liečenia?

V roku 2019 sa uskutočnil opakovaný, v poradí náš dvanásty prieskum v 17 resocializačných zariadeniach prevádzkovaných ako neziskové organizácie a občianske združenia akreditovaných ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade s rovnomenným zákonom a v jednom centre pre deti a rodiny zriadené ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oproti roku 2018 celkový počet klientov v roku 2019 opäť mierne klesol o 13 % na počet 748 osôb. Podiel nových klientov predstavoval podiel 56 %.

Trvale je podiel mužov v resocializačných zariadeniach vyšší ako polovica všetkých klientov 68 %. Mierna zmena nastala pokiaľ ide o poradie štyroch psychoaktívnych látok a fenomén polyužívania (zvýšil sa podiel kanabisu oproti minulému heroínu), ktoré boli dôvodom pre následnú starostlivosť v jednom z 18 dlhodobo sledovaných resocializačných zariadení. V roku 2019 sme sledovali aj nové psychoaktívne látky.

Ktoré typy drog sú na ústupe?  

Za posledné tri roky sa podiel zachytených psychoaktívnych látok v podstate výrazne nemení. Najväčší podiel z celkového počtu záchytov drog tvoria záchyty konopných produktov a pervitínu (okolo 85 %). V roku 2019 mierne poklesol podiel zaisteného heroínu a extázy, mierne rastúci trend bol zaznamenaný pri kokaíne. Záujem o klasický heroín medzi užívateľmi dlhodobo klesá. Konzumentmi sú osoby dlhodobo závislé od drog. Podobne ako v prípade marihuany aj heroín distribútori ponúkali spolu s metamfetamínom. Heroín bol dostupný hlavne v okolí známeho Pentagonu v Bratislave II alebo v miestach obývaných sociálne neprispôsobivými osobami (najmä časť Podunajské Biskupice).

V laboratóriách sa skúma zloženie odpadových vôd, odhalilo nadmernú konzumáciu drog v celej Európe. (Foto: TASR)

V minulosti boli zaradené Bratislava a Piešťany do skúmania zloženia odpadových vôd, kde sa skúmalo užívanie drog v danej komunite, ktorú v tomto prípade tvorilo mesto. Pokračovalo sa aj v tomto zisťovaní?

Namerané výsledky v správe za rok 2019 podobne ako v správach za obdobie 2013 – 2016 a 2018 potvrdzujú fakt, že jednou z dominantných drog na Slovensku je metamfetamín. Z hľadiska koncentrácie vybraných 61 drog, liečiv a metabolitov (ng/l) v odpadovej vode bol metamfetamín spolu s MDMA, benzoylekgonínom, tramadolom a etyl sulfátom najkoncentrovanejšou zlúčeninou.

Z hľadiska geografického rozloženia je kokaín aj v roku 2019 sústredený z väčšej miery do Bratislavy a jej okolia (sídlisko Petržalka). Nájdený však bol aj v mestách ako Komárno, Sereď či Nitra.

Tiež z dlhodobého pohľadu (2013 – 2019) treba poukázať na postupný nárast spotreby kokaínu v hlavnom meste, v Košiciach, v Nitre a Seredi.

Užívatelia drogy MDMA (extáza) sú spomedzi jednotlivých miest Slovenska sústredení najmä v Trenčíne či Seredi. Piešťany zaznamenali pokles podobne ako Bratislava a Petržalka.

Metabolit marihuany THC-COOH bol nájdený vo všetkých skúmaných mestách Slovenska, najvyššie množstvá boli zaznamenané v mestách Sereď, Nitra, Bratislava a Trenčín. 

Tramadol bol aj v roku 2019 jedna z najkoncentrovanejších analyzovaných zlúčenín v odpadových vodách. V najvyšších množstvách bol nájdený v mestách Komárno a Prešov.

Oxazepam sa vyskytoval v najväčších množstvách (podobne ako tramadol) v mestách ako Komárno, Prešov, Žilina, Košice a Bratislava. 

Kodeín ako liečivo bolo nájdené v najvyšších množstvách v odpadových vodách z miest ako sú Nitra, Piešťany a Bratislava.

Metadón sa v najvyšších množstvách vyskytoval v mestách ako Seredi, Prešov a Bratislava.

Alkohol bol analyzovaný v 13 vybraných mestách Slovenska. Najvyššiu spotrebu etanolu v l/1000ob.deň sme pozorovali v mestách Banská Bystrica, Prešov a Komárno.

Počas monitorovaných festivalov Lodenica, Pohoda a Topfest sa spotreba alkoholu oproti bežným dňom výrazne nezvyšovala.

V správe za rok 2019 boli analyzované v odpadových vodách aj špecifické psychoaktívne zlúčeniny (NPS) (celkovo 30), ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné pre mládež na Slovensku. V odpadových vodách SR bolo identifikovaných viacero týchto zlúčenín (PMA, Methkatinón, 4,4’ DMAR, Pentedrón, MDPV, 25-iP-NBoMe).

Na vybraných festivaloch boli v odpadových vodách identifikované len dve NPS – metkatinón (Topfest a Lodenica), pentedrón (Pohoda a Lodenica).

Koľko prípadov akútnych intoxikácií v súvislosti s drogami ste zaznamenali v roku 2018?

Najväčší podiel intoxikácií tvorili lieky (38 %), chemikálie (31%), rastliny a huby (9%), pesticídy (4 %), živočíšne toxíny (1 %), drogy (1,8 %) a iné (15,2 %). Mnoho užívateľov drog kombinovalo niekoľko drog súčasne. Devätnásť užívateľov, zhruba 16 % s polyvalentným užitím.

Celkový počet akútnych prípadov intoxikácií súvisiacich s drogami, ktoré boli konzultované s NTIC v roku 2019, bolo 115. Z toho 82 mužov a 33 žien. Mladých do 19 rokov bolo 47.

jednou z dominantných drog na Slovensku je už roky metamfetamín (Foto: TASR)

Aký bol počet úmrtí vyvolaných drogami hlásených na Slovensku v 2018? Dá sa to porovnať s predchádzajúcim obdobím? 

V roku 2018 bolo zaznamenaných spolu 118 úmrtí súvisiacich s drogami, vrátane úmrtí nepriamo súvisiacich s užívaním drog. Úmrtia z priameho predávkovania tvorili približne polovicu prípadov – 58 (49 %). Z tohto počtu bolo 26 úmrtí v dôsledku predávkovania legálnymi liekmi, ktoré sú bežne dostupné bez lekárskeho predpisu. Z nich bolo v deviatich prípadoch zistených benzodiazepíny ako hlavná látka a 32 úmrtí bolo priamo spôsobených predávkovaním nedovolenými drogami alebo rozpúšťadlami.

V období rokov 2004 – 2018 bolo hlásených 1526 úmrtí súvisiacich s psychoaktívnymi látkami. Podobne ako na medzinárodnej úrovni stúpa v posledných rokoch počet prípadov so zisteným tramadolom.

Dlhodobé sledovanie úmrtnosti užívateľov drog, respektíve drogovo závislých sa sledovali v retrospektívnej štúdii  Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Kohortová štúdia  zisťovala úmrtnosť pacientov liečených v tomto centre v období 1. 1. 1999 – do 31. 12. 2019. Vzorku predstavovalo 5 099 pacientov, ktorí požiadali o liečbu v CPLDZ v Bratislave pre problémy s užívaním drog.

Z 5099 pacientov liečených pre závislosť od drog bolo k 31. 12. 2019 identifikovaných 291 mŕtvych (5,7 % z celkového súboru). Z toho spomedzi užívateľov opioidov bolo identifikovaných 156 úmrtí (10,4 % z pacientov s touto diagnózou), z užívateľov kanabisu bolo identifikovaných 14 úmrtí (2,0 % z pacientov s touto diagnózou), spomedzi užívateľov sedatív 16 a hypnotík bolo zistených 13 úmrtí (12,7 % z pacientov s touto diagnózou), u užívateľov kokaínu liečených pre závislosť boli tri úmrtia (5,7 % z pacientov s touto diagnózou), medzi užívateľmi stimulancií bolo identifikovaných 25 úmrtí (2,1 % z pacientov s touto diagnózou), z užívateľov prchavých látok zomrelo šesť pacientov (23,1 % z pacientov s touto diagnózou) a z užívateľov viacerých psychoaktívnych látok bolo identifikovaných 74 mŕtvych (4,9 % z pacientov s touto diagnózou). U 35 pacientov (0,7 % z celkového súboru) sa nepodarilo zistiť, či došlo k úmrtiu.

Z hľadiska pohlavia zomrelo z 3 753 mužov 236 (6,3 %) a z 1 346 žien zomrelo 55 pacientiek (4,1 %). Z celkového počtu úmrtí 81 % pripadalo na mužov a 19 % na ženy (v pomere 4:1).

Očakávate v najbližšej budúcnosti zhoršenie drogovej situácie v SR? Napríklad z dôvodu korony, ktorá priniesla vyššiu mieru izolácie, stratu zamestnania?

V súvislosti s epidémiou COVID-19 vykonala EMCDDA vo všetkých členských štátoch EÚ štúdiu Európsky internetový miniprieskum zameraný na drogy: COVID-19. Cieľom bolo zhromaždiť informácie, ako sa v Európe v dôsledku COVID-19 zmenil model užívania drog.

Celkovo sa dá zhodnotiť, že epidémia koronavírusu mala na Slovensku mierny význam na dostupnosť drog a ich užívanie intenzívnymi užívateľmi – užívatelia zväčša mali menej finančných prostriedkov k dispozícii a tiež niektorí z nich zaznamenali zníženie dostupnosti drog. Niektorí užívatelia hlásili mierny pokles dostupnosti služieb, no celkový vplyv epidémie na dostupnosť a využívanie služieb pre užívateľov drog nemožno hodnotiť podľa tohto prieskumu. Z dostupných odpovedí sa nejaví, že by epidémia mala nejaký vplyv na motiváciu užívateľov vstúpiť do liečebného procesu pre svoju závislosť.

Na základe informácií uvedených v správe z NAKA je možné predpokladať, že v roku 2020 bude pokračovať zvyšovanie konzumácie, dovozu a distribúcie marihuany, metamfetamínu, zvyšovanie konzumácie nových psychoaktívnych látok spojené s ich zaobstarávaním cez internet a zneužívanie kuriérskych a poštových služieb na ich dovoz, stagnácia záujmu o klasický heroín spojený so zvyšovaním záujmu o syntetické opiáty a opiody obsiahnuté v liekoch.

Ďalej sa predpokladá zapájanie skupín páchateľov pochádzajúcich z Balkánskeho polostrova do nezákonného obchodovania s heroínom a kokaínom v Slovenskej republike, rast záujmu o takzvaný rajský plyn, zneužívanie internetu pri obchodovaní s omamnými a psychotropnými látkami, ale aj zvyšovanie záujmu niektorých skupín obyvateľstva a občianskych združení o zmenu legislatívy v oblasti omamných a psychotropných látok, napríklad vyradenie LSD. Takisto sa očakáva zvyšovanie záujmu sociálne slabých skupín najmä na východe Slovenska o solvenciá, lebo sú cenovo dostupné, presadzovanie organizovaných skupín, ktorých členovia pôsobia v rôznych krajinách a zaoberajú sa nezákonným obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi, či obmena organizovaných skupín zaoberajúcich sa drogami.

Na jeseň 2019 sme robili výskum Rozšírenosť užívania psychoaktívnych látok a iné návykové správanie v populácii SR 2019, a to na vzorke viac ako 4000 respondentov. Vo viacerých sledovaných oblastiach prišlo k zmene doterajšieho  trendu, inde sa zasa doterajší vývoj potvrdzuje i v najnovšom meraní.

Medzi zlomy v doterajšom trende patrí napríklad presvedčenie o účinnosti niektorých represívnych opatrení, ktoré v porovnaní s rokom 2015 narástlo, pričom predtým dlhodobo klesalo. Opačným príkladom je nárast podielu respondentov, ktorí sú presvedčení, že drogovo závislí ľudia by mali zadarmo dostávať injekčné ihly a sterilné striekačky, ktoré medzi rokmi 2015 a 2019 narástlo, pričom predtým dlhodobo klesalo.

Medzi trendy, ktoré sa z dlhodobého hľadiska potvrdili patrí dlhodobý nárast podielu respondentov, ktorí si myslia, že drogy spôsobujú v spoločnosti viac problémov ako alkohol.

Z dlhodobého hľadiska sa tiež potvrdzuje, že mládež a mladí dospelí vo veku 15 – 34 rokov sú voči užívaniu drog tolerantnejší, poznajú viac užívateľov drog, užívanie drog posudzujú ako menej rizikové a preferujú menej represívnu drogovú politiku.

Vo výskume sa tiež ukázali veľmi zaujímavé regionálne rozdiely v rámci Slovenska. Tak napríklad v Bratislavskom, ale i v Trnavskom kraji sú zástancovia súčasnej prohibície medzi 15- až 64-ročnými respondentmi v menšine a nadpolovičná väčšina respondentov v týchto krajoch by preferovala skôr reguláciu marihuany alebo jej úplnú dostupnosť bez obmedzení čo je výrazný rozdiel oproti ostatným regiónom Slovenska. Respondenti z Bratislavského kraja sú taktiež optimistickejší pri posudzovaní vývoja drogovej situácie a menej odsudzujú užívateľov nelegálnych drog, ale zároveň poznajú viac užívateľov drog, drogy sú im častejšie ponúkané a drogy sú pre nich dostupnejšie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

VIDEO Za ľudí má novú líderku. Na sneme sa ňou stala Veronika Remišová

Novou predsedníčkou strany Za ľudí sa stala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. V sobotu ju na sneme...

Kollár zareaguje na 240 000 od Tiposu pre jeho rádio v pondelok

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) sa k reklamnej zmluve medzi firmou Tipos a Fun rádiom vyjadrí komplexne až v pondelok (10. 8.)....

Z.Kostoľany: Požiar v domove dôchodcov vyšetrujú ako prečin všeobecného ohrozenia

Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti so sobotňajším požiarom v domove dôchodcov v Zemianskych Kostoľanoch v okrese Prievidza trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Požiar si...

Kauza výpovede policajtovi, spisovateľovi Dánovi pokračuje. Ozval sa exminister Kaliňák: Mikulec, mal si kopnúť radšej do mňa

Ministerstvo vnútra dalo výpoveď  policajtovi, ktorého verejnosť pozná pod pseudonymom ako spisovateľa Dominika Dána. Na ministerstve ho zamestnal bývalý minister Robert Kaliňák. Podľa...

Po výbuchoch v Bejrúte pátrajú po 60 nezvestných, stav 120 zranených je kritický

Po mohutných explóziách, ktoré v utorok otriasli prístavom v Bejrúte, je stále nezvestných viac ako 60 ľudí. Informovalo o tom v sobotu...

Kiska: Najdôležitejším problémom strany Za ľudí je vnútorná nejednota

Najdôležitejším problémom strany Za ľudí je vnútorná nejednota. V prejave pred delegátmi sobotňajšieho snemu v Trenčianskych Tepliciach to povedal zakladateľ strany a jej doterajší predseda...

Slováci predbehli Rusov. V Česku ovládajú historicky najviac firiem

Slovenskí podnikatelia sa čoraz viac udomácňujú v Česku. V tomto roku do svojich portfólií zaradili 458 spoločností, čím sa prvýkrát stali najčastejšími zahraničnými...
Slovensko
Pozitívne vzorky 2,566 +43 Dnes Úmrtí 31 Uzdravení 1,861 Infikovaných 674 Last updated: 8. augusta 2020 - 15:38 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky