Luther využil ‘vtedajší Facebook’, hovorí evanjelický farár 500 rokov po reformácii

0
Socha teológa a kazateľa Martina Luthera v nemeckom Wittenbergu, kde 31. októbra 1517 pribil na chrám 95 téz (Autor: TASR/AP)

Ako Lutherova hlavná motivácia a pohnútka vzniku reformácie sa uvádza rozmáhajúci sa obchod katolíckej cirkvi s odpustkami. Boli tam aj iné motívy?

Neviem o iných motívoch a pohnútkach vzniku reformácie, len o tých, ktoré uvádzajú historické pramene. Luther ako človek majúci bázeň pred živým Bohom a študujúci Božie slovo zareagoval na jarmočnícku prax predaja odpustkov svojimi tézami o pokání a odpustení, ktoré dáva Boh kajúcemu hriešnikovi z milosti, pre obeť svojho Syna Ježiša Krista skrze vieru, a nie cirkev za peniaze.

Pramene uvádzajú, že Luther sa až divil, čo spôsobil tento jeho podnet na diskusiu na vtedajšom Facebooku – kostolných dverách.

Keď vypukli pod vplyvom radikálnych reformných síl nepokoje, Luther údajne pochopil, že niektoré jeho požiadavky vysvetľujú inak a snažil sa reformátorov zmierňovať. O čo konkrétne išlo?

Luther písal o slobode kresťana, o Bohu, ktorý miluje všetkých rovnako. Po období sucha, keď rodiny sedliakov hladovali, pôsobili Lutherove slová ako dynamit. Rojčivý vodca Tomáš Munzer, „vidiac aj znamenie na oblohe“, zatiahol zúfalých sedliakov do nezmyselnej vojny, v ktorej zahynulo niekoľko vojakov profesionálnej armády a tisícky slabo vyzbrojených, boja neznalých sedliakov. Luther chcel predísť tomuto masakru. Varoval sedliakov a písal aj šľachte.

Augsburské vyznanie patrí ku kľúčovým spisom reformácie a reformačnej teológie, je založené na teológii Martina Luthera. Okrem neho však existuje veľa iných odnoží protestantov: Metodisti, baptisti, reformovaní… Čím je augsburské vyznanie špecifické?

Špecifikom augsburského vyznania je dôraz na čisté evanjelium. Záchrana človeka je založená na Božom skutku bez zásluhy človeka a na jej prijatí vierou. Kresťanský život v poslušnosti Božej vôli je výrazom vďačnosti za darovanú spásu. K spáse nie je potrebný ľudský záslužný výkon. Žiaden antropocentrizmus: Ja som sa…, ja som…

Nemali niekedy evanjelici väčší vplyv v slovenskej spoločnosti ako dnes? Štúrovci, hybná sila obrodenia, boli evanjelici. Pred sto rokmi bola na Slovensku evanjelická pätina obyvateľstva, teraz je to päť percent. Zdá sa, že demografický vývoj evanjelikom nepraje…

Je možné, že evanjelici niekedy mali väčší vplyv na slovenskú spoločnosť ako dnes. Otázkou je, čo si predstaviť pod pojmom slovenská spoločnosť: Slovákov žijúcich v rakúsko-uhorskej monarchii, v Československej republike, slovenskom štáte…?

Demografický vývoj nepraje len evanjelikom, žiaľ, vymiera aj Rusko a západná Európa. Percento obyvateľstva evanjelického náboženstva oproti stavu pred sto rokmi ovplyvnili aj historické udalosti, napr. druhá svetová vojna. Väčšina po nemecky hovoriacich evanjelikov bola po vojne „odsunutá“. Na Slovensku tak zostali len stotiny percenta pôvodného stavu evanjelikov.

Podľa sčítania ľudu majú evanjelici od roku 1991 úbytok veriacich, hoci v roku 2001 čísla vyskočili, no potom zase poklesli. V čom je podľa vás príčina?

Sčítanie sa konalo pred rokmi, ale spomínam si, že tam boli problémy so sčítavaním či dopočítavaním v otázkach týkajúcich sa vierovyznania. Mohlo to ovplyvniť aj konečné čísla.

Zdá sa, že obyvatelia historicky protestantských krajín sú oproti historicky katolíckym alebo pravoslávnym krajinám menej religiózni, menej navštevujú kostoly atď. Prečo?

Ono sa to zdá, ale neexistujú presné štatistiky pomeru pokrstených a pravidelne navštevujúcich bohoslužby v spomínaných cirkvách. V Moskve na Veľkú noc sú kostoly preplnené, ale aké je to percento pomeru k mnohomiliónovému mestu?

Ak by uvedené zdanie bolo pravdivé, možnou príčinou by mohol byť blahobyt, ktoré dosiahli štáty, kde je väčšina protestantov a ktoré sa budovali na reformačných hodnotách: Nórsko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Švajčiarsko. Človek, keď má všetkého dosť, neraz nepotrebuje ani Pána Boha. Naopak, Tanzánia a Etiópia majú najviac rastúcu evanjelickú cirkev na svete.

Aká je dnes pozícia ECAV v slovenskej spoločnosti, jej vplyv a témy?

ECAV na Slovensku je dnes druhou najväčšou kresťanskou cirkvou u nás. Jej vplyv je veľký. Formuje mnohých už od detstva zvesťou evanjelia o Božej láske k človeku, ktorá vyvrcholila obeťou Božieho Syna na golgotskom kríži za každého človeka. Našimi hodnotami sú láska, milosrdenstvo, odpustenie, služba, obetavosť, tolerancia.

Snažíme sa zachovať hodnoty podľa Božieho stvoriteľského poriadku, ako je napríklad kresťanská rodina, vzťah muža a ženy, a nepodľahnúť antropocentrickým trendom, ktoré krkolomne hľadajú oporu v Biblii. Pán Ježiš Kristus v centre je hlavnou postavou a témou ECAV. Žiť život podľa jeho príkladu je náročnou úlohou vo všetkých oblastiach súkromného i spoločenského života.

Aký je odkaz reformácie pre súčasnosť?

Odkaz reformácie pre súčasnosť je ten istý ako v minulosti: Pokánie čiňte! Nie len raz v živote, nie len raz v mesiaci, ale život kresťana má byť každodenným pokáním. Vedomie vlastnej hriešnosti má kresťana viesť k dennodennému doceňovaniu Božej milosti a vďačnosti za Božie odpustenie a vykúpenie v Pánovi Ježišovi Kristovi. Láska k Bohu a láska k blížnemu, láska k Božiemu stvorenstvu je stále aktuálnou výzvou.

- Reklama -