Situácia sa nezlepšuje. V nemocniciach sú stále oddelenia, kde sa musíme starať aj o tridsať pacientov. Hrozia odchody ďalších zdravotných sestier, tvrdí Lazorová

  0
  Iveta Lazorová (Autor: TASR)

  Zdravotných sestier je na Slovensku dlhodobo málo. Ktoré sú najdôležitejšie príčiny tohto stavu?

  Nízka mzda, prepracovanosť a minimálna podpora zamestnávateľov pri sústavnom vzdelávaní. To sú hlavné dôvody nespokojnosti sestier a pôrodných sestier na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila vo štvrtom kvartáli v roku 2016 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

  V tých najčastejších dôvodoch odchodu z profesie, ktoré spomínate, teda výška platu a pracovné podmienky, sa niečo zlepšilo za posledný rok?

  Nie, nezmenilo.

  Koľko sestier vyšlo zo škôl tento rok?

  Komora len za posledných päť rokov zaznamenala o vyše polovicu menej novoprijatých žiadostí o vykonávanie tejto profesie. Zo štatistík našej komory vyplýva, že za posledných päť rokov viac sestier a pôrodných asistentiek ubudlo ako pribudlo. Od júla zaregistrovala komora 395 sestier a pôrodných asistentiek – absolventiek.

  Ešte začiatkom tohto roka avizoval minister zdravotníctva nový plán, ktorým chcel motivovať zdravotné sestry. Pomohol? Realizoval sa vôbec?

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pred rokom navrhla ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi deväť motivačných a stabilizačných opatrení. Aby bolo možné stabilizovať situáciu so sestrami v slovenskom zdravotníctve a zatraktívniť toto povolanie, v prvom rade je potrebné upraviť mzdy sestier a pôrodných asistentiek a zlepšiť ich pracovné podmienky. Komora odporučila podporovať zamestnávanie sestier, ktoré z rodinných, zdravotných či iných dôvodov nie sú ochotné či nemôžu pracovať na plný úväzok u zamestnávateľa, flexibilnými možnosťami práce (napríklad práca na dohodu o vykonaní práce, znížené pracovné úväzky) v súlade so Zákonníkom práce.

  Navrhli sme taktiež kontrolovať dodržiavanie obsadenia počtu sestier a pôrodných asistentiek na jednotlivých oddeleniach, kontrolu dodržiavania nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania so zameraním aj na riadenie ošetrovateľskej praxe, zjednodušenie vedenia ošetrovateľskej dokumentácie či zavedenie kreditového príplatku v súvislosti s povinnosťou sústavného vzdelávania či motiváciu pre štúdium odboru ošetrovateľstvo, respektíve pôrodná asistencia.

  Jedným z našich opatrení bolo aj zadefinovanie kompetencií sestier s rozdielnym stupňom vzdelania. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ ide plniť tri opatrenia: návrh prehodnotenia kompetencií sestier, zriadenie sestry s pokročilou praxou či optimalizácia špecializačných študijných programov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencie.

  Ďalší dlhodobý problém. Situácia so sestrami bola v mnohých nemocniciach roky kamuflovaná. Tam, kde mali byť dve, bola jedna. Zmenilo sa aspoň v tomto niečo?

  Zatiaľ nie.

  Pozrel som si ponuku práce pre zdravotné sestry na stránkach venujúcich sa hľadaniu práce a tých ponúk je bohato z rôznych miest na Slovensku, ale aj v zahraničí. Majú aspoň v tomto sestry dobrú pozíciu?

  Znie to neuveriteľne, ale absolvent ošetrovateľstva v Írsku dostane vyšší nástupný plat (1 150 eur), ako je priemerná hrubá mesačná mzda sestry na Slovensku (767 eur). Mladých ľudí uráža, že takmer trojnásobne vyšší plat dostane sestra v Írsku (2 030 eur), Nemecku (2 200 eur), Rakúsku (2 300 eur), Veľkej Británii (2 477 eur) a vo Švédsku dokonca až 3 112 eur. S výnimkou Maďarska majú od sestier na Slovensku vyššie platy v Poľsku (786 eur) aj v Česku (1 000 eur).

  Koľko ich pracuje v slovenských nemocniciach či zdravotníckych zariadeniach a koľko by ich malo byť, ak chceme hovoriť o ich dostatku?

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek registruje približne 40-tisíc sestier a pôrodných asistentiek, pričom podľa prepočtov OECD na Slovensku chýba 12-tisíc sestier. 

  Na Slovensku chýba 12-tisíc zdravotných sestier. Zdroj: SITA

  Stabilizovať situáciu so sestrami by mali pomôcť podľa aktuálnej dohody s ministerstvom zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve, čo ste už spomenuli. Čo si od toho konkrétne sľubujete?

  Sme radi, že sme spoločne so zástupcami ministerstva zdravotníctva prehodnotili kompetencie jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov na základe príslušného vzdelania, reálnych potrieb praxe a najnovších vedecko-výskumných poznatkov, ako aj v súlade s činnosťami, ktoré vykonávajú v zahraničí, a do legislatívneho návrhu sme zapracovali iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované.

  Rozšírením kompetencií u niektorých sestier celkovo dôjde k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacienta a taktiež by sa mali ušetriť aj financie v systéme zdravotnej starostlivosti. Zároveň by to mohla byť motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo alebo pôrodná asistencia. Samozrejme, že sprehľadnenie odborných činností sestier a pôrodných asistentiek musí ísť súčasne „ruka v ruke“ s úpravou miezd. Keď máme pracovať viac, sme ochotní prevziať za svoje konanie aj patričnú zodpovednosť. A následne si zaslúžime byť aj adekvátne ohodnotení.

  Veríte tejto dohode?

  Zatiaľ stále veríme.

  V rámci nových opatrení sa zriadi nová pozícia sestry s pokročilou praxou, ktorá bude motivovaná vyššou mzdou. O koľko takáto sestra zarobí viac oproti súčasnosti?

  Nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek trpí celá Európa, ale Slovenská republika patrí k tým krajinám, kde je najvypuklejší problém. Podľa údajov OECD je v Nórsku na 1 000 obyvateľov 16,89 sestry, v Nemecku (13,14), v Rakúsku (8,00), v Maďarsku (6,41), v Českej republike (7,93), na Slovensku sa o tisíc obyvateľov v priemere stará len 5,75 sestry. 

  Áno, v slovenských nemocniciach sú stále také oddelenia, kde sa sestra musí starať aj o 30 pacientov. Pritom je každému jasné, že sa jedna osoba nemá šancu postarať o 30 ľudí, keď doma máme problém sa postarať o jedného blízkeho človeka s bežnou chrípkou, a nie ešte o vážne pooperačné stavy v nemocniciach. Sestry a pôrodné asistentky sa často v záujme pacienta dostávali do situácií, keď museli prekročiť svoje zákonné právomoci.

  Zabráni sa tomu?

  Každý pracovník v zdravotníctve je dôležitým článkom v systéme a mal byť mať aj jasne definované pracovné činnosti, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia. Doterajšia prax však bola taká, že vykonávané činnosti zdravotníkov boli často na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu. Sestry a pôrodné asistentky sa tak čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, keď museli prekročiť svoje zákonné právomoci. Návrh prehodnotenia kompetencií uvedený problém odstráni.

  Ako je to s kompetenciami sestier v zahraničí? V čom sa to líši oproti Slovensku?

  Sestry špecialistky v zahraničí už dávno predpisujú špecializovaný zdravotnícky obväzový materiál (plienky, podložky, inkontinenčné pomôcky či materiál na ošetrovanie rán), ale aj vybrané lieky a zdravotnícke pomôcky u pacientov, ktorí sú stabilizovaní v dlhodobej starostlivosti praktického lekára alebo špecialistu. Dobrým príkladom je práve Poľská republika, kde sestry od roku 2015 môžu predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky. Sestra pri prvom kontakte s pacientom by mohla odobrať anamnézu, indikovať základné laboratórne a röntgenologické vyšetrenia, zhotoviť EKG a zmerať fyziologické funkcie. Takto pripravený pacient so všetkými hotovými vyšetreniami by bol prenechaný starostlivosti lekára.

  Stretli ste sa s vyhorenými či arogantnými sestrami?

  Naša komora dlhodobo upozorňuje na to, že podmienky výkonu povolania sú pre sestry náročné. Vyčerpáva ich veľa služieb, nadčasová práca, pričom svoje zohrávajú aj zlé pracovné podmienky v podobe nevyhovujúcich priestorov a materiálno-technického vybavenia zdravotníckych zariadení. K tomu je ešte potrebné pridať veľký počet pacientov na jednu sestru v službe, málo pomocného personálu a často aj slovné útoky agresívnych pacientov a ich príbuzných vrátane fyzického útoku.

  Kým na Slovensku sa tejto téme venujeme iba minimálne, v zahraničí majú zamestnanci nemocníc či iných zdravotníckych zariadení k dispozícii psychológa v každú dennú či nočnú hodinu, povinne sa zúčastňujú rôznych pohybových a tvorivých aktivít, kde majú možnosť hovoriť o konkrétnych kolíznych situáciách a naučia sa ich zvládať za pomoci odborníkov, majú k dispozícii školenia rôzneho zamerania.

  Do akej miery týmto prepracovaným sestrám pomôže kategorizácia sestier? Množstvo práce im to neodbúra…

  Snažili sme sa systém nastaviť tak, aby v ošetrovaní pacientov, ktoré je čoraz náročnejšie, boli jasne stanovené kompetencie. To znamená, aby každý vedel, čo má robiť. Sanitári, zdravotnícki asistenti, sestry prvej úrovne, sestry druhej úrovne, špecialistky a sestry tretej úrovne, sestry s pokročilou praxou.

  Samozrejme, že práce neubudne, ale je na poskytovateľoch, aby množstvo práce rozložili medzi všetky kategórie, aby týchto pracovníkov bol dostatok. Vyše 35 % činností v ošetrovateľstve predstavuje základná ošetrovateľská starostlivosť – prebaľovanie, polohovanie, hygienická starostlivosť, kŕmenie či sprevádzanie pacientov na vyšetrenie. Nemôžeme očakávať, že sestry budú donekonečna zastávať prácu asistentov či sanitárov, nie zriedka aj lekárov. Netreba zabúdať na to, že každý z týchto pracovníkov musí niesť aj svoju mieru zodpovednosti za zrealizované činnosti.

  Koľko sestier sa po minulých hromadných výpovediach vrátilo späť do práce?

  Vo väčšine prípadov sa sestry vrátili späť na pôvodné miesta. Najväčší problém mali sestry v Trnave, v Žiline a Prešove, kde im riaditelia robili problémy pri uzatváraní nových pracovných zmlúv za to, že po hromadných výpovediach odišli od 1. februára 2016 z nemocníc. Táto skutočnosť v mnohých prípadoch donútila sestry odísť (približne tristo sestier) do zahraničia.

  Bránili im v tom nemocnice, z ktorých predtým odišli?

  Spomínaní riaditelia nemocníc odmietali uzavrieť pracovné zmluvy so sestrami a pôrodnými asistentkami napriek tomu, že ich do nemocníc pozval sám predseda vlády Robert Fico. Je nepochopiteľné, že v čase, keď celý svet trpí nedostatok sestier a len na Slovensku chýba 12-tisíc sestier, riaditelia nemocníc nechali odísť do zahraničia 300 špecializovaných sestier. Riaditelia nemocníc ako predĺžená ruka arogantnej moci sa zrejme domnievali, že potrestajú sestry, doplatil však na to iba pacienti, pretože nemali zabezpečenú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Naozaj si treba uvedomiť, že sestry sa nebudú dlhodobo ponižovať a čakať na úradoch práce, ale ony naozaj odídu do zahraničia, kde budú mať nielen lepšie pracovné podmienky, ale hlavne si ich bude spoločnosť vážiť.

  Hrozia aktuálne nejaké podobné odchody sestier z našich nemocníc?

  Odchody hrozia stále, keďže situácia sa vôbec nezlepšuje. Zaznamenávame zvýšený pohyb a nedostatok v bratislavských nemocniciach, čo bolo doteraz skôr zriedkavosťou.

  - Reklama -