Pozeranie porna spôsobuje závislosť a ničí etický a morálny hodnotový rebríček. Treba pred tým mladých chrániť, hovorí Škripek

0
Branislav Škripek (Autor: branislavskripek.sk)

Čo si myslíte o vytvorení eurofederácie, ako to načrtol Martin Schulz?

Eurofederáciu, akési Spojené štáty európske, nepovažujem za dobré riešenie pre Európsku úniu. Súčasťou nášho kontinentu sú národné štáty, ktoré majú svoju históriu, svoje národné povedomie. Toto nemožno len tak zahodiť a vyhlásiť sa za mnohonárodný štát. Správne riešenie vidím ako dobrú spoluprácu štátov Európskeho spoločenstva národov. Som presvedčený, že dobrá budúcnosť pre Európu bude vtedy, ak sa prinavráti k úcte k Bohu a začne budovať dobré vzťahy medzi krajinami, národmi, inštitúciami a ľuďmi. A eurofederácia vytvára minimálny priestor pre budovanie takýchto vzťahov.

Europoslanci prijali váš pozmeňujúci návrh o potrebe prevencie v oblasti sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí. O čo konkrétne išlo?

Tu je prijatý text: „… naliehavo vyzýva členské štáty, aby si splnili svoje povinnosti podľa článku 22 smernice 2011/93/EÚ a zabezpečili účinné, akademicky preverené intervenčné programy a opatrenia pre osoby, ktoré sa obávajú, že by mohli spáchať trestné činy sexuálneho zneužívania detí a iné trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7 tejto smernice.“

V prevencii ide v prvom rade o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu tým, že sa pomôže ľuďom, ktorí by mohli spáchať trestný čin sexuálneho zneužívania alebo doň opakovane upadnúť. Tak sa ochránia aj deti, lebo ony sú najviac zraniteľné, s nenapraviteľnými následkami na ich život, predovšetkým partnerský. Dnes v modernom internetovom svete sa veľmi ľahko môžu kontaktovať na osoby, ktoré im môžu ublížiť. Preto je dôležitá aj úloha rodičov, ktorí by sa mali zaujímať o to, s kým si ich deti píšu cez chaty, aké stránky navštevujú a s kým a kde sa stretávajú.

Každú sekundu pozerá porno viac ako 28-tisíc ľudí. Medzi nimi sú aj mladí. Ako to podľa vás vplýva na vývoj mládeže, ich sexuálny život a ako to ovplyvňuje výchovu k rodičovstvu a záujem o monogamný partnerský vzťah?

Pozeranie porna spôsobuje závislosť a deštruuje etický a morálny hodnotový rebríček. A ako pri každej inej závislosti sa na to nabaľujú ďalšie problémy. Človek podriaďuje svojej závislosti život, vzťahy, konanie, prácu, skrátka všetko. Problematickým je však aj to, že sa pozerá na druhého človeka len ako na objekt sexuálnej túžby, čo vlastne oboch degraduje. A preto je takmer nemožné, aby si vybudoval zdravý partnerský vzťah, lebo ho nedokáže vybudovať na úcte a rešpekte voči druhému. A mladí ľudia sú náchylnejší, pretože si najľahšie vypestujú závislosť, preto múdre spoločnosti chránia mladých ľudí pred všetkými druhmi závislostí.

Boli ste aj tieňovým spravodajcom Stanoviska o kódexe elektronickej komunikácie a Stanoviska o zriadení orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie. Uviedli ste, že medzi ochranou súkromia a stratou bezpečnosti je tenká hranica. Nesúhlasíte s čipovaním ľudí, nelegálnym sledovaním či podvodným získavaním osobných údajov. Aké opatrenia ste teda navrhovali?

Asi máte na mysli Správu o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva z februára 2017, kde som bol tieňový spravodajca. O správe sa v pléne EP hlasovalo 14. marca.

Ide tu o to, že niektoré použitia veľkých dát už využívajú zariadenia s umelou inteligenciou s cieľom predvídať niektoré udalosti a spôsoby správania a neraz nie sú neutrálne. Ide o používanie monitorovacích zariadení, ktoré rozoberajú informácie bez ľudského zásahu, poskytujú nebývalý pohľad na správanie ľudí, súkromie a spoločnosť, čo využívajú aj spravodajské služby tretích krajín. Umožňuje to aj násilie na internete, zvlášť voči ženám a deťom. Používajú sa však aj na podporu konkurencieschopnosti a aj ovplyvňovanie volieb.

Toto predstavuje riziká pri ochrane základných práv – práva na súkromie a ochranu osobných dát. Môže vďaka tomu dochádzať k podvodom. Treba zabezpečiť, aby boli jednotlivci dobre informovaní o spracovaní svojich osobných údajov a zamerať sa na anonymizáciu a šifrovanie dát, ako aj to, aby sa nedali ani spätne identifikovať. Je potrebné v tejto oblasti zvyšovať gramotnosť pre silné postavenie občana. Zabezpečiť bezpečnosť systémov verejnej správy a ich etické rámce a predovšetkým, aby vo všetkých fázach rozhodovania bol prítomný ľudský zásah a zodpovednosť pred samostatnou umelou inteligenciou.

Turecko podľa vás nepatrí do EÚ. Prečo?

Turecko porušuje základné demokratické princípy. Politická opozícia súčasného prezidenta spolu s novinármi je vo väzení a perzekvovaná. Prezident Erdogan sústredil vo svojich rukách veľkú moc. V Turecku je porušovaná sloboda slova, sloboda zhromažďovania, pôvodne sekulárny ráz štátu nabral islamizujúce smerovanie, zmenou zákona došlo ku manipulácii s majetkami aj pozemkami neislamských náboženských skupín, čím je opäť ohrozená úplná náboženská sloboda a rozvoj pre neislamských veriacich ľudí. Myslím si, že aj mnohí politici v EÚ zastávajú podobný postoj, preto prijatie Turecka do EÚ považujem za neuskutočniteľné.

Nesúhlasíte s prijatím Istanbulského dohovoru, spochybňujete najmä časť o rodovej rovnosti. Môžete sa k tomu vyjadriť?

Nie, nespochybňujem rodovú rovnosť, ktorá je správna, a tej sa zastávam vo svojom politickom pôsobení, pretože tam ide o rovnosť mužov a žien ako ľudských bytostí a z toho vyplývajúcich skutočností, ako je napr. rovnaká pláca za rovnakú prácu. Za nesprávnu až zlú označujem gendrovú ideológiu, ktorej prvky a pojmy sú v dohovore zakotvené, ale sú to právne nejasné termíny, takže ratifikácia by priniesla zmätok do našej legislatívy. Ide konkrétne o časť, kde sa definuje rod človeka nie na základe biologickej danosti – teda narodenia, ale na základe sociálnych rolí. Teda v praxi, podľa tejto ideológie, si človek môže vybrať, či bude muž alebo žena. Toto spôsobuje neuveriteľné absurdnosti! Naša legislatíva má zadefinovaný rod na základe biológie a nie tohto sociálneho experimentu. Takisto je to v Lisabonskej zmluve. Ďalej som proti dohovoru preto, že sa týmto porušuje princíp subsidiarity. Stojím však proti násiliu na ženách. Rovnako tiež neschvaľujem násilie na deťoch, starých ľuďoch. Sme ľudské bytosti, a preto sa k sebe navzájom máme správať s úctou a rešpektom, aby sme mali zdravé a dobre sa rozvíjajúce spoločnosti.

Upozornili ste na snahu o to, aby EÚ prijala Istanbulský dohovor ako celok bez súhlasu jednotlivých členských štátov, a tak vytvorila ešte väčší tlak na štáty, aby ho ratifikovali. Myslíte si, že niečo také reálne hrozí?

Dohovor je prijatý v kompetenciách, aké Európska únia má. Členské štáty EÚ nie sú ním automaticky viazané, ale tlak na jeho ratifikáciu sa vytvára aj tým, že v mnohých dokumentoch, o ktorých rokujeme v Európskom parlamente, je veta, ktorá vyzýva urýchlene ratifikovať Istanbulský dohovor vo všetkých členských štátoch. Všetci sa zhodneme, že treba bojovať proti násiliu na ženách. Ale nie cez gendrovú ideológiu! Násilie nespôsobuje to, že je niekto muž alebo žena, ale je tam vždy viacero faktorov. Najčastejším spúšťačom je alkohol alebo drogy. A toto považujem za podstatu problému.

Zvolili vás za riadneho predsedu hnutia ECPM, ktoré je v Európskom parlamente súčasťou frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Povedali ste, že potrebujeme úctu k Bohu a posolstvo evanjelia použiť znova ako základ pre tvorbu našich konceptov a politík. Môžete uviesť nejaké príklady, ako sa o to ECPM usiluje?

ECPM propaguje kresťanský pohľad na svet a medziľudské vzťahy ako základ pre spravodlivú, slobodnú a stabilnú spoločnosť. Snažíme sa o to prostredníctvom viacerých aktivít, ako je obhajoba a podpora kresťanských zákonodarných iniciatív, ktoré presadzujú život, prirodzené manželstvo a rodinu; sledovanie európskych a národných politík a zaangažovanie občanov v príslušných politických otázkach, o ktorých sa práve diskutuje. Tiež cez prepojenie kresťanských politikov a organizácií v Európe na základe spoločných záujmov a aktivít. Ponúkame našim členom možnosť presadzovať súvislú víziu v našich spoločnostiach cez konferencie, školenia, politické rady a politické dokumenty a iné publikácie. Uskutočňovaním týchto aktivít vytvárame nové štruktúry a čerstvé perspektívy v európskej politike.

Našimi hodnotami sú rodina ako priorita, zabezpečenie a ochrana ľudskej dôstojnosti, trvalo udržateľné podnikanie a inovácie, sloboda viery, svedomia a náboženského presvedčenia a prejavu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu zneužívaniu. Viac sa o nás môžete dozvedieť na našej webovej stránke ecpm.info. 

Ste tiež členom Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Na mítingu 11. decembra sa hlasovalo o politike boja proti praniu špinavých peňazí. O čo tam išlo, aké boli konkrétne opatrenia? Ako ste vy osobne hlasovali a ako ste spokojný s výsledkom hlasovania?

O správe, na ktorú sa pýtate, sa hlasovalo v stredu 13. decembra 2017 v pléne EP. Správa mala vyše 130 bodov, o ktorých sme hlasovaním rozhodovali. V konečnom hlasovaní som sa zdržal, pretože sú tam dva aspekty, s ktorými nesúhlasím. Ak chce byť v boji proti daňovým rajom EÚ dôsledná, musí ísť ďalej a musí sa to týkať aj samotných členov, ako je Holandsko, Luxembursko, Írsko či Malta. A druhá vec, nepovažujem za správne, ak by mali mať všetky štáty EÚ rovnakú legislatívu, ktorá sa týka daní. Toto by malo zostať v kompetencii členských štátov.

Rokuje sa aj o budúcej forme prerozdeľovania migrantov. Čo by bolo podľa vás správnym postupom?

Prerozdeľovanie migrantov na základe kvót nepovažujem za dobré. V prvom rade treba účinne pomáhať pri riešení konfliktov v krajinách, z ktorých utekajú ľudia, lebo im ide o život. A treba sa rozhodne zamerať na dôkladnejšiu ochranu vonkajších hraníc, kontrolu a preverovanie utečencov. Nemali by sme nikdy zabudnúť, že ľudia, ktorí k nám prichádzajú, musia rešpektovať naše pravidlá pod našou strechou.

Europoslanec Branislav Škripek (vpravo) na pracovnej ceste v USA. Zdroj: Google+/Elena Burešová

Migrujú však nielen utečenci, ale aj europoslanci. Aký je váš názor ma presúvanie sa europoslancov z Bruselu do Štrasburgu a späť? Nie je to pridrahé?

Že má Európsky parlament nielen jedno sídlo, je ukotvené v základných zmluvách. Aj ja som za to, aby sme boli iba na jednom mieste. Presúvanie z jedného miesta na druhé stojí čas a, samozrejme, aj peniaze a je to aj zbytočne namáhavé. Je to z Bratislavy takmer 1 000 km. Treba tu však vidieť aj ďalší rozmer. Štrasburg ako sídlo EP nie je vybraný náhodou. Je to symbol zmierenia dvoch v minulosti znepriatelených národov. Nemci a Francúzi sa vraždili a niekoľkokrát v histórii toto územie navzájom ovládli. Štrasburg je pamätníkom tohto zmierenia.

Ako slovenskí europoslanci, ktorí cestujeme od Bratislavy, musíme buď do Štrasburgu, alebo Bruselu cestovať autom 12 hodín alebo šesť hodín lietadlami a spojmi, aby sme sa tam dostali. Ale kolegovia z Litvy musia cestovať 24 hodín. Sú znevýhodnení a majú potom menej času na prácu a stretávanie sa so svojimi voličmi. Môj názor je taký, že ak by to bolo možné, tak by pomohlo presunutie celého sídla Únie niekde viacej do stredu Európy. Napríklad do Viedne. Bolo by to pre všetkých blízko, aj pre Britov, aj pre Nemcov, aj pre Litovčanov… Dá sa to spraviť? Dalo by sa, keby sa zmenili základné zmluvy, lenže takto ich meniť je ošemetná záležitosť. Ale na to dnes politická vôľa nie je.

Môže mať to neustále sťahovanie sa aj nejaký pozitívny účinok?

Ak sa na to pozrieme len povrchným pohľadom, môže sa zdať, že to ani nemá pozitívny účinok. Avšak to, že každý mesiac je rokovanie EP v Štrasburgu, pomáha regiónu v jeho rozvoji. Znamená to zamestnanosť, ekonomický pohyb. Dá sa to prirovnať k tomu, keď naša vláda dáva dotácie na podporu tvorby pracovných miest. Sú to obrovské peniaze a tie pracovné miesta to na prvý pohľad nesplatia. (Len je otázka, či je skutočne suma, ako niektorí uvádzajú, 200 miliónov eur efektívne vynaložená.) Lenže to vytvorí v regióne život, zamestnanosť, vyhneme sa množstvu problémov. Má to teda význam.

Rád by som do takýchto debát vniesol trochu rácia, nielen kritiky, ako Únia míňa peniaze. Nie je to úplne tak. Tie peniaze reálne zamestnávajú predsa tisícky ľudí a prispievajú k vytváraniu ekonomického pohybu. A rovnako je dôležité si stále pripomínať, že zmierenie národov nie je samozrejmosťou a Štrasburg ako mesto symbolizuje toto zmierenie. EÚ združuje mnoho národov, a preto, ak chceme niečo zmeniť, tak to dlho trvá. Nie je preto úplne správne sa vyjadrovať k zložitej veci len v dvoch vetách. Lebo potom sa rýchlo stratí nielen kontext, ale nedokáže sa obsiahnuť ani celá hĺbka problematiky.  

Čo považujete za úplne najhoršie, čo sa v europarlamente za uplynulý rok udialo? Či už návrh, smernicu, alebo aj komentár…

Za najhoršie považujem to, že EÚ zabúda na svoje žido-kresťanské korene. A tým otvára cestu pre gendrovú ideológiu (a iné pohanské filozofie), ktorá sa nachádza pomaly v každom dokumente. Ak sa Európa neprinavráti k Bohu, nemôže čakať, že bude mať dobrú budúcnosť.

Čo považujete, naopak, za najlepšie z minuloročného europarlamentu?

Za také považujem, keď EP odhlasoval dokument o tom, že v konflikte s tzv. Islamským štátom na území Iraku a Sýrie ide o genocídu náboženských menšín, predovšetkým kresťanov, a jej protagonisti sú vojnovými zločincami, čo znamená, že skôr či neskôr budú postavení pred súd za zločiny proti ľudskosti. Spoluorganizoval som spolu s členmi belgickej kráľovskej rodiny modlitebné raňajky s účasťou 450 ľudí z celého sveta. Mali sme viacero konferencií, kde sme poukazovali na prenasledovanie menšín z Blízkeho východu, a v najväčšej miere práve kresťanov. A mám veľkú nádej, že naša pracovná cesta do Pakistanu prinesie svoje ovocie a kresťanka Asia Bibiová, odsúdená bohorúhačským zákonom na smrť, bude prepustená.

Ďalej som poukázal na zlo pornografického priemyslu, ktorý zneužíva aj malé deti. Ako tieňový spravodajca som sa spolupodieľal na tvorbe správy, ktorú sme v EP prijali. Zaiste, je aj viacero iných dobrých dokumentov a vyhlásení či prejavov (popri tých, s ktorými nemôžem súhlasiť, sú podľa mňa zlé a odmietam ich), ktoré tam odzneli z iných oblastí záujmov a potrieb občanov, vymenúvam tie, ktoré sú pre mňa zvlášť dôležité.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu