Administratívna záťaž prevádzkovateľov motorových vozidiel sa nezníži

  0
  Ilustračné foto, doprava (Autor: TASR)

  Povinnosť prevádzkovateľa motorového vozidla, ktorým je právnická osoba zverujúca vozidlo inej osobe, viesť o prevádzke vozidla a jeho vodičovi evidenciu, sa neodstráni. Parlament odmietol novelu zákona o cestnej premávke z dielne nezaradených poslancov Miroslava Beblavého a Simony Petrík. Týmto spôsobom sa mala podľa nich znížiť administratívna záťaž.

  Evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča a adrese jeho pobytu je prevádzkovateľ podľa súčasného znenia zákona povinný poskytnúť policajtovi na jeho výzvu. “Predkladatelia návrhu sú toho názoru, že ponechanie súčasnej povinnosti je administratívnou záťažou pre podnikateľov, ktorá nie je nevyhnutná na účel plnenia úloh Policajného zboru na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,” konštatujú v dôvodovej správe.

  Tento účel sa však podľa predkladateľov dá dosiahnuť aj menej zaťažujúcou povinnosťou prevádzkovateľov. Ako príklad uviedli povinnosť vedieť uviesť meno a priezvisko osoby, ktorej bolo vozidlo zverené v dátume a čase, ktorý je pre policajný útvar relevantný. 

  “Takúto povinnosť by mala byť právnická osoba, osobitne malý a stredný podnikateľ bez rozsiahleho vozového parku, schopná poskytnúť aj bez nutnosti viesť celoročne detailnú evidenciu,” myslia si predkladatelia. Pri veľkých podnikoch, ktoré sú prevádzkovateľom väčšieho počtu vozidiel, by malo byť podľa nich vedenie evidencie nevyhnutné na plnenie navrhovaného rozsahu notifikačnej povinnosti aj bez nutnosti explicitne ustanoviť súčasný rozsah evidenčnej povinnosti.

  Parlament odmietol aj ich ďalšiu novelu zákona o sociálnom poistení. Jej podstatou bolo odbúranie povinnosti tých zamestnávateľov, ktorí sa zapisujú do obchodného registra a majú teda povinnosť predkladať do zbierky listín vedenej registrovým súdom dokumenty. “Ide o množstvo korporátnych dokumentov, ako napr. spoločenské zmluvy, zakladacie listiny, stanovy, rozhodnutia jediného spoločníka, zápisnice z valných zhromaždení a pod., ktoré sú povinne vkladané do zbierky listín, no zároveň ich automaticky a bezúčelovo vyžadujú k predloženiu aj zamestnanci Sociálnej poisťovne (SP) vykonávajúci kontrolu podľa zákona o sociálnom poistení,” vysvetlili zámer novely poslanci. Podľa nich ide o zbytočnú administratívnu záťaž, ktorú chceli úplne vylúčiť a zabrániť tak opakovanému predkladaniu rovnakých dokumentov, ktorými už iný orgán verejnej moci disponuje.

  Ďalšou zmenou malo byť úplné vypustenie povinnosti predkladať po vykonaní kontroly tzv. správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov. “Táto povinnosť predstavuje formalitu, ktorá nie je zo strany SP reálne kontrolovaná a obsah, rozsah a charakter opatrení nie je po vykonaní kontroly vecne monitorovaný a reálne napĺňanie daných opatrení je vo výlučnej kompetencii kontrolovaného subjektu,” doplnili poslanci. Okrem toho navrhovali vypustiť povinnosť odhlásiť sa ako zamestnávateľ zo SP v prípade, že zamestnávateľ nemá zamestnaného ani jedného zamestnanca.

  Plénum odmietlo aj novelu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Z povinností zamestnávateľov sa malo podľa nezaradených poslancov vypustiť oboznamovanie s dopravnými predpismi. Tiež sa mala vylúčiť povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi pred zverením vozidla absolvovanie skúšobnej jazdy aj povinnosť poskytnúť návod na obsluhu príslušného motorového vozidla.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu