Petícia proti stavbe administratívnej budovy na Račianskom mýte

0
Petícia - ilustračné foto (Autor: pixabay.com)

Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Názov petície: Petícia proti stavbe s názvom „Administratívna budova Račianske mýto, Bratislava“.

Petíciu podporilo: 38 občanov

Predmet petície: 

V predmetnej veci informujeme, že k stavbe „Administratívna budova, Račianske Mýto, Bratislava“, ktorá bola navrhnutá na umiestnenie na spomínanom pozemku, bolo vydané súhlasné  záväzné stanovisko hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy  k investičnej činnosti pod č. MAG- 2003/20177 zo dňa 23. 07. 2003.

Dňa 14. 12. 2004 príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby č. j. SU-2004/5547/96929-UR/Kš (právoplatnosť nadobudlo dňa 18. 01. 2005). Týmto rozhodnutím bola umiestnená administratívna budova s 2 podzemnými podlažiami (2.  PP – 5 úrovní zakladania), 12 nadzemnými podlažiami (max. výška atiky + 45,6 m) a ustúpeným technologickým podlažím (max. výška atiky + 48,3 m). 

Dňa 06. 07. 2007 stavebný úrad vydal stavebné povolenie č. j. SU-2006/29857, 5163, 07-G/67-Km (právoplatné 17. 08. 2007). Stavba bola zahájená v termíne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Listom č. 9835/41286/2015/STA/Kam zo dňa 07. 10. 2015 bola predĺžená lehota na dokončenie stavby do 31. 12. 2017. 

Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“ v príslušnom gramatickom tvare) sa v rámci tohto dlhotrvajúceho povoľovacieho procesu vyjadrilo iba svojím záväzným stanoviskom  zo dňa 23. 07. 2003.

Zároveň Vás informujeme, že dňa 21. 06. 2017 bolo hlavnému mestu doručené oznámenie o začatí stavebného konania č. 1924/25509/2017/STA/Kam zo dňa 15. 06. 2017 na stavbu „Polyfunkčný bytový dom TOWER ONE, Račianske mýto, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7968, k. ú. Staré Mesto spolu s prípojkami IS aj na pozemkoch parc. č. 21736/1 a 21744/1, k. ú. Staré mesto, v súvislosti s konaním o zmene stavby pred dokončením. Z názvu stavby je zrejmé, že sa jedná o podstatnú zmenu funkčného využitia objektu. O prípadných objemových zmenách oproti povolenému stavu hlavné mesto nemá žiadnu vedomosť, nakoľko v súvislosti s navrhovanou zmenou stavby pred dokončením nebolo hlavné mesto oslovené so žiadosťou o vyjadrenie sa k nej.

Pôsobnosť stavebného úradu zabezpečujú mestské časti ako prenesený výkon štátnej správy, ktorý riadi a kontroluje príslušný odbor Okresného úradu Bratislava, ako druhostupňový nadriadený orgán štátnej správy. Hlavné mesto vystupuje v konaniach najmä ako dotknutý orgán, ktorý vydáva záväzné stanoviská a nemá pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb vo vzťahu k mestským častiam postavenie nadriadeného, resp. kontrolného subjektu. 

K problematike posudzovania vplyvov predmetnej stavby na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú spomínajú osoby podporujúce petíciu, máme za to, že v súčasnej etape povoľovacieho procesu podľa príslušných ustanovení tohto zákona a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami správneho poriadku, je na posúdení stavebného úradu, ako vyhodnotí predložený návrh a účasť dotknutej verejnosti v konaní.

Na základe uvedeného Vám s poľutovaním oznamujeme, že nie je v kompetencii hlavného  mesta podstatne ovplyvniť už prebiehajúci proces investičnej činnosti s názvom „Administratívna budova Račianske mýto, Bratislava“ a je na rozhodnutí stavebného úradu, akým spôsobom bude prebiehať začaté stavebné konanie.

- Reklama -