Tieto slová nepotešia! Hygienici varujú, čo všetko nám hrozí pri stánkovom stravovaní počas letných horúčav

  0
  Ilustračná foto (Autor: TASR)

  Ako prebieha kontrola hygieny v stánkoch rýchleho občerstvenia a podobných zariadeniach?

  Kontroly sa konajú v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami poskytujúcimi stravovacie služby a vo veci výkonu úradnej kontroly potravín podľa § 23 ods. 2. písm. a) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. V rámci tohto sa okrem iného ako predmet povinností prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia, ktoré sú následne aj predmetom kontroly, uvádza napríklad zabezpečovať a kontrolovať podmienky dodržania zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín, dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov či dbať na čistotu zariadenia a prevádzkových priestorov.

  Aký vplyv majú na jedlo vysoké teploty? 

  Pôsobenie vyšších teplôt na hotové pokrmy môže mať za následok rozmnožovanie nežiaducich mikroorganizmov a tým spôsobené rýchlejšie kazenie pokrmov.

  V mnohých z týchto stánkov pracujú brigádnici. Musia prechádzať nejakými bezpečnostnými školeniami, čo sa týka hygieny práce, musia mať títo ľudia nejaký preukaz?

  Epidemiologicky závažnú činnosť môže podľa zákona vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne spôsobilá. Epidemiologicky závažnou činnosťou pritom podľa zákona je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik a šírenie prenosného ochorenia. Takýmito činnosťami sú teda aj činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  Spôsobilosť na výkon spomínaných činností osoba preukazuje potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá všeobecný lekár. Potvrdenie má obsahovať všetky náležitosti ako meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár musí osobu poučiť o právach a povinnostiach, najmä o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať. Ak bude osoba krátkodobo vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť/prácu s potravinami na sezónnych aktivitách, vyznačí všeobecný lekár do zdravotného preukazu jeho platnosť najdlhšie na tri mesiace od jeho vydania. Takýto preukaz musí mať každý zamestnanec či brigádnik pracujúci v stánkoch s jedlom.

  Aké riziká hrozia pri takomto „stánkovom“ stravovaní?

  Väčšinou ide o ochorenia spôsobené baktériami z dôsledku mikrobiálneho kazenia potravín; tzv. salmonelóza, dyzentéria, atď. Choroby sa prejavujú hnačkou, horúčkou, zvracaním, zvýšenou teplotou, niekedy zimnicou, pocitom únavy a vyčerpania z dôvodu straty tekutín a minerálov.

  Dá sa aj bez testov, povedzme vizuálne, určiť, či je stánok z hygienického hľadiska v poriadku? Dokáže si takto vizuálne aj zákazník zhodnotiť, či je v stánku všetko, ako má byť?

  Určite niektoré hygienické nedostatky si môže všimnúť aj sám zákazník, napr. nedodržiavanie zásad osobnej hygieny zamestnancov stánku, napríklad chytanie pokrmov holými rukami, znečistený pracovný odev a podobne. Ďalej neporiadok v stánku, znečistené alebo opotrebované technologické zariadenia a  tak podobne…

  Existuje nejaký informačný zoznam, ktorý sumarizuje problematické či hygienicky nevyhovujúce prevádzky, v ktorom by si aj ľudia vedeli overiť, či je stánok v ich okolí v poriadku?

  Nie, žiadny takýto zoznam neexistuje.

  Majú ľudia možnosť hlásiť vám na úrad, ak majú dojem, že nejaký stánok nespĺňa hygienické štandardy? 

  V prípade pravdepodobného nedodržiavania hygienických požiadaviek a požiadaviek správnej výrobnej praxe v zariadení spoločného stravovania, kde patrí aj stánok s rýchlym občerstvením, môže konzument podnet s uvedením presného názvu a adresy predmetného zariadenia spoločného stravovania adresovať mailom alebo písomne na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v Slovenskej republike podľa adresy prevádzky, ktorý následne vykoná v predmetnom zariadení štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín. Prípadne môže zákazník podnet s uvedením presného názvu a adresy predmetného zariadenia zaslať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poštou, a to aj anonymne, alebo mailom na adresu elektronickej podateľne ÚVZ SR. ÚVZ SR následne požiada miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR  o vykonanie kontroly v predmetnej prevádzke so zameraním sa na poukázané nedostatky v podaní a v prípade zistených nedostatkov budú nariadené nápravné opatrenia, prípadne uplatnené sankcie.

  Je lepšie pri výbere jedál v stánkoch uprednostniť kompletne tepelne spracované jedlá alebo jedlá, ktoré obsahujú, povedzme, aj suroviny v surovom stave (zeleninu, ovocie)?

  Je  vhodné konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo, teda dôkladne uvarené alebo prepečené. Ďalej je vhodné nejesť neumytú surovú zeleninu a ovocie, vyhýbať sa konzumácii surového mäsa, surových rýb a surových morských živočíchov, vrátane šalátov z nich pripravených. Nie je vhodné ani konzumovať tepelne nedostatočne upravené pokrmy, najmä mäsové, mliečne, vaječné jedlá.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu