Taký neporiadok tu ešte nebol… Našu energetiku ovláda BIG BOSS

0
Ilustračná fotografia (Autor: TASR)

Pokúsim sa sám v ďalšom mojom príspevku popísať, ako funguje energetika nášho štátu, kto v nej podniká a hlavne, kto ju riadi. Nejedna politická strana v tomto štáte, keď začala pôsobiť na našej politickej scéne, si zabezpečila financie na svoje fungovanie od súkromných finančníkov, súkromných firiem a finančných skupín. Týmto krokom sa automaticky stala ich otrokom a nástrojom na to, že musí týchto ľudí poslúchať a rešpektovať ich dohody. Tie dohody sa týkali rozdelenia určitých sfér vplyvu a rozdelenia, v ktorej oblasti jednotliví ľudia budú podnikať. V praxi to znamenalo, že si rozdelili títo finančníci politických strán napríklad odvetvia hospodárstva, čiže jednotlivé ministerstvá, kde si nominovali svojich ľudí od ministra počnúc a končiac v jednotlivých štátnych podnikoch predstavenstvami a dozornými radami, ktoré patria k danému ministerstvu, ktoré finančník získal pri rozdelení.

BIG BOSS

Ja sa budem dnes venovať ministerstvu hospodárstva, kam patrí energetika a energetické podniky, o ktorých som sa zmienil v predchádzajúcom komentári. Táto oblasť je pre fungovanie štátu a hlavne pre jeho bezpečnosť veľmi dôležitá, ak nie najdôležitejšia. Od začatia vládnutia dominantnej strany v exekutíve v našom štáte najsilnejšiu pozíciu a najväčší vplyv má pán, ja ho budem nazývať BIG BOSS. Podľa médií nie je žiadnym tajomstvom, že bol jeden z najväčších finančníkov tejto dominantnej strany, o čom sa už veľa nahovorilo a popísalo. Tento pán dnes ovláda našu energetiku a to, či bude fungovať, alebo nie, má doslova v rukách. To je už ale, vážení, otázka týkajúca sa fungovania bezpečnosti štátu.

Pokúsim sa vám to objasniť.

Tento pán podľa médií ovláda Slovenskú energetickú a prenosovú sústavu, tzv. SEPS, a. s. V danej spoločnosti nielenže má dosadených svojich nominantov v riadiacich orgánoch, ale má údajne nainštalované svoje zariadenia, tzv. záložné zdroje v jednotlivých rozvodniach, ktoré slúžia v prípade havárií, prírodných katastrof ako zdroje, ktoré zabezpečia výrobu elektrickej energie pre samotnú rozvodňu alebo výrobu núdzovej elektrickej energie na fungovanie štátu.

Pokiaľ tam nevstúpil pán BIG BOSS, tieto zariadenia boli výlučne vo vlastníctve štátu. Paradoxom celého je, že za tieto zariadenia a za služby, ktoré štátu týmto zabezpečuje, mu má štát ročne platiť milióny eur, čoho dôkazom je údajne podpísaná zmluva na SEPS-e. Ak by to bola pravda, že je tak nevýhodná pre štát, že ju ani nevie vypovedať, lebo by musel vyplatiť takú pokutu, že by SEPS skrachoval, musíme zase hovoriť o bezpečnosti štátu.

Tým, že pán BIG BOSS ovláda SEPS, má pre neho ďalší veľký význam a to taký, že jeho spoločnosť obchoduje s elektrickou energiou. Pri tejto činnosti SEPS využíva na prenos elektrickej energie za najnižšie ceny a za čo najvýhodnejších podmienok pre jeho spoločnosť.

Obrovská chyba

Mne by neprekážalo, že tento spomínaný finančník tiež „podniká“ v energetike v oblasti teplárenstva a riadi údajne Bratislavskú teplárenskú, a. s., ktorá je vo vlastníctve štátu a dobre sa mu darí. Prekážalo by mi iné, ak je to pravda. Napríklad, že v predmetnej teplárni spravil zmeny, ktoré viedli k tomu, že zrušil vlastnú údržbu teplárne, ktorá zamestnávala zhruba 90 pracovníkov. Túto činnosť okrem ďalších iných verejnou súťažou previedol na externú firmu, ktorú tiež riadi. Táto spoločnosť údajne ročne fakturuje Bratislavskej teplárenskej, a.s., milióny eur za rôzne opravy a údržby. To by znamenalo, že touto zmenou spôsobil veľké navýšenie cien za teplo, lebo vlastní pracovníci teplárne pracovali len za mzdu a kto to zaplatí? No vy, vážení občania.

Je obrovskou chybou, ak politici dovolili jednej osobe ovládať celú investičnú činnosť tejto spoločnosti, kde pracujú len firmy, ktoré sú spriaznené s jeho firmami. Pri takomto hospodárení je dnes tepláreň vo finančných problémoch, jednoducho povedané, že je veľmi zaúverovaná, čo všetko má vplyv na stále sa zvyšujúce ceny tepla aj napriek tomu, že údajne predala veľký majetok na Čulenovej ulici za cenu zhruba 1 mld. Sk.

Pýtam sa, kde sú tieto peniaze? Ak by to bola pravda, že boli rôznymi aktivitami zo spoločnosti vytunelované, nepomôže tu už nič iné ako nástup špeciálnych vyšetrovacích skupín s požehnaným mandátom konať a zatvárať.

Dnes má tepláreň údajne ďalší veľký problém a to problém, že prehrala spor s finančnou skupinou Penta a to o dodávke tepla z bratislavského Paroplynového cyklu, a. s., ktorý v minulosti Penta vlastnila.

Bratislavská tepláreň musí Pente zaplatiť milióny eur za prehratý spor, ktorý údajne spôsobilo zlé vedenie teplárne. Paradoxom je, že dnes vlastníkom bratislavského Paroplynového cyklu, a.,s., je spoločnosť, za ktorou je znova BIG BOSS, čo má za následok, že cena, za ktorú odkupuje Bratislavská tepláreň vyrobené teplo z Paroplynového cyklu, a.,s., je čo najvyššia v prospech Paroplynového cyklu, a.s.

Celé mesto je závislé

Najhoršie na tomto všetkom je, ak je to pravda, že tepláreň odstavila vlastné funkčné zdroje, čiže kotle, neinvestuje do ich obnovy a je závislá od dodávky zo súkromných zdrojov, teda zo spomínaného bratislavského Paroplynového cyklu, a. s. Druhý súkromný zdroj je postavený v Dúbravke, za ktorým je opäť pán BIG BOSS. Z tohto celého vychádza, že skoro celé mesto Bratislava je potom závislé od dodávky tepla zo súkromných zdrojov.

Ďalšou problémovou štátnou teplárňou je údajne Tepláreň Košice, a. s. (TEKO). Táto tepláreň od vládnutia dominantnej politickej strany je v područí pána, ktorý ešte ako bývalý štátny tajomník na ministerstve hospodárstva vymenoval za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa svojho človeka, ktorý za svojho riadenia zadlžil tepláreň údajne takým spôsobom, že banky im už nechceli poskytnúť finančné zdroje ani na mzdy pre zamestnancov a popri tom potrebovali financie ešte na kúpu uhlia na výrobu tepla. Ak by to bola pravda, že zašli tak ďaleko, že museli prepúšťať zamestnancov teplárne, lebo nemali finančné zdroje ani na spomínané mzdy, čo sa v histórii energetiky nikdy nestalo, tak je to jedna ďalšia katastrofa. Ak je to pravda, že tento pán bol predchádzajúcim ministrom životného prostredia následne vymenovaný za generálneho riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, a to určite nebolo z dôvodu odbornosti, máme tu ďalší prípad, ktorému sa musíme venovať v prípade politických zmien v tomto štáte a preveriť, čo je na tom pravdy, že keď končil v tejto funkcii, tak dlhodobí zamestnanci tohto podniku hovorili, že za celú históriu fungovania tejto spoločnosti neprišlo k jej takému masívnemu poškodeniu.

Bude potrebné pozrieť aj na to, aké spoločnosti boli zapojené do odčerpávania financií z uvedenej Košickej teplárne. Kto má na túto tepláreň údajne napojený tepelný zdroj s výkonom zhruba 4 MW, aká je to súkromná spoločnosť a kto je za ňou? Žeby zase nejaký minister pochádzajúci z východu? Zaujímavé, že zase ide o výhodu pre súkromnú spoločnosť.

Z tejto rovnice vychádza len jeden výsledok a to, že títo ľudia, ktorí ovládajú a riadia energetiku Slovenska, majú len jeden záujem a to, čo najviac z týchto štátnych podnikov vybrať. Nič iné ich nezaujíma. Ak je to pravda, že sa snažia o prienik aj iné spoločnosti, ktoré by pre našu energetiku mali veľký význam, či už finančný, alebo bezpečnostný, no majú červenú, je to znovu na veľké šetrenie stavu. Spomínaní ľudia týmto projektom bránia, aby sa realizovali, lebo vlastníci týchto projektov im ich nechcú odovzdať. Nezáleží im na tom, že týmito projektmi by vznikli nové pracovné miesta. Napríklad viem, že je pripravený projekt, ktorý by zabezpečil dodávku elektrickej energie e tepla v lokalite bývalých magnezitových závodov, kde by vznikla zároveň nová priemyselná zóna, o ktorú majú záujem i zahraniční investori, a kde by sa vytvorili stovky pracovných miest. Zároveň vybudovaním tohto nového energetického zdroja by sa zlepšila dodávka tepla pre sídlisko Ťahanovce a pre samotné mesto Košice by sa znížilo riziko výpadku dodávky tepla. Tieto fakty a argumenty spomínaných ľudí, ktorí ovládajú energetiku Slovenska, vôbec nezaujímajú, lebo ich cieľom sú len osobné záujmy. Po všetkých týchto skutočnostiach je už jasné, prečo potrebovali mať na ÚRSO figúrku a prečo táto figúrka mala dvojitú funkciu. Tá im zabezpečovala tvorbu cien podľa ich podnikateľských zámerov a cieľov.

Na základe zistených skutočností môžem konštatovať. Že ani spomínaný energetický holding nič nezmení. Preto touto cestou vyzývam pánov R. Fica, A. Danka a B. Bugára nech je v ich záujme uplatniť trestnoprávnu zodpovednosť na ľudí, ktorí tento stav spôsobili. Nech dajú ihneď preveriť tieto skutočnosti a hospodárenie v spomínaných energetických spoločnostiach. 

Ak zdvihnete oči, zistíte…

Pán A. Danko,  tu dnes nie je v energetike len problém EPH. Nepozerajte len meter pred seba. Ak zdvihnete oči, zistíte iné veci. Je mimoriadne vážne podozrenie, že sa vykrádajú štátne podniky. To je oveľa dôležitejšie ako bozkávanie výložiek, do ktorých vás navliekli a osobne ste stratili pred národom viac ako získal. A to neotváram Pandorinu skrinku v energetike  ako sú Jadrové elektrárne. Táto téma si vyžaduje osobitnú pozornosť.

Dúfam, že spoločnosť, ktorá robí dostavbu jadrového bloku v Mochovciach má skúsenosti  s výstavbou a prevádzkovaním jadrových zdrojov? Ak nie, čo to znamená? Súvisí to s bezpečnosťou štátu? Ja som o tom presvedčený, že tak, ako nikdy.       

Ďalej vás páni politici vyzývam, ihneď vypracujte na ministerstve hospodárstva Strategickú energetickú koncepciu štátu, lebo tu prichádza k ohrozeniu fungovania energetiky, čím je ohrozená aj bezpečnosť štátu, tým že fyzické osoby majú dosah a vplyv na fungovanie energetiky.

Pán A. Danko budem osobne pozorne sledovať, či sú vaše slová v súlade s realitou a verím, že aj ľudia tejto krajiny budú mať pod kontrolou vaše ďalšie kroky a návrhy v spomínanom rezorte. Či budete schopný týchto ľudí v energetike odstaviť a či použijete aj najkrajnejšie riešenie a z koalície odídete, keď sa Vám nepodarí presadiť Vaše návrhy a zmeny ako ste sa vyjadroval v priamom prenose v médiách.

Vážení spoluobčania týmto Vám chcem ukázať, že situácia v našom štáte v oblasti energetiky je veľmi vážna. Skúsme sa každý na chvíľku pozastaviť a zamyslieť kam náš štát ide a ako mu vieme každý jeden pomôcť. Pozrime sa v súčasnosti na Rumunsko. Vždy sa o nich hovorilo, ako o rozvrátenom štáte. Dnes nám však všetkým ukazujú ako im záleží na krajine a na tom kto a ako má riadiť ich vlastný štát. Hlavne akí majú byť politici, ktorým zveria túto úlohu a bránia všetkými dostupnými prostriedkami, ktoré majú zabrániť tomu aby im politici, politické strany a finančníci politických strán nerozkrádali štát.

Ako posledné Vám chcem pripomenúť, čo napísal Milan Rastislav Štefánik v jednej zo svojich kníh, keď podpisoval vznik Prvej ČSR. „Robím to so slzami v očiach, ale po dôkladnom zvážení to musím urobiť, ak nechcem aby slovenský národ zanikol, lebo som prišiel k presvedčeniu, že Slováci si nedokážu sami riadiť vlastný štát“.

Dokážme, že sa vieme s takýmito ľuďmi, ktorí rozkrádajú štát vysporiadať a hlavne vybudujme spravodlivý štát bez skorumpovaných politických strán a politikov.

Autor: Juraj Zábojník

Juraj Zábojník je odborník v oblasti bezpečnostnej politiky, plukovník v zálohe, ktorý svoju hodnosť dosiahol postupne počas rokov odpracovaných v Policajnom zbore od tej najnižšej, t. j. strážny, strážmajster, nadstrážmajster, práporčícke, všetky nižšie a vyššie dôstojnícke hodnosti až po plukovníka, a riadil Úrad ochrany ústavných činiteľov SR, v ktorom prešiel v priebehu rokov postupne všetkými funkciami od radového pracovníka až po riaditeľa.

 

- Reklama -