V dodržiavaní ľudských právach máme vážne nedostatky. Rada Európy nás podrobila kritike kvôli ľuďom so zdravotným postihnutím a homosexuálom

  0
  Pochod za práva LGBTI v Košiciach. (Autor: Reprofoto, Facebook)

  Komisár RE a jeho delegácia v júni navštívili Košice a Bratislavu, kde Muižnieks diskutoval so štátnymi úradmi a ľudskoprávnymi a mimovládnymi organizáciami.

  Muižnieks víta prebiehajúcu reformu legislatívy, zameranej na zákaz úplného znevýhodnenia osôb s psychosociálnym a rozumovým postihnutím, a to s platnosťou od júla 2016. Komisár vyzval slovenské úrady, aby prioritne dokončili tento proces. Úrady by mali takisto podniknúť všetky potrebné opatrenia, aby takto zdravotne postihnutí ľudia neboli zbavení práva voliť a byť zvolení.

  Komisár je znepokojený pretrvávajúcim javom, keď sú tisíce zdravotne postihnutých ľudí umiestňované a ubytovávané vo veľkých inštitúciách mimo spoločnosti. S uspokojením však zaznamenal záväzky dané slovenskými úradmi, že skoncujú s ústavnou sociálnou starostlivosťou a umožnia zdravotne postihnutým ľuďom žiť nezávisle v spoločnosti. Napriek týmto záväzkom je proces ukončovania ústavnej starostlivosti veľmi pomalý – v súčasnosti sa realizuje len niekoľko skúšobných projektov, ktoré sa týkajú iba veľmi malého počtu zdravotne postihnutých ľudí a inštitúcií.

  Slovensko ešte nerozvinulo koncepciu inkluzívneho vzdelávania, ktorá by riešila situáciu zdravotne postihnutých detí. Podľa komisára je potrebné zlepšiť zaraďovanie detí s telesným alebo zmyslovým postihnutím do bežných škôl. Úrady vyzval, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zakotvenie a dodržiavanie práva týchto detí na inkluzívne vzdelanie. Navrhol tiež úradom, aby si stanovili ambiciózny plán, že premiestnia deti s postihnutím zo špeciálnych do bežných vzdelávacích zariadení.

  Pozitíva

  Komisár pochválil pokrok, ktorý Slovensko urobilo za niekoľko uplynulých rokov v posilňovaní politiky na podporu a ochranu ľudských práv LGBTI ľudí. Za pozitívny vývoj pokladá prácu na prijatí akčného plánu, týkajúceho sa ich ľudských práv, a založenie poradného výboru s kompetenciami v tejto oblasti.
  Komisár navrhol úradom, aby zvážili možnosť, že dvojiciam osôb opačného pohlavia, ako aj dvojiciam osôb rovnakého pohlavia žijúcim v spoločnej domácnosti poskytnú právne prostriedky, ktoré budú riešiť praktické otázky týkajúce sa reálneho života.

  Muižnieks vyzval úrady, aby zlepšili ochranu transsexuálnych a intersexuálnych ľudí, vrátane intersexuálnych detí. Pozornosť treba venovať nezákonným praktikám, napríklad lekárskym zákrokom. Komisár vyzval úrady, aby vytvorili záruky na ochranu intersexuálnych detí pred chirurgickými procedúrami, ktoré nie sú nutné, pritom však určia pohlavie bez ich slobodného a informovaného súhlasu.

  Komisár RE pre ľudské práva je znepokojený narastajúcou negatívnou rétorikou a prejavmi nenávisti, zameranými v ostatných rokoch proti LGBTI ľuďom. Vyzval úrady, aby legislatívu týkajúcu sa nenávistných prejavov rozšírili aj na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu.