Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

0

3.11.2022 Autor – JUDr. Renáta Matejová

Dňa 4. októbra 2022 bol v NR SR schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona.

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč.311/2001Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je najmä vykonanie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady(EÚ)2019/1152 z 20.júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a smernice Európskeho parlamentu a Rady(EÚ)2019/1158 z 20.júna2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Zásadné zmeny, ktoré novela priniesla:

zákaz pre zamestnávateľa zakazovať zamestnancom výkon inej zárobkovej činnosti mimo určeného pracovného času ( súbežné zamestnanie )
stanovenie minimálnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom
poskytovanie informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi
zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov
spresnenie náležitostí pracovnej zmluvy, ďalší obsah pracovnej zmluvy
zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva
dohodnutie skúšobnej doby v prípade pracovného pomeru na dobu určitú
informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
prechod na inú formu zamestnania
zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu výkonu práce v inom štáte a tiež z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu EÚ
zmena oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
smrť zamestnanca a určenie dňa skončenia pracovného pomeru
nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
nová možnosť zamestnávateľa vykonať jednostranne zrážku zo mzdy zamestnanca v súvislosti so stravovaním
úprava pracovného času a formy výkonu práce
zavedenie pojmu “otcovská dovolenka”
minimálna predvídateľnosť práce
odmena rozhodcu v spore o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa
ponuka členstva v odborovej organizácii a spôsob oslovenia zamestnanca o možnosti získať členstvo v odborovej organizácii, poskytnutie informácií o činnosti odborovej organizácie pôsobiacej u zamestnávateľa
prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2022

———————————————————————————————————————

Zákaz pre zamestnávateľa zakazovať zamestnancom výkon inej zárobkovej činnosti mimo určeného pracovného času ( súbežné zamestnanie )

Nové znenie § 13 odsekznie:Zamestnávateľnesmiezamestnancovizakázaťvýkoninejzárobkovejčinnosti mimozamestnávateľomurčenéhopracovnéhočasu;týmniejedotknutéobmedzenieinej zárobkovej činnosti podľa § 83 alebo podľa osobitných predpisov.

KOMENTÁR – Cieľom navrhovaného ustanovenia je vyjadrenie skutočnosti, že zamestnávateľ by nemal zakazovať pracovníkovi, aby sa zamestnal aj u iných zamestnávateľov mimo rozvrhu pracovného času určeného s uvedeným zamestnávateľom ani ho kvôli tomu nijako znevýhodňovať.

Uvedené obmedzenie však nemá vplyv na prípadné obmedzenia ustanovené zákonom: napr. zákaz konkurenčnej činnosti (§ 83).

Stanovenie minimálnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom.

V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: “Zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní.”

KOMENTÁR – v súčasnosti Zákonník práce neupravuje dĺžku uloženia zásielky na pošte. Uvedené vyplýva z poštových podmienok – 18 dní. Navrhuje sa ustanoviť minimálnu dĺžku úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom vzhľadom na rozdielnu prax uplatňovania tohto ustanovenia a rozdielne názory súdov na otázku možnosti jej skrátenia podľa poštových podmienok. Cieľom je na jednej strane ustanoviť istotu pre zamestnanca a na druhej strane ustanoviť istotu pre zamestnávateľa a nájsť vhodný balans medzi ich záujmami.

Poskytovanie informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi

Vkladá sa nový § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

Ҥ 38 a

Forma poskytovania informácií

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona alebo iného pracovnoprávneho predpisu poskytuje v písomnej forme, v listinnej podobe; zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť v elektronickej podobe, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Rovnako to platí aj na písomnú odpoveď zamestnávateľa, ak je zamestnávateľ povinný zamestnancovi písomne odpovedať.

KOMENTÁR – Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi informácie v písomnej forme ale aj v elektronickej forme za predpokladu, že zamestnanec má prístup k informáciám v rámci elektronickej komunikácie, má možnosť si ich uložiť a aj vytlačiť, zamestnávateľ môže informácie poskytnúť v elektronickej forme. Zamestnávateľ si v takomto prípade musí uchovať doklad o ich doručení a prijatí.

Novelou sa spresňuje, že písomne znamená v listinnej podobe, pričom navrhované znenie zároveň zavádza pravidlá poskytovania informácií v elektronickej podobe.
Záver:
Celý článok je dostupný po registrácii na webovej stránke vzdelávacej spoločnosti CUS – Centrum účtovníkov Slovenska. Registrácia je bezplatná a umožňuje prístup k informáciám o školeniach, novinkách a článkoch na témy účtovníctva, daní, miezd a personalistiky. Každý registrovaný navyše získava aj prístup k jednému kompletnému videoškoleniu na účtovné a daňové témy. Viac informácii – https://www.cus.sk/registracia.php

Informačný servis

- Reklama -