Sprievodca ročným vyúčtovaním spotreby tepla a vody. Čo by ste mali vedieť?

0

19.5.2022 Koľko sme v minulom roku prekúrili a spotrebovali teplej a studenej vody? Nastáva doba, kedy domácnosti dostanú ročné vyúčtovanie. Na prvý pohľad nemusí byť ľahké sa v ňom orientovať. Aké informácie nám pomôžu?

Ročné vyúčtovanie nákladov na teplo za predchádzajúci rok musí byť v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predložené vlastníkom bytov najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. Rozúčtovanie nákladov a vyúčtovanie záloh sa vykonáva za zúčtovacie obdobie, ktorým je spravidla kalendárny rok. S predstihom pred termínom vyúčtovania sú vykonávané odpočty spotreby tepla a vody.

Vyúčtovanie nákladov na teplo

V bytových domoch s centrálnym vykurovaním sa náklady na teplo rozúčtovávajú na základe odčítaných údajov nameraných na vodomeroch, pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla. Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdeľujú medzi konečných užívateľov na dve zložky – základnú a spotrebnú. Pomer jednotlivých zložiek je určený vyhláškou. V prípade rozpočítania nákladov na vykurovanie dáva vyhláška aj možnosť, aby si vlastníci bytov iný pomer odsúhlasili na zhromaždení vlastníkov bytov.

Aký pomer spotrebnej a základnej zložky je optimálny?

Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok a pravidlá rozpočítavania tepla v bytových domoch upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z.., ktorá definuje pomer základnej(ZZ) a spotrebnej zložky(SZ):

Teplo na vykurovanie: 60 % ZZ – 40 % SZ, je možné stanoviť aj iný pomer
Teplo na ohrev vody: 20 % ZZ – 80 % SZ

Aký pomer zložiek odporúčajú odborníci? Spýtali sme sa Ing. Sylvie Martinkovičovej, manažérky rozúčtovania nákladov na vodu a teplo v spoločnosti ista Slovakia, ktorá poskytuje služby merania a rozpočítania viac ako 200 000 domácnostiam:

“Vo všeobecnosti odporúčame nastavenie pomeru základnej a spotrebnej zložky pri vykurovaní 60% ZZ – 40% SZ, tak ako ho definuje legislatíva. Ideálne je však postupovať na základe odborného posudku tepelnoizolačných vlastností a konštrukcie objektu, a v neposlednom rade odporúčame zohľadniť aj spotrebiteľské správanie užívateľov bytov. Pokiaľ sa chcú vlastníci dohodnúť na inom pomere, je potrebné, aby si zmenu odsúhlasili v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nový pomer si budú môcť uplatniť až vo vyúčtovaní tepla za nasledujúci rok. Základná zložka 20% pre dodané teplo na ohrev vody je pevne daná legislatívou.”

Ak chýba odpočet, určí sa náhradná spotreba

Ak konečný spotrebiteľ neumožnil vykonať odčítanie z pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla alebo ich nemá zapojené, určí sa spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový. Spotrebná zložka u teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania tepla. Ak konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo, určí sa spotrebná zložka ako 3-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania. Takto určená náhradná spotreba je pre vlastníkov nevýhodná a môže navýšiť náklady na teplo.

Diaľkový odpočet pre spravodlivejšie ročné vyúčtovanie

Nevýhodným náhradným spotrebám a navyšovaniu nákladov možno predísť inštaláciou rádiových meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov s funkciou automatizovaného diaľkového odpočtu meračov tepla a vodomerov zbernicou dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch bytového domu a ponúka jeho obyvateľom mnoho výhod.

“Diaľkový odpočet zbernicou dát je plne automatizovaný a údaje o spotrebe sú elektronicky prenášané do softvéru rozúčtovania tepla v bytovom dome. Spracovanie ročného vyúčtovania je digitalizované, funkčnosť meračov je priebežne monitorovaná a správca aj vlastníci majú jednoduchý online prístup k denným informáciám o spotrebe. Aj to prináša do ročného vyúčtovania viac transparentnosti a spravodlivosti,” dodáva Sylvia Martinkovičová.

Ročné vyúčtovanie za byt: Rady a tipy:

Vyúčtovanie nákladov na byt musí byť doručené do 31. mája.
Vyúčtovanie musí obsahovať informácie za byt i dom.
Svoju spotrebu si porovnajte s predošlými vyúčtovaniami.
Pokiaľ máte digitálne merače, údaj za predošlý rok si môžete skontrolovať na displeji prístroja.

Ako šetriť energie a náklady s diaľkovým odpočtom sa dozviete na webe www.ista.sk.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Ročné vyúčtovanie, Spotreba tepla, Spotreba vody
Zdroj: Webnoviny.sk – Sprievodca ročným vyúčtovaním spotreby tepla a vody. Čo by ste mali vedieť? © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -