Slovenská pošta pripravila novú službu Dovolenkový servis. Ochráni vás pred zlodejmi

0
Pobočka Slovenskej pošty (Autor: SITA)

Služba Dovolenkový servis je určená pre občanov aj organizácie, požiadať o ňu môžete na svojej dodávacej pošte prostredníctvom vyplneného tlačiva. V dohodnutom období nebude SP doručovať listové zásielky na vašu doručovaciu adresu, ale uloží ich na jednom mieste, na vašej dodávacej pošte. Dovolenkári si môžu uložené zásielky kedykoľvek počas dohodnutého obdobia vyzdvihnúť osobne na pošte, alebo im budú doručené na adresu vo vopred dohodnutý pracovný deň.

O službu Dovolenkový servis môžete požiadať na svojej dodávacej pošte prostredníctvom vyplneného tlačiva „Žiadosť o poskytnutie služby Dovolenkový servis“. Žiadosť sa predkladá v dvoch vyhotoveniach. Pri podaní Žiadosti je potrebné preukázať sa preukazom totožnosti, ak ide o organizáciu, tak je potrebný aj doklad potvrdzujúci oprávnenie konať v mene danej firmy. V Žiadosti treba uviesť obdobie, počas ktorého má SP službu zabezpečovať, prípadne pracovný deň, kedy majú byť zásielky odovzdané. Službu môže SP poskytovať súčasne aj pre iné osoby, resp. maloletých adresátov, ktorých je zákazník zákonným zástupcom, za podmienky, že bývajú v tom istom dome/byte. Tlačivo je k dispozícii aj na webovej stránke www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise SP.

V rámci služby Dovolenkový servis môžete požiadať aj o zasielanie e-mailových upozornení o príchode zásielok. E-mailové oznámenie obsahuje informácie o počte a druhu zapísaných zásielok (zásielky s podacím číslom) a tiež prípadné viaznuce poplatky (suma dobierky, doplatné a pod.).

Služba Dovolenkový servis je spoplatnená sumou 4,50 €.