Je to podnet na zlepšenie, hodnotí katastrofálne hodnotenie svojej školy rektorka veteriny v Košiciach

0
Rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a prezident Andrej Kiska počas slávnostného aktu vymenovania nových rektorov vysokých škôl (Autor: SITA)

“Našimi silnými stránkami sú oblasti veterinárskych vied a vied o živej prírode. V týchto oblastiach patríme k špičkovým inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj v európskom vzdelávacom priestore. Máme dostatočný počet vysokokvalifikovaných garantov i tvorivých pracovníkov, zaznamenávame vynikajúce výstupy aj v zahraničných karentovaných časopisoch s vysokým impakt faktorom a vysokou citovanosťou,” tvrdí Mojžišová. Kvalita univerzity je podľa nej potvrdená aj hodnotením Európskej komisie pre veterinárske vzdelávanie, ktorá ju zaradila medzi takzvané navštívené a potvrdené školy, čo ju radí medzi najlepšie európske veterinárske vysoké školy. “Stojí za zamyslenie, prečo takéto komplexné hodnotenie na európskej úrovni nie je akceptované na úrovni národnej,” dodala Mojžišová.

Rektorka zároveň pripúšťa, že v oblasti chemických vied, ktoré nie sú ťažiskovou vednou oblasťou, univerzite vytkli nedostatočné výstupy vedecko-výskumnej činnosti, čo súvisí s nízkym počtom a nízkou aktivitou tvorivých pracovníkov, ktorí boli zaradení do tejto oblasti výskumu v sledovanom období 2008 až 2013. Na nápravu tohto stavu už univerzita podľa rektorky prijala prvé opatrenia.

Mojžišová pripúšťa rezervy aj v oblasti farmaceutických vied vzhľadom na to, že študijný program farmácia je mladý a isté obdobie sa formuje. “Od vzniku tohto študijného programu univerzita venuje zvýšenú pozornosť jeho rozvoju personálnemu i materiálno-technickému ako aj budovaniu vedecko-výskumnej základne, čo je proces náročný z časového aj finančného hľadiska. V porovnaní s hodnoteným obdobím 2008 až 2013 sa kvalita tohto študijného programu v súčasnosti výrazne posunula,” uvádza rektorka.

Vedenie školy podľa Mojžišovej urobí všetko pre to, aby ostala univerzitnou vysokou školou. “Nepripúšťame možnosť, že by sme v stanovenej lehote neodstránili nedostatky, ktoré nám vytkla Akreditačná komisia a neobhájili toto začlenenie do budúcnosti. Doposiaľ však nepoznáme podmienky, na základe ktorých bude univerzita v stanovenej lehote 12 mesiacov hodnotená. Akceptujeme rozhodnutie Akreditačnej komisie, aj keď sa s ním úplne nestotožňujme, pretože mnohé naše argumenty, niektoré len technického charakteru, odmietla komisia zobrať do úvahy,” hovorí rektorka s tým, že oceňuje snahu komisie očistiť vysoké školstvo, ale procesu hodnotenia môže vyčítať retroaktivitu a netransparentnosť.

Podľa komplexného hodnotenia Akreditačnej komisie za roky 2008 až 2013 môže päť slovenských univerzít prísť o titul. Ako povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister školstva Juraj Draxler, “Akreditačná komisia dvíha na základe hodnotenia škôl výstražný prst”. Problém má Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. “V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh na odňatie titulu univerzita,“ poznamenal Draxler.

Podľa predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišeru majú tieto školy problém napríklad s publikačnými výstupmi či výstupmi doktorandov. Ekonomická univerzita v Bratislave splnila kritérium výstupov doktorandov len na hrane. Ako doplnil šéf rezortu školstva, žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že prestane existovať.

Aj na Slovensku sú však vynikajúce vysoké školy, predseda Akreditačnej komisie medzi ne zaradil Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a košickú Technickú univerzitu. “V tesnom závese je Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita Zvolen,“ dodal Fišera.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu