Děkujeme našim stálým partnerům:

reklama


Mediální partneři:

NewtonMedia

Newton Media

jednička na středoevropském trhu v oblasti monitoringu tisku a analýzy médií 

 Stratosféra

Stratosféra network

Stratosféra je největší vydavatelství exkluzivních časopisů v České republice. V současné době vydává Esquire, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, SPEED, Style, SPY, Dolce Vita*, Autocar, Jackie, Stuff, F1 Racing, Love Star, Family Star.

 Stream.cz

Stream.cz

Stream.cz je česká internetová televize, která kombinuje vlastní tvorbu, zpřístupňuje některé televizní pořady a videa uživatelů.

 Denik.cz

Deník.cz

Zpravodajský Server Denik.cz provozuje vydavatelský koncern Vltava-Labe-Press, a.s.
Obsah serveru vychází z tištěné podoby Deníků.

 Tiscali.cz

Tiscali.cz

TISCALI MEDIA, a.s. je provozovatelem portálu Tiscali.cz, který je významným hráčem českého internetového trhu s širokým spektrem služeb a dlouholetou tradicí.  

 

Státní instituce a místní samospráva:

 Kancelář prezidenta ČR

Kancelář prezidenta České republiky

Profil Prezidenta České republiky na ParlamentníListy.cz

Kancelář prezidenta republiky zajišťuje výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta České republiky.

Kancelář je rozpočtovou organizaci, hospodaří s nemovitým majetkem tvořeným areálem Pražského hradu a zámkem Lány, dále vyplácí rentu bývalému prezidentu republiky, a disponuje pravomocí zřizovat příspěvkové organizace.V současnosti existují dvě takové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Kancelář prezidenta republiky sídlí na Pražském hradě. V čele stojí vedoucí Kanceláře, neformálně zvaný „kancléř", kterým je v současnosti Jiří Weigl.

Součástí Kanceláře prezidenta republiky je i Vojenská kancelář prezidenta republiky, jenž plní úkoly související s řízením Hradní stráže a s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil.

 

Vláda ČR

Vláda České republiky

Profil vlády České republiky na ParlamentníListy.cz

Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci v České republice. Její postavení vymezuje Ústava České republiky zejména v hlavě třetí, článku 67 až 80. Úřad vlády České republiky sídlí v budově Strakovy akademie v Praze na Malé Straně.

Poslanecká Sněmovna PČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Profil Poslanecké sněmovny PČR na ParlamentníListy.cz

Poslanecká sněmovna (často nazývaná prodlouženým názvem Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, zkr. PSP ČR, PS PČR, což však není oficiální název podle Ústavy ČR), je dolní komora Parlamentu České republiky. Má 200 poslanců volených na 4 roky podle poměrného systému. Poslanecká sněmovna vznikla k 1. lednu 1993 transformací z dosavadní České národní rady.

 Senát PČR

Senát Parlamentu ČR

Profil Senátu PČR na ParlamentníListy.cz

Senát je horní komorou Parlamentu České republiky.

Jeho postavení je upraveno v Ústavě ČR, přijaté roku 1992. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů. Součástí sídla Senátu je dle zákona č. 59/1996 Sb. areál Valdštejnského paláce spolu s Valdštejnskou zahradou, Valdštejnskou jízdárnou a dále Kolovratským palácem a Malým Fürstenberským palácem.

 Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát Hlavního města Prahy

Profil Hlavního města Prahy na ParlamentníListy.cz

Magistrát hlavního města Prahy je fakticky obecním a krajským úřadem hlavního města Prahy. Jeho působnost je vymezena zákonem o hlavním městě Praze a městskou vyhláškou o Statutu hlavního města Prahy, činnost a organizační uspořádání magistrátu upravuje jeho organizační řád, který byl vydán usnesením Rady hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou města a vykonává přenesenou státní působnost hlavního města.

Magistrát působí v mnoha budovách na různých místech v Praze, jeho sídlem je budova Nové radnice na Mariánském náměstí na Starém Městě. Druhou významnou budovou je Škodův palác v Jungmannově ulici na Novém Městě, který má magistrát pronajatý.

V méně kvalitních médiích a hovorově se někdy jako magistrát nesprávně označuje i Zastupitelstvo hlavního města Prahy, případně další volené orgány města (například Rada hlavního města Prahy), pro rozlišení od orgánů městských částí.

 Statutární město Brno

Statutární město Brno

Profil Bc Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brno na ParlamentníListy.cz

Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice a tradiční hlavní a zároveň největší město Moravy. Je správním střediskem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří samostatný okres Brno-město. Město leží na soutoku řek Svratky a Svitavy a má přes 400 tisíc obyvatel, jeho širší metropolitní oblast čítá asi 730 tisíc obyvatel.

 Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Profil JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje na ParlamentníListy.cz

Jihomoravský kraj (do 30. května 2001 Brněnský kraj) zaujímá jižní a část střední Moravy; výjimkou je osada Jobova Lhota (dnes součást obce Kněževes), která tvoří historickou součást Čech, respektive i území Valticka a tzv. Dyjský trojúhelník (do roku 1920 součásti Dolního Rakouska). Na západě má kratičký úsek společné hranice s Jihočeským krajem, na severozápadě sousedí s krajem Vysočina, na severu s Pardubickým krajem, na severovýchodě s Olomouckým krajem a na východě se Zlínským krajem. Na jihovýchodě hraničí se slovenskými kraji Trenčínským a Trnavským; na jihu hraničí s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousko (Niederösterreich). Sídlem kraje je Brno, bývalé moravské zemské hlavní město. 

 

Nezávislé instituce:

Český statistický úřad

Český statistický úřad

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Působnost ČSÚ je vymezena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Jako hlavní orgán státní statistické služby také koordinuje sběr a zpracování statistických údajů, které provádějí jednotlivá ministerstva.

V souladu se zákonem postavení ČSÚ, jeho hlavní úkoly, organizaci, hospodaření a vztah k veřejnosti, k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy upravuje Statut Českého statistického úřadu schválený usnesením vlády České republiky číslo 1160 ze dne 7. listopadu 2001.

ČSÚ hospodaří jako rozpočtová organizace, sídlí v Praze a v jednotlivých krajích působí regionální pracoviště, která jsou součástí organizační struktury.

 NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je nezávislý orgán České republiky, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

NKÚ je obecně upraven v ústavě v samostatné hlavě (tedy mimo moc soudní, výkonnou a zákonodárnou), proto někdy bývá označován za „čtvrtý pilíř demokracie" jako zárodek možné moci kontrolní. Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanovuje zákon č. 166/1993 o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Sídlem NKÚ je Praha.

 Ombudsman

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí (viz níže), pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.

Tento úřad se sídlem v Brně byl zřízen na základě zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Vláda původně navrhovala sídlo v Praze, ale poslankyně Miroslava Němcová (ODS) navrhla změnu sídla do Brna, což bylo za podpory moravských poslanců Zdeňka Koudelky (ČSSD), Dalibora Matulky (KSČM), Ladislava Šustra (KDU-ČSL) a dalších Poslaneckou sněmovnou přijato.

Standardně bývá hlavní význam ombudsmana spatřován v tom, že zlepšuje vztah mezi občanem a státní mocí. V tomto vztahu však nepůsobí jako oponent státních institucí, ale měl by být prostředníkem v tomto vztahu tak, aby pomáhal napravovat vzniklé chyby. K úspěšnému fungování je však nezbytné, aby si státní správa byla vědoma své omylnosti a brala v potaz jeho doporučení a připomínky.

 Datové schránky

Datové schránky

Datová schránka je v českém právním řádu od roku 2009 definována jako elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona, které je určeno k doručování elektronických dokumentů od orgánů veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci; novela zákona doplnila ještě s účinností od 1. ledna 2010 dodávání dokumentů fyzických i právnických osob mezi sebou.

 http://www.komora.cz/

Hospodářská komora české republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost a dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.

 

Nevládní a apolitické instituce:

SMO ČR

Sdružení místních samospráv

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy členských obcí. Jejím hlavním posláním a příčinou vzniku je prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní).

Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

 

Osobnosti:

 Štěpán Mareš

Štěpán Mareš

www.stepanmares.cz

Štěpán Mareš (* 26. června 1972, Okříšky, ČR) je český kreslíř komiksů, veřejnosti známý především z časopisu Reflex (seriálový komiks Zelený Raoul), Lidových novin (dříve vycházející seriál Dlouhý nos) a zábavných pořadů na TV Prima (Dementi), ilustrátor řady knih, obalů na CD (např. Tři sestry - Průša se vrací).

Zájem státních represívních institucí vyvolal v roce 2004 jeho plakát v Třebíči, parodující billboardy ČSSD, s fotografií bin Ládina, který to také „myslí upřímně".

 Luboš Xaver Veselý

Luboš Xaver Veselý

www.xaver.cz

Moderátor pořadu Frekvence1 "Křížový výslech". Xaver není jeho pravé jméno, ale přezdívka, kterou mu přiřkla programová ředitelka Frekvence 1 Barbora Tachecí. Ze svých hostů v Křížovém výslechu páčí občas neuvěřitelná vyjádření, ale co prozradí sám o sobě? Leckdy je to odpověď hodná skutečného rafinovaného moderátora! Jeho životné krédo zní: „Nikoho zbytečně neotravovat!" 

Návštevu Xaverových osobních stránek doporučujeme! :)

 

Komerční partneři:

Mercedes-benz.cz

Mercedes-Benz

Mercedes - BenzMercedes-Benz (často jen Mercedes) je německý výrobce automobilů, nákladních vozidel, tahačů a autobusů. Nyní je divizí německé společnosti Daimler AG [1] (před rokem 2007 měla společnost název DaimlerChrysler AG).

Firma vznikla v roce 1926 spojením firem Daimler-Motoren-Gesellschaft Gottlieba Daimlera a Benz & Cie. Karla Benze.

Původní firma Mercedes-Benz je nejstarší světový výrobce automobilů. Symbol Mercedesu je velmi známý - již od roku 1909 je to trojcípá hvězda v kruhu. Autorem znaku je zakladatel společnosti Gottlieb Daimler.

 Whirlpool

Whirlpool

Whirlpool je jedničkou na trhu bílé techniky, domácích spotřebičů a vybavení domácnosti. Whirlpool vám přináší chytré spotřebiče - chladničky, mrazničky, pračky, myčky, varné desky, odsavače, mikrovlnné a muiltifunkční trouby a další. Whirlpool vytváří inovativní technologie jako je 6.smysl, vaření v páře nebo technologii Green Generation. Objevte inteligentní spotřebiče se 6.smyslem pro vaší domácnost. S Whirlpool poznáte rozdíl.

 

Charitativní organizace a nadace:

Paraple centrum

Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného prostředí a získat předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění.
 Společnost pro rannou péči Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.
Služby rané péče poskytujeme dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče
 

Světluška - centrum

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 36 000 dobrovolníků a přes 2 000 000 dárců. 

 

 

Diakonie

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší neziskovou organizací poskytující sociální služby v České republice (obnovená činnost
v r. 1989). Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby.
 

ADRA

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení již ve 125 zemích světa. V roce 1997 jí byl od Ekonomické a sociální rady OSN udělen statut vrchního poradce.
 

Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol
 

múzy dětem

Občanské sdružení Múzy dětem realizuje od jara 2003 víkendové celodenní výjezdy za dětmi do dětských domovů, kterých se účastní umělci nejrůznějších zaměření. Formou hravých dílen zapojuje děti do různých uměleckých akcí, které odhalují a podporují jejich talent a vlohy. Zároveň zvyšuje u sociálně hendikepovaných dětí sebevědomí a v důsledku snižuje riziko jejich sociálního vyloučení a konfliktů se zákonem.
 

Červený kříž

Společnost Český červený kříž, IČ 00426547, se sídlem 118 04 Praha 1, Thunovská 18, je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
 

Nadace táta a máma

Nadace táta a máma pomáhá dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině již 13 let. Její pomoc se týká dětí na území celé České republiky.
Její nadační příspěvky ve výši 170 mil. korun pomohly dětem v dětských domovech, dětem v kojeneckých ústavech a dětem v náhradních rodinách.
S partnery, dárci a dobrovolníky se nadace snaží o to, aby děti mohly vyrůstat s mámou a tátou.
 

 

Život dětem

 

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí.
 

 

Charita ČR

 

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií.Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území ČR. Stále větší měrou se podílí také na humanitární a zejména rozvojové pomoci do zahraničí.
 

Nadace partnerství

Nadace Partnerství - pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí.
 

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.
 

Dětská dopravní nadace

Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat osiřelým dětem a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

 

Vývoj:

 Omax holding

Omax holding

IT služby, webové portály a aplikace. Naše nabídka zahrnuje široké spektrum profesionálních webových služeb a IT řešení. Všechny naše služby jsou doplněny rychlým a spolehlivým zákaznickým servisem.

Společnost Omax holding se podílí na vývoji webové aplikace ParlamentníListy.cz.

 Zentity

Zentity

ZENTITY is a development and consulting company based in Prague. The company delivers high quality mobile applications and related services, including marketing and technical support.

Our applications are being used in over 65 countries, reaching top positions in various world markets.

Společnost Zentity se podílí na vývoji aplikací ParlamentníListy.cz pro platformy iPhone, iPad a Android.

 

 

Doplňující popisky zvedené u některých partnerů byly převzaty z http://cs.wikipedia.org/

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: Redakcia
reklama