RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

  • SKS
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 5. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

4.10.2018 12:52:37

Stane sa Slovensko veľkou ilegálnou skládkou?

Stane sa Slovensko veľkou ilegálnou skládkou?

Nakladanie s odpadmi na Slovensku je v porovnaní s vyspelou Európou oneskorené zhruba o 5 až 8 rokov, oproti ČR alebo Poľsku sme pozadu o 2 až 3 roky. Ročný obrat v odpadovom hospodárstve pritom na Slovensku v súčasnosti predstavuje vyše 500 miliónov

Rad aktuálnych problémov s odpadmi spôsobil nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.. Ide predovšetkým o problematiku biologicky rozložiteľných odpadov z domácnosti, o rozšírenú zodpovednosť výrobcov, a najmä o nový problém diskutabilných súhlasov na prevádzku niektorých mobilných zariadení a „recyklačných dvorov“ zo strany okresných úradov a o problém absentujúcej dlhodobej koncepcie v oblasti nakladania s odpadmi.

Od 1. 1. 2017 platia nové pravidlá pre zber a zvoz, napriek tomu nie je celý rad problémov dodnes uspokojivo vyriešená. Každý, kto bol na skládke odpadov, vie, ako zapácha bežný komunálny odpad, pach z rozkladajúcich sa potravín v nehygienických a netesniacich kontajneroch rozmiestnených v blízkostí domov nebude menej výrazný, potravinové zvyšky prilákajú hmyz a hlodavce, problémom môžu byť aj tekutiny a zvyšky okolo zberných nádob. Zber a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré sa musia vykonávať separátne od zberu a spracovania ostatných komunálnych odpadov, predstavuje teda problém, s ktorým si väčšina miest a obcí nebude vedieť dať rady. Situáciu komplikuje aj to, že doteraz neexistujú dostatočné kapacity na spracovanie takéhoto druhu odpadov. Predbežné prieskumy hovoria aj o cene za zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pohybujúcej sa na úrovni zhruba trikrát vyššej v porovnaní s cenami za zneškodňovanie bežných komunálnych odpadov na skládkach.

Prirodzeným dôsledkom polovičatých riešení bude, že náklady obcí na oddelený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a ostatných komunálnych odpadov sa automaticky prenesú na plecia obyvateľov.

Výrobcovia a dovozcovia sa od 1. 7. 2016 majú v plnom rozsahu postarať o triedený zber určených prúdov odpadov prostredníctvom tzv. organizácii zodpovednosti výrobcov. Dodnes však v tejto oblasti neexistuje jednotná prax.  Zaujímať nás však musí predovšetkým to, že napr. v prípade odpadov z obalov (sklo, papier, plasty, kovové obaly, tetrapaky) je nová koncepcia v porovnaní so systémom platným do konca júna 2016  desať- až štrnásťnásobne drahšia a zaplatia to nakoniec občania.

Ničím mimoriadnym nie je ani neplatenie alebo oneskorené platenie zo strany niektorých organizácii zodpovednosti výrobcov a zberové spoločnosti tak „úverujú“ povinnosti výrobcov a dovozcov.

Frašku v odpadovom hospodárstve dopĺňajú rozhodnutia štátnych orgánov. V ostatných dvoch rokoch vydali niektoré okresné úrady veľmi špecifické súhlasy na nakladanie s odpadmi. Súhlasy boli spravidla vydané na mobilné zariadenia – drviče a na mobilné zariadenia na solidifikáciu a na „recyklačné dvory“. Tieto súhlasy boli vydané bez toho, aby im predchádzal proces posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) – a to aj v prípadoch, kedy spomenuté zariadenia majú kapacitu niekoľko desiatok tisíc ton odpadov za rok.

Podobných „recyklačných dvorov“ je len v okolí Bratislavy deväť a podľa medializovaných informácií je na nich „dočasne uskladnených“ niekoľko desiatok, možno stoviek tisíc ton odpadov (vrátane nebezpečných) – a to aj na území Žitného ostrova, zdroja pitnej vody.

Kľúčové v oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku je, že v súčasnosti absentuje koncepcia smerovania odpadového hospodárstva. V rokoch 2019 a 2020 sa má u nás zavrieť takmer 50 skládok odpadov, ktoré nevyhovujú európskej legislatíve. Ak sa tak stane, ostatné skládky nie sú schopné pokryť chýbajúce kapacity. Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov v súčasnosti pre odpor verejnosti nie je možné vybudovať temer na žiadnom mieste na Slovensku.

Zdá sa, že nakladanie s odpadmi sa na Slovensku vymyká z konceptu udržateľného rozvoja, pretože sa v jeho rámci nerešpektujú nielen environmentálne, ale ani ekonomické a sociálne hľadiská. Ak sa urýchlene nepristúpi ku koncepčným riešeniam, hrozí to, že naša krajina sa čoskoro stane jednou veľkou ilegálnou skládkou.


Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť