MUDr. Štefan Zelník, PhD.

  • SNS
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,09. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

2. 2. 2020 15:05:09

Bez systémových zmien sa nepohneme

Bez systémových zmien sa nepohneme

Rozhovor s predsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Štefanom Zelníkom, PhD.

Koncom januára 2020 Vás v tajnom hlasovaní vyhlásila 260 členná odborná verejnosť za najlepšieho tieňového ministra zdravotníctva SR. V rámci podujatia "Stratégia rozvoja slovenského zdravotníctva (2020-2024)", ktoré organizovala Unipharma, Univerzitná nemocnica Martin, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov Slovenska ste predstavili program SNS pre zdravotníctvo  a súčasne ste odprezentovali  koncepciu a víziu slovenského zdravotníctva.  Aký je Váš recept na fungujúce, kvalitné a efektívne zdravotníctvo?

Úvodom chcem poďakovať odbornej verejnosti za dôveru, ktorú mi prejavila v tajnom hlasovaní za najlepšieho tieňového ministra zdravotníctva. Ak chceme úspešne zrealizovať  koncepciu a víziu slovenského zdravotníctva, musí sa na nej podieľať celý tím odborníkov, ktorí dlhodobo pôsobia v rezorte zdravotníctva a poznajú jeho problematiku. Systémovo treba nastaviť zrozumiteľné pravidlá (cenotvorba, adresná solidarita...), zodpovedný rozpočet a na prvom mieste a stredobodom záujmu musí byť pacient. To je recept na úspešné zdravotníctvo.


Dlhodobo tvrdíte, že za problémami v zdravotníctve je okrem podfinancovania absencia cenotvorby zdravotníckych výkonov. Opozícia zase často hovorí o neefektivite v rezorte. Ako to teda je?


Ak chceme hovoriť o tom, či zdravotníctvo pracuje efektívne, musíme najskôr poznať reálne ceny zdravotníckych výkonov. Súčasný systém je nastavený tak, že zdravotnícke zariadenia dostávajú peniaze za odliečeného pacienta. Je teda úplne jedno, či bol pacient prijatý do nemocnice napríklad na pozorovanie pre podozrenie, že má zápal slepého čreva alebo pacienta operujú pre pokročilé nádorové ochorenie, kde je liečba finančne neporovnateľne drahšia. Z hľadiska financií dostane nemocnica od zdravotných poisťovní uhradené za oboch odliečených pacientov rovnako. Aj NKÚ vo svojej správe konštatoval, že najväčším problémom slovenského zdravotníctva je absencia cenotvorby zdravotníckych výkonov, kde chýbajú jasné pravidlá stanovovania cien a tiež potreba zmeny v definovaní oprávnených nákladov na jednotlivé výkony. Úrad považuje nedostatky v tejto oblasti za jednu z hlavných príčin zadlžovania sa nemocníc. Ak chceme teda hovoriť o efektivite, najskôr sa musia vypočítať reálne ceny za jednotlivé zdravotnícke výkony, v ktorých budú zarátané všetky náklady na špeciálny zdravotný materiál, lieky, odpisy, údržbu techniky, revízie, ľudskú prácu a ďalšie činnosti spojené s diagnostikou a liečbou pacienta. Cenový výmer musí vydávať MZ SR na základe cenotvorby. Rozpočet musí byť zosúladený s cenovým výmerom.   


Nedávno bol v médiách publikovaný prieskum, v ktorom sa takmer 55% opýtaných vyjadrilo, že ich najviac trápi stav zdravotníctva. Pacientom najčastejšie prekáža čakanie u lekára, doplatky a nedostatok financií v systéme. Ako hodnotíte súčasný stav v rezorte zdravotníctva?


Ak chceme hovoriť o tom, v akom stave je dnes zdravotníctvo, musíme sa pozrieť do minulosti. Od roku 2000 prebehli tzv. reformy (nesystémové zmeny), ktoré zasadili zdravotníctvu obrovské rany. Prestalo sa plánovať. Zabudlo sa na generačnú obmenu. Mnohí lekári odišli do zahraničia, nevychoval sa dostatočný počet lekárov a sestier. Receptom na prosperujúce a fungujúce zdravotníctvo mal byť trh a konkurencia, ktoré ako sa neskôr ukázalo dostali zdravotníctvo do obrovských problémov. Dlhodobé podfinancovanie rezortu a absentujúca cenotvorba spôsobili vznik dlhu vo forme nesplatených faktúr vo výške 800 miliónov eur. Skrytý dlh vo vorme prestarnutej techniky, technológií, hygienicky nevyhovujúcich priestorov sa odhaduje podľa Európskej investičnej banky na 6 mld. eur.


Až 94 percent Slovákov si myslí, že nedostatok financií v zdravotníctve má dopad na pacientov. Až 50 % opýtaných má pocit, že pacient nie je v zdravotníctve na prvom mieste. V medzinárodných štatistikách slovenské zdravotníctvo dlhodobo zaostáva. To všetko v konečnom dôsledku má dopad najmä na pacienta, ktorý pociťuje zlyhanie systému v podobe horšej dostupnosti a kvality. Aké je riešenie?


Súčasný zdravotný systém je neudržateľný, produkuje dlhy, bojuje so zastaranou infraštruktúrou, nedofinancovaním, zadlžovaním, nedostatkom lekárov, sestier a zlými podmienkami pre vzdelávanie budúcich zdravotníckych pracovníkov. Je potrebné zadefinovať novú, funkčnú koncepciu a stratégiu dlhodobého rozvoja zdravotného systému v Slovenskej republike. Bez systémových zmien sa nepohneme.


Aké konkrétne kroky podnikla táto vláda, aby zastabilizovala alebo zvrátila tento negatívny trend? 


Počas tohto volebného obdobia sa prvýkrát začalo masívnejšie investovať do špecializovaných nemocníc. Nakúpili sa postele, nová moderná technika (CT, MRI), prístroje na liečbu onkologických pacientov. Prebehlo množstvo rekonštrukcií oddelení. Spustila sa elektronizácia zdravotníctva. Pracuje sa na cenotvorbe tzv. DRG. Za toto volebné obdobie sa prijalo viac študentov na lekárske fakulty. Vláda SR poskytne tento rok lekárskym vysokým školám dodatočné prostriedky vo výške približne 2,5 milióna eur na prijatie zvýšeného počtu študentov. Fakulty by mali zvýšiť počet prijatých uchádzačov v tomto roku približne o 250.  Som rád, že vďaka mojej iniciatíve a angažovanosti sa zaviedol nový študijný program praktická sestra. Doslova sme zachránili stredné zdravotné školy, ktoré išli do útlmu. Vďaka tomuto opatreniu sa zvýšil zo strany uchádzačov záujem o štúdium na stredných zdravotných školách o 20%. Spustil sa rezidentský program nielen pre všeobecných lekárov, ale aj pre špecialistov. Obnova počtu lekárov bude trvať vzhľadom na dĺžku vzdelávacieho procesu cca 11 rokov (6 rokov štúdium na lekárskej fakulte a potom 4 až 5 rokov špecializácia). Kým chýbajúce lekárske profesie dostaneme do systému, potrvá to niekoľko volebných období. 


Zdravotnícky výbor v novembri minulého roka neodsúhlasil návrh rozpočtu kapitoly rezortu zdravotníctva. Patríte historicky k prvým predsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo, ktorý nehlasoval za návrh štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo. Aké riziká v rozpočte vidíte?


Ak už dnes, dva mesiace od schválenia rozpočtu parlamentom pre rok 2020 hovoríme o dofinancovaní zdravotníctva, potom bol rozpočet postavený na vode. Nedarí sa zosúladiť zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti s jeho  finančným krytím. Len menšie nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska požadujú 56 miliónov eur. Podľa ANS bude celkovo tento rok chýbať v zdravotníctve oproti schválenému rozpočtu 150 až 200 miliónov eur. Musím konštatovať, že rozpočet pre zdravotníctvo opakovane nezohľadňoval a nezohľadňuje jeho potreby, čo musí viesť k prehlbovaniu zadlženosti v rezorte. Ak sa porovnáme s Českou republikou tak zistíme, že nám nebudú stačiť  desaťročia na to,  aby sme mali takú zdravotnú starostlivosť ako naši susedia. Pre rok 2020 nám v porovnaní s Českou republikou chýba v rozpočte pre zdravotníctvo 1,2 mld. eur.

Stratifikácia nemocníc neprešla. Vláda návrh neodobrila, následne ministerka Kalavská podala koncom minulého roka demisiu. Ako sa pozeráte s odstupom času na stratifikáciu nemocníc?


Zmyslom stratifikácie je, aby sa komplikované a menej časté ochorenia sústreďovali do vopred vybraných vysokošpecializovaných pracovísk. Ak isté činnosti robím často, mám väčšie skúsenosti ako ten, ktorý ich robí sporadicky. Musím zdôrazniť, že pri zložitých a komplikovaných ochoreniach sa jedná o multidisciplinárny terapeutický prístup. V budúcnosti už nebude stačiť, aby malo oddelenie skúseného operatéra. Bez ďalšieho tímu lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov nie je možné zabezpečiť pacientom  adekvátnu zdravotnú starostlivosť na úrovni doby. Lepšie výsledky pri liečbe sa môžu dosiahnuť len za použitia modernej diagnostickej techniky, ale dominantné budú vždy skúsenosti pracoviska, chirurgického tímu a ďalších vysokošpecializovaných lekárov, zdravotníckych pracovníkov z iných oddelení. Skúsenosti operačných tímov idú ruka v ruke s počtom výkonov. Stratifikácia nemôže byť len o premenovaní zariadení. Súčasťou zmeny musí byť materiálno-technické, personálne vybavenie a finančné krytie na výstavbu, rekonštrukcie či dovybavenie vysokošpecializovaných pracovísk, s ktorým rozpočet pre rok 2020 nepočítal. Postoj SNS je jednoznačný. Budeme robiť všetky kroky k tomu, aby každý občan na Slovensku dostal dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 


MUDr. Štefan Zelník, PhD.
predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama