ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,74. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

20.10.2018 10:51:47 - Gazdík

Tradičná rodina vs Gender ideológia

Prečo si naše niektoré pani poslankyne myslia, že rôzne gender ideológie, homofóbne videnie sveta nám pomôže k dosiahnutiu edenu v podobe tradičnej, funkčnej rodine otec, mama, deti ?? Prečo sa viac nevenujú podpore tomuto inštitútu tradičnej rodiny, deťom, podpore mladých ľudí, populácie, nemalo by to väčší efekt do budúcnosti?
Ďakujem pekne Gazdík

Odpoveď

21.10.2018 10:56:45 - JUDr. Mária Ritomská
 Ďakujem za otázku. Pán Gazdík, dnes už vieme, že práca poslancov je pre občanov neaktuálna. Dnes už vieme, že je to len klamstvo a zavádzanie občanov. A poslankyne si potrebujú získať svojich voličov. Ich téma , o ktorú sa zaujímate je len populistická cesta do neznáma. Je lepšie zaujať voličov extrémom ako  odbornosťou. A na toto sa nám naši poslanci sústredili.POZOR odbornosť nám už dávno vymizla z pracovísk. LEBO ten, kto je odborník je obeťou mobbingu, bossingu. A  pozrite sa kam kráča svet. 
Dnes už vieme, že najdôležitejšia je výkonná zložka a tou je Vláda SR. Vláda SR sa podieľala už v roku 2015 na Agende udržateľného rozvoja . Čo je to?  Vláda SR vníma Agendu 2030 ako príležitosť a prostriedok na určenie národných priorít pre rozvoj Slovenska. Vnútroštátna implementácia Agendy 2030 si vyžiadala vytvorenie inštitucionálneho rámca, ktorý integruje všetkých relevantných aktérov a dáva priestor na vyjadrenie rôznym zložkám spoločnosti. Kvôli závažnosti agendy udržateľného rozvoja je okrem zainteresovania širokej škály expertov zo štátnej, akademickej, mimovládnej aj súkromnej sféry kľúčová aj vysoká úroveň angažovanosti zo strany politických predstaviteľov. Sú jasne vymedzené kompetencie, zodpovednosti a hodnotiaci rámec.Podmienkou pre vyhodnotenie dosiahnutého pokroku v národných prioritách bude vytýčenie konkrétnych merateľných strategických cieľov s kvantifikovanými cieľovými hodnotami. Ďalším potrebným krokom je stanovenie indikátorov, ktoré umožnia monitorovanie naplňovania strategických cieľov. V neposlednom rade musia byť identifikované konkrétne nástroje pre dosahovanie strategických cieľov a prostredníctvom nich aj implementácie Agendy 2030. Najvýznamnejším nástrojom pre implementáciu Agendy 2030 budú prierezové medzisektorové stratégie a politiky vlády SR.V súlade s princípom „jedného sveta“ musí byť Agenda 2030 integrovaná do všetkých verejných politík na každej úrovni riadenia. Udržateľnosť sa musí stať plnohodnotnou prierezovou témou a kritériom pri prijímaní akýchkoľvek verejných opatrení. Ciele Agendy 2030 sú výsledkom trojročného procesu vyjednávania, ktorý sa začal na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Riu De Janeiro (Rio+20) a nadväzuje na agendu Miléniových rozvojových cieľov (MDGs).

Na formulácii Agendy 2030 sa podieľali všetky členské krajiny OSN, zástupcovia podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti, ale aj akademickej obce. Valné zhromaždenie OSN schválilo 25. – 27. septembra 2015 dokument Premena nášho sveta:

 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorom členské štáty OSN vyzývajú k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

Ekonomická a sociálna rada OSN 7. júna 2017 a Valné zhromaždenie OSN v júli 2017 prijali rezolúciu ku konečnému súboru indikátorov Agendy 2030, ktorými sa meria pokrok v dosahovaní cieľov Agendy 2030. Konečný súbor indikátorov pozostáva z 244 indikátorov, z toho je 232 jedinečných. Údaje k indikátorom za jednotlivé krajiny sú zverejňované na stránke OSN, spolu s metadátami k indikátorom.

Odbor hospodárskych a sociálnych záležitostí OSN vytvoril na podporu implementácie cieľov Agendy 2030 Znalostnú platformu pre udržateľný rozvoj.

Agenda udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré  vyvažujú tri aspekty udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny: