ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,84. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

25.1.2019 20:48:24

Výklad zákonov alebo tvrdý biznis

Výklad zákonov alebo tvrdý biznis

Na dnešnom pojednávani, ktoré sa konalo na Okresnom súde Bratislava I, sa znovu potvrdilo v akej dehonestujúcej spoločnosti žijeme. Sudkyňa otvára pojednávanie. Informuje prítomnosť všetkých zúčastnených.

Podáva skutkový stav  o tom, prečo žalobca stratil pred 10 rokmi prácu. Ani sudkyňa ani advokáti  na oboch stranách nezhodnotili príčinu zničenej existencie žalobcu, ktorý dosiahol v práci funkciu riaditeľa a z tejto funkcie ho vytlačili nádhernou ukážkou mobbingu v roku 2008. Žalobca sa prostredníctvom svojho advokáta bránil podaním žaloby na súd prvého stupňa. Vtedy ešte nevedel, aký je boj za svoju existenciu tvrdý.  Pred ním sa otvárala celá plejáda všetkých možných  právnych úkonov. Pekne po poriadku.

Vážení, najprv musí občan využiť všetky dostupné právne kroky na obhajobu svojich práv, ktoré mu naša krajina ponúka. A tak občan resp. žalobca postupne prešiel k druhému stupňu konania až sa dostavil  na Najvyšší súd Slovenskej republiky a odtiaľ zase späť na súd prvého stupňa. Pekný kolotoč.  Prečo? LEBO: Najvyšší súd vyslovil dňa 24. 5. 2018 svoj právny názor -  je potrebné preukázať, na základe čoho bolo potrebné pánu riaditeľovi zablokovať informačný systém?

Naša poznámka -  predsa takto nemohol plniť pracovné úlohy, ktoré následne od neho žiadali. A to si nevšimli na súde prvého stupňa v roku 2008? Ale všimli. Ale vtedy tu nič nedokázali. Resp. nechceli dokázať. A tak sme zase v kolese našej spravodlivosti po slovensky.  

Ku dnešnému dňu nám to súd prvej inštancie už riadne zaplietol . Za pomoci advokátov. V pojednávacej miestnosti sa znovu retrospektívne protokoluje a komplikuje PRÁVO. A znovu sa navrhujú svedkovia. Aj tí istí. Ale STOP - tu už by mal zakročiť súd, predsa je na ťahu ON.  A zvážiť ako ďalej. Zásada hospodárnosti v tomto súdnom konaní sa už dávno stratila. Len študenti práva sa ju ešte učia.  Súd pripustil svedkov.  Náš občan má  ale  trpezlivosť  -  súdiť sa do smrti. 

Vážení, preto naša osveta je dôležitá. Inštitút ochrany ústavných práv monitoruje historické skúsenosti s demokraciou našich občanov na slovenských pracoviskách. Poznamenávam, že všetci občania, ktorým som podala žalobu (od roku 2012) pracovali a mali svoju prácu radi, len mobbér ich na pracovisku nechcel a tak sa rozhodol z pracoviska ich vytlačiť. V týchto prípadoch zničenej existencie občanov poukazujem na procesné nedostatky pri vzniku právnych úkonov skončenia pracovných pomerov a ktoré som uviedla na konferencii v roku 2013.

https://www.mojevideo.sk/video/2de4b/marika_ritomska_pracovne_sudy.html

Už vtedy som prednášala, že v nastavení súdneho systému stačí jedna kvalitne a odborne napísaná  žaloba a jej preštudovanie sudcom spolu s  právnym úkonom skončenia pracovného pomeru .Inak nás čakajú zdĺhavé súdne konania, ktoré vo veľkej miere ohrozujú kvalitu súdneho konania a v neposlednom rade odbornosť sudcu a advokátov. Aj v našom sledovanom prípade sa potvrdilo nesprávne nastavenie súdneho systému.

Vážení  predsa 10 - ročné dokazovanie ohrozuje kvalitu života všetkých účastníkov. A to aj advokátov, ktorí si z prípadov urobili  draho zaplatený "chlebíček".

Zatiaľ mi ani jeden advokát nepovedal, že ho prípady žalôb v pracovnom práve zviditeľnili a posunuli na jeho odbornosti. Naopak klesáme s odbornosťou našich právnikov, ktorí s čerstvým diplomom nastupujú do praxe.

LEBO z hľadiska súčasného nastavenia súdnych sporov v pracovnom práve si stále neuvedomujeme nedostatky legislatívy. Chýbajú nám kvalitné zákony,  ktoré by postihovali vzťahové problémy na pracoviskách.   

Ako nás učí história sudcovia ignorujú procesné chyby pri prepúšťaní. Zamestnávateľ môže prepustiť zamestnanca tak, ako sa jemu zachce a nikto ho za to nevolá na zodpovednosť. Nedodržiavajú sa ani tie zákony ktoré existujú. A nesúdi sa podľa tých zákonov, podľa ktorých sa súdiť má. To je právna katastrofa Slovenska. Postkomunistické hybridné otrokárstvo socialistického všemocného šéfa riadeného mamonou a rodinkárstvom, či korupciou, je umelo udržiavané nehoráznym trendom sústavných novelizácií Zákonníka práce, pričom zásadné nedostatky v pracovnoprávnych vzťahoch nikto nerieši. Priniesli sme o tom poznatky aj v Zborníku zo 4. medzinárodnej konferencie konanej v Bratislave dňa 15. 11. 2018 a nájdete ho v našich knižniciach.

Zamyslite sa nad odkazom pre štát, žiadame empatiu štátu v tomto:

1. Človek, ktorý prišiel o prácu, chce vedieť, že iná možnosť nebola a prepustenie bolo spravodlivé.

2. Prepustený človek chce naďalej žiť dôstojným životom.

Odkaz pre nového  ministra spravodlivosti: Ako stále zisťujeme na pojednávaniach, sudcovia nevedia jednať a prípady vymáhania náhrady škôd spôsobených z titulu sústavných psychických útokov, ponižovania, sabotovania a zneužívania práce obetiam mobbingu – ani nechcú riešiť. Kauza na Okresnom súde Bratislava I  je toho do neba volajúcim príkladom.

Dôkazy (ktoré súdy za 10 rokov nedokázali) v našom dnešnom súdnom konaní pred tým než došlo k skončeniu pracovného pomeru sú nasledovné:

1. žalobca mal zablokovaný prístup do systému, 

2. aká bola  jeho príčina,

 3. po zablokovaní dostal  príkaz na plnenie pracovnej úlohy, 

4. ak žalobca nesplnil pracovnú úlohu, lebo prístup do systému mal zablokovaný, potom sa vytvorí skutkový stav, kedy sa ukladá upozornenie na porušenie pracovnej doisciplíny,

4. zamestnávateľ navrhol žalobcovi dovolenku,

5. po návrate z dovolenky  dochádza k ďalšiemu porušeniu pracovnej disvciplíny z titulu jeho absencie v práci umelo vytvorenej,

6. po dvoch upozorneniach na porušovanie pracovnej disciplíny už je vytvorený stav, aby žalobca obdržal okamžité skončenie pracovného pomeru.

Poznámka pre študentov práva: Psychické násilie na pracovisku nesleduje priame poškodenie obete, ale jej zastrašenie, aby ju prinútili odísť na vlastnú žiadosť.

Znovu si zoopakujme históriu stratených existencií našich občanov.  Príchodom do parlamentu a šírením mojej poslaneckej agendy mi začali postupne prichádzať prípady psychického násilia na pracoviskách. Občania v snahe, že je tu - v parlamente  - niekto, kto ich situáciu rieši, zverili mi svoje súkromné informácie, svoje súkromné údaje. Všetci občania pracovali a mali svoju prácu radi., len mobbér ich na pracovisku nechcel a tak sa rozhodol a rozhoduje z pracoviska ich vytlačiť. Vývoj ukázal, že  na pracoviskách sa mnohí zamestnávatelia riadili a riadia víziou a misiou: závisť, intrigy, nešváry, podvody, uprednostňovanie svojich rodinných príslušníkov, sabotovanie, zneužívanie, ponižovanie práce zamestnancov, čo má za následok zaplňovanie psychiatrických ambulancií, predčasné odchody do dôchodku, či odchody na invalidný dôchodok.

Teraz už mnohí občania vďaka mojej politike  a písaniu týchto blogov pochopili, že žiadna  pozlátka zo strany našich politikov nepomôže zapôsobiť na občanov predkladaním nových a nových zákonov. Predstavuje to obrovské náklady nielen z hľadiska ľudského utrpenia, ale aj oslabenia hospodárskej výkonnosti.

Inštitút ochrany ústavných práv monitoruje meniaci sa svet práce z právneho hľadiska. Za 29 rokov sme nastavili svoju "slovensku demokraciu". Ideme tvrdo proti zamestnancovi. Chceme z neho vyžmýkať všetko, čo sa len dá. A dnes si nešiel podľa normy, ktorú som Ti zvýšil. Dnes teda nedám Ti žiadnu mzdu. Pán zamestnávateľ mu zoberie  ešte aj to málo zo mzdy, ktorú si u neho tvrdo musí odpracovať. A len, aby ho vytlačil z pracoviska. Dnes Vám dám porušenie pracovnej disciplíny a zajtra uvidíme, možno to bude ďalšie porušenie pracovnej disciplíny. Obeť mobbingu, musíš sa brániť, povedz zamestnávateľovi, že porušil Zákonnik práce. Je to moderné otrokárstvo. Celé Slovensko je pokryté sociopatickou chorobou, ktorú tu šíria zamestnávatelia. Jej príčina môže pochádzať z vnútra organizácie, z jej pracovných vzťahov, ale aj mimo nej. Je otázkou, či konkrétne násilné činy sa nedajú predvídať a či sa dajú predvídať pravdepodobné situácie, v ktorých dochádza k stresovým situáciám? Medzi rizikové faktory patria práca s verejnosťou, manipulácia s peniazmi a osamelá práca. Dôsledky násilných incidentov zahŕňajúce zranenia, posttraumatické stresové poruchy, práceneschopnosť a zlý pracovný výkon môžu byť pre jednotlivcov i  pre organizácie mimoriadne závažné. Organizácie však nemôžu čakať, kým dôjde k fyzickému útoku.  

Vykonaný prieskum Inštitútu ochrany ústavných práv ukázal, že súdy na Slovensku sa len veľmi pomaly rozhýbali, aby odborne zachytili zmeny v riadení našich zamestnávateľov.  Zatiaľ nemajú žiadny rozvoj v chápaní základných ľudských práv a slobôd človeka na pracovisku. Odkaz, ktorý nám v súčasnosti poskytuje štát, a to  riešenie problému psychického teroru na pracovisku súdnou cestou, zlyháva na množstve dôkazov, ktoré si ten, ktorý súdny prípad, vyžaduje. 

Potrebujeme vážených politikov, ktorí nebudú príkladom zlej moci a zlého výkladu zákonov. Cesty k spravodlivejšej spoločnosti potrebujú prevenciu, a tú by mal zabezpečiť najmä štát, navrhovaním a vytváraním adekvátnych nástrojov a mechanizmov podporujúcich verejné politiky v tejto oblasti. Ale problémy pri výklade zákonov existujú, odkedy sa ľudská spoločnosť začala organizovať. A preto stále viac vidíme, že aj keď bojovať je ťažké, ale pre občanov potrebné. Na Slovensku z pohľadu kontroly výkonu moci nie je demokracia, ale iba jej karikatúra plná chýb a vád. Slovenská spoločnosť nebude pripravená uchopiť svoj životný priestor, pokiaľ občania našej vlasti nedospeli k presvedčeniu o potrebe, ale aj životnej nevyhnutnosti priamej demokracie, ktorá je  jedinou  zárukou slobody v histórii ľudstva. 

https://www.mojevideo.sk/video/2ecdc/ideme_spolocne_menit_ustavu_sr_.html?fbclid=IwAR3AlZJH0r9DJKMo7e8JvKzbsiIvnXKogpAQ_C2GxvENN8O-lNo1u2ibbCo

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť