ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,74. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

9.12.2018 11:15:21

Vážení poslanci Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR

Vážení poslanci Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR

Verejní funkcionári sa zrejme budú pri vypĺňaní majetkových priznaní držať nových pravidiel. Tie prináša novela zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov), ktorá sav piatok dostala do

 Navyše sa predlžuje termín, dokedy majú verejní funkcionári priznania podávať. V súčasnosti je to 31. marec, po novom to má byť 31. apríl."  ...........................túto správu nám dnes  priniesli novinári.  

Nedá mi, aby som na túto správu nereagovala.  LEBO na Slovensku sa občan (volič) ťažko dovolá pravdy a tiež, ak bojuje za pravdu, tak na tejto ceste za pravdou klesá odbornosť a múdrosť, v tomto prípade našich politikov.

Už na 4. medzinárodnej konferencii v Bratislave dňa 15. 11. 2018 ste Vy, občania, svedčili svojimi prípadmi, aké ťažké je na Slovensku bojovať so štátnou mašinériou moci a ukázať jej, že porušuje  Zákony.  Ale božie mlyny melú pomaly ........

A teraz VY, Vážení poslanci Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií, ste dva roky riešili nedostatky, na ktoré som Vás upozornila v roku 2016. Keby nie moje upozornenie, tak budete stále fungovať  "100 rokov za opicami".

Toto, čo píšu novinári, nie je novinka, na ktorú ste Vy prišli.  Vy ste mali posielať majetkové priznania elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov už v minulom volebnom období.  Zákon  bol  účinný od 1. 11. 2013. Ale ako je tu zvykom poslanci  namiesto toho, aby priznali chybu, radšej si dva roky poberajú mzdu a opravujú starodávne predpisy Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkciíí.

Ani jeden poslanec si nevezme na zodpovednosť, že v mojom prípade porušovali zákon. A sám predseda tohto Výboru si pred dvomi rokmi nenaštudoval, že  podľa § 4 ods. 5 zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Došlo k pochybeniu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a rovnako jeho predsedu a rovnako jeho asistenta, ktorí obdržali moje elektronické podanie. 

Je predsa každému známe, že poslanec Národnej rady SR a jeho asistent  má  povinnosť spracovávať elektronickú poštu každý deň.  Vyplýva mu to z Ústavy Slovenskej republiky, lebo je zvolený občanmi a stal sa zástupcom občanov.

V opačnom prípade by platilo, že voľbami do Národnej rady SR sa poslanci stávajú podriadení zástupcovia občanov, nad ktorými sú nadriadení štátni úradníci Parlamentného inštitútu.

Ústavný súd SR, ak je mu vec predložená v rámci jeho právomocí, ktorý má ako orgán členského štátu za úlohu chrániť práva, ktoré jednotlivcom zverilo komunitárne právo, a jeho odmietnutím boli porušené moje občianske a ústavné práva.

Ústavný súd Slovenskej republiky ako súd členského štátu môže prostredníctvom eurokonformnej interpretácie vyplniť medzery vnútroštátneho právneho predpisu svojimi ustanoveniami.

Ústavný súd teda mal posudzovať moje elektronické podanie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyplniť tak medzery, ktoré doteraz neaplikoval Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií.

Argumentácia Ústavného súdu, že moje eletronické podanie nie je  ”právne perfektné”, nemá právnu silu, nakoľko sa jeho tvrdenia opierajú o zákon č. 350/1996 Z.z. o rokovacom  poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 1997 a  v jeho ustanoveniach nie je upravená nadväznosť na zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej  moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

V súvislosti s písomným Oznámením som poukázala aj na druhú chybu Výboru.  Napadnuté rozhodnutie je v rozpore s článkom 9 ods. 9 ústavného zákona, keďže podľa článku 9 ods. 9  ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona č. 545/2005Z. z. Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov výboru alebo nadpolovičnou väčšinou členov orgánu podľa odseku 1 písm. b) až d); inak to znamená, že sa konanie zastavuje. Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií mi neuviedol v Rozhodnutí , či bolo prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov výboru. To znamená, že sa konanie voči mojej osobe malo zastaviť. Dôkazom toho je skutočnosť, že pán predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií ihneď po mojom predložení návrhu na preskúmanie rozhodnutia mal vysielanie v  TA3, kde vysvetľoval navrhovanú právnu úpravu Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií na nasledujúcu parlamentnú schôdzu, ako chysta bič na mnistrov a poslancov.

http://tv.hnonline.sk/politika/890645-poslanec-sas-chysta-bic-na-ministrov-aj-poslancov-tyka-sa-to-ich-majetkov

Vivat poslanci -  odborníci na zákony!

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť