ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,73. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

26.9.2019 1:06:49

Je možné pokaziť súdny prípad pravdou

Je možné pokaziť súdny prípad pravdou

alebo stále budeme klesať s odbornosťou sudcov, advokátov, prokurátorov, či štátnych úradníkov. Zborník z 5. konferencie Kde vzniká zlo venujeme čestnej pamiatke sudkyni JUDr. Marte Laukovej

 ktorá bola prenasledovaná, ponižovaná a zneužívaná vo svojej práci. "Ako trestná sudkyňa  Okresného súdu Bratislava I. neurobila sudkyňa  Marta Lauková  nič výnimočné, len to, čo by v jej situácii mal urobiť každý sudca: aj v konkrétnej väzobnej veci na jar r. 2009 rozhodla v súlade s ústavným sľubom sudcu  podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne  a aj vo svojom ďalšom postupe sa spravovala zákonom. Išlo však o vec, v ktorej jej bol ešte pred rozhodnutím doručený „lístoček“ od predsedníčky súdu Gabriely. Buľubášovej. Znel: „XY prepustiť, ak sa dá“. Neprepustila. Pretože bola presvedčená, že sú splnené zákonné podmienky pre väzbu .A následne začali okolo sudkyne Laukovej rôzne obštrukcie, sledovanie príchodov, kontroly ... a potom, keď vo veci ovplyvňovania súdu podala trestné oznámenie, boli jej vytýkané nedostatky v práci, odňatá práca v domácom prostredí a napokon bola preložená z trestného úseku  na občianskoprávny. Ťažko to znášala, pretože dlhé roky pracovala v trestnej agende a mala k nej vzťah. Takýto prístup orgánov správy a samosprávy súdnictva, ale aj celková j atmosféra na  pracovisku, keď sa jej kolegovia vyhýbali a mnohí sa s ňou neodvážili ani komunikovať, zle vplývala na jej podlomené zdravie,  takže od septembra 2009 už  zostala dlhodobo  práceneschopná. Hoci súdna rada mala k dispozícii lekársku správu o zdravotnom stave sudkyne Laukovej, rozhodnutím zo dňa 4.5.2010 jej zastavila príplatok k nemocenským dávkam. Bolo to prvé a zatiaľ jediné  rozhodnutie tohto druhu  v histórii súdnej rady a vydané bolo bez toho, aby  sudkyňa bola vypočutá.  Z uznesenia súdnej  rady, ale ani zo zápisnice z jej zasadnutia pritom vôbec nie je možné zistiť, z akých skutočností  rozhodnutie  súdnej rady o zastavení tohto príplatku vychádzalo a akými úvahami sa vlastne pri jeho vydaní  riadila. Takýto  necitlivý a vo svojej podstate nespravodlivý prístup najvyššieho orgánu súdnictva sudkyňa Lauková pociťovala  ako ďalší z radu trestov  za to, že si dovolila súdiť ako nezávislá sudkyňa a nevyhovieť „intervencii zhora“. A nezostalo to  bez následkov. Došlo k zhoršeniu jej zdravotného stavu,  dňa 20.7. nastala  zástava  srdca a aj keď sa lekárom podarilo oživiť ju,  z kómy sa už  neprebrala a dňa 5. 9.  2010 vo veku nedožitých 56 rokov  zomrela". Tento prípad sa stal v roku 2010. A vývoj šiel ďalej. Dnes sa píše rok 2019.

Prečo na Slovensku zaostávame s ochranou ľudských práv ako človeka - ľudskej bytosti. Občan, zamestnanec, alebo ak chcete volič si na Slovensku svoje bezprávie už 30 rokov sám stále skúma, resp. za neho bojuje a často ani nedoskúma. Na stretnutiach s Vami, občanmi sme svedkami, že psychické týranie na pracoviskách  stále nechcete zviditeľniť. Máte strach.

Dnes mnohí Slováci považujú psychické týranie na pracoviskách za normálnu realitu života, naučili sa s tým žiť. Občan, zamestnanec stále nemá kompaktný právny systém štátu – spravodlivo vyvážený v základnom pôsobení medzi dvomi subjektmi: štátom a občanom. 

Žiaľ, stav patologického otrokárstva v Slovenskej republike trvá aj v tomto volebnom období. Naše slovenské otrokárstvo v holej realite nie je choré, ale je úchylné, psychopatické, ako by ho nazval poctivý psychiater. Vznikol hybridný problém, ktorý je rakovinou v tele spoločnosti, ťažkou chorobou, predstavuje peklo v zamestnaní. Peklo, o ktorom kňazi nič nevedia, je to problém rezortu práce a sociálnych vecí. Vzniklo historicky úchylné otrokárstvo postavené na hegemónii a diktatúre kapitálu. Toto moderné zotročenie nikto z poslancov a ani z vlády doteraz nechcel ani vidieť, ani počuť. Každý poslanec nič nerieši a občanom ani nevie povedať pravdu. Stal sa súčasťou náplne práce v rokovacej sále parlamentu. 

Do Zborníka z 5. konferencie zverejňujeme históriu stratených existencií našich občanov.  Všetci občania pracovali a mali svoju prácu radi, len mobbér ich na pracovisku nechcel a tak sa rozhodol a rozhoduje z pracoviska ich vytlačiť.

Žiadna pozlátka zo strany našich politikov z politických strán OĽaNO, SAS, SNS, ĽS Naše Slovensko, SME rodina, SMER a pod. nepomôže zapôsobiť na občanov predkladaním nových a nových zákonov. Predstavuje to obrovské náklady nielen z hľadiska ľudského utrpenia, ale aj oslabenia hospodárskej výkonnosti štátu.

Inštitút ochrany ústavných práv okrem iného monitoruje a šíri osvetu o meniacom sa svete práce z právneho hľadiska. Sociálne deviácie nemajú len jednu, ale viacero príčin. Tieto sa navzájom kombinujú a ovplyvňujú. Preto v každom jednotlivom prípade musia byť skúmané z pozície rozličných vedných disciplín, o ktorých sme hovorili v roku 2014 na 2. konferencii Dramatické vzťahové pasce na pracoviskách, a sú uvedené v Zborníku.

Do Zborníka z 5. konferencie prinášam rekapituláciu prípadov, s ktorými ste sa na mňa ako poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky (2012 - 2016) obrátili a z ktorých som podala žalobné návrhy. 

1. MUDr. Želmíra Daňová proti Univerzitná nemocnica Pažítkova ul., Bratislava - Kramáre  dôvod organizačné zmeny prípad sa pojednával  na Okresnom súde Bratislave I. 

Lekárka  pracovala u zamestnávateľa 21 rokov.. Listom z 10.11.2011 jej zamestnávateľ doručil Výpoveď z organizačných dôvodov podľa  § 63 ods.1 písm. b) Zákonníka práce. Lekárka sa chcela brániť podaním žaloby, lebo ešte rok predtým bola dočasne práceneschopná pre sústavné vytláčanie z pracoviska. V jej prípade bol porušený Príkaz rektora Univerzity Komenského č. 1/2011 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vydaný na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv. Univerzita Komenského v Bratislave  je povinná zverejniť každú písomnú zmluvu, ktorú uzaviera po 1. 1. 2011 a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získava za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom UK alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie .

Rozhodnutie dekana Lekárskej fakulty UK nebolo zverejnené, a tým žalovaný nedodržal  Príkaz rektora UK  a ani zákon č. 546/2010 Z. z.. Napriek tomu sudkyňa rozhodla, že vraj „dekan si môže určiť, koho prepustí v prípade organizačných zmien“, a týmto sloganom považovala citovaný rozpor so zákonom za ošetrený.

Otázka znie: Kto bude sankcionovať sudkyňu, ktorá nepozná zákon a vydáva nekompetentné rozhodnutia? Nevenovala pozornosť procesným nedostatkom pri skončení pracovného pomeru  a lekárku a pedagogičku týmto spôsobom poškodila na majetku – ujma na odmenách; ale aj nemajetkovou ujmou –lekárka Ž. D. si odniesla psychickú traumu a zanevrela na súdnictvo, nedôveruje „právnemu“ systému SR. Mala strach ísť do odvolania. 

2. Iveta Neštráková proti Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, Bohrova ul. Bratislava  Okresný súd Bratislava  V

Pani učiteľka mala pracovnú zmluvu na dobu určitú P. riaditeľka jej slúbila, že po troch rokoch sa pracovná zmluva zmení na dobu neurčitú.. Ale pred týmto termínom sa postavila na stranu dvoch kolegýň , ktoré riaditeľka chcela prepustiť. Táto charita jej spôsobila, že aj ona dostala výpoveď. Vec pojednával predseda Okresného súdu Bratislava V . Na prvom pojednávaní sme už mysleli, že sme vyhrali aspoň tak postupoval predseda Okresného súdu Bratislava V. Ale prišlo druhé pojednávanie a spravodlivosť  sa zmenila. Sudca nám žalobu zamietol. Na takýto verdikt súdu pani učiteľka nebola pripravená. Jej sklamanie bolo veľké a so zdravotnými následkami.

Otázka znie: Kto bude sankcionovať sudcu, ktorý nepozná zákon a vydáva nekompetentné rozhodnutia? Nevenoval pozornosť procesným nedostatkom pri skončení pracovného pomeru p. učiteľky. 

3. Dušan Černý proti Stredisko sociálnych služieb Petržalka,  Mlynarovičova  ul. Bratislava. Prípad sa pojednával na Okresnom súde Bratislava V.

Údržbár a vodič D. Č. pracoval od 8.3.2004 u zamestnávateľa Stredisko sociálnych služieb Petržalka. V mene zamestnávateľa  vystupovala Mgr. K. B.  Pán D. Č. bol zamestnaný na dobu neurčitú na určený druh práce – údržbár a vodič, Po príchode novej riaditeľky ho 31.5.2012 predvolali a za prítomnosti p. Mgr. K.B.  a  p. F. H., mu predložili list s Oznámením, že dňom 30.5.2012 dochádza k organizačnej zmene a ruší sa jeho pracovné miesto. Pán D. Č. odmietol prevziať uvedený list. Dňa 31.5.2012 mu zamestnávateľ doručil výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov – keďže ho odmietol prevziať, doručili mu ho doporučenou poštou. Organizačné zmeny si vymyslela nová p. riaditeľka, formálne uviedla, že nemajú inú vhodnú prácu pre p. D. Č. A to nebola pravda. Pravdivé skutočnosti sme dokazovali na troch pojednávaniach. Znovu to vyzeralo, že sudca rozhodne v náš prospech. Ale na poslednom pojednávaní sa rozhodlo v prospech žalovaného. Sudkyňa vec odôvodnila, že „organizačné zmeny"  sú v kompetencii zamestnávateľa.

Podali sme odvolanie. Krajský súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa. Môžeme teda podávať opravné prostriedky až kým sa nedostaneme na Ústavný súd  a potom Európsky súd pre ľudské práva. Ale je záhadou, či sa toho pán Č. v zdraví dožije a prípadné odškodnenie aj užije? 

Otázka znie: Kto bude sankcionovať sudcov, ktorí nepoznajú zákon a vydáva jú nekompetentné rozhodnutia? Nevenovali pozornosť procesným nedostatkom pri skončení pracovného pomeru pána zamestnanca.

Vážení, toto sú prvé tri prípady a rovnako prinesieme na pokračovanie ďalšie prípady (24) ako  dôležitú praktickú pomôcku pre našich študentov práva.

Lebo každý prípad je potrebné preskúmať a nájsť motív a príčinu páchania skutku. Bola a je to mravenčia práca. 

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť