ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,33. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

19. 1. 2020 15:15:20

Samospráva a rozvoj bývania

Samospráva a rozvoj bývania

Prioritou strany DOMA DOBRE, je rozvíjať vidiek.

 Prioritou strany DOMA DOBRE, je rozvíjať vidiek. Akým spôsobom chceme tento cieľ naplniť? Pre rozvoj vidieka je nevyhnutné zabrániť presídľovaniu obyvateľstva z obcí do veľkých miest. Jednou z príčin, prečo k tomu dochádza, je nedostatok stavebných pozemkov, domov a bytov pre poväčšine mladých ľudí a rodiny, ktoré by sa chceli osamostatniť. Riešenie tohto problému vidíme v úzkej spolupráci samosprávy a štátu, konkrétne Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB).

Prvým krokom k riešeniu bytovej otázky je, aby každé mesto a obec malo schválený územný plán s naznačením plôch pre individuálne bývanie, bytové domy, nové a existujúce cesty v obci. Pre pomoc v tomto kroku budeme presadzovať vytvorenie systému štátnych podpôr.

Druhým krokom je v prípade budovania nových a existujúcich ciest vykúpenie pozemkov pod cestami. To je kompetencia samosprávy, s ktorou sa musí vysporiadať. Je potrebné upraviť súčasnú legislatívu tak, aby to obce boli schopné urobiť v rozumnom časovom horizonte.

Vybudovanie samotnej infraštruktúry t.j. rozvodov vody, plynu a elektriny, verejného osvetlenia, kanalizácie a ciest je ďalším krokom. Toto by mala byť kompetencia štátu – Štátneho fondu rozvoja bývania. Pre tento účel budeme presadzovať, aby samosprávy mohli žiadať financie štrukturálnych fondov EU určené pre budovanie vodovodov a kanalizácií komplexne prostredníctvom jednej inštitúcie. Je potrebné legislatívne upraviť kompetencie ŠFRB a rozšíriť portfólio jeho služieb o služby budovania cestnej infraštruktúry.

Budovanie plynofikácie, elektrifikácie a verejného osvetlenia je v súčasnosti čisto v kompetencii samosprávy, čo je limitujúcim obmedzením pre vytváranie nových stavebných pozemkov v mestách a obciach. Na budovanie a rekonštrukciu verejného osvetlenia budeme presadzovať vytvorenie harmonogramu pravidelných výziev pre nenávratné finančné prostriedky. Pri budovaní plynovodov a pri elektrifikácii má štát kľúčovú úlohu v komunikácii s distribučnými spoločnosťami, aby zabezpečil dohodu, akým spôsobom bude budovanie plynofikácie a elektrifikácie prebiehať. Je v záujme nášho štátu, aby životná úroveň bola vo všetkých regiónoch rovnaká. Strana DOMA DOBRE bude vytvorenie takejto dohody s distribučnými spoločnosťami presadzovať.

Posledným krokom je samotná výstavba bytových a rodinných domov. Našim cieľom je zachovať prirodzený ráz miest a obcí, preto je potrebné realizovať aj podporu individuálneho bývania pre mladé rodiny prostredníctvom ŠFRB. Pre budovanie nájomných bytov budeme presadzovať zjednodušenie legislatívy prijímania finančných prostriedkov zo ŠFRB, zjednodušenie verejného obstarávania a motiváciu samosprávy k budovaniu nájomných bytov aj s odbornou pomocou štátu.

102. Rudolf Frýželka

kandidát na poslanca do NR SR, na kandidátke ĽSNS

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama