Aké sú ekonomické a legislatívne riešenia pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou?

0

Slovenská komora stavebných inžinierov pozvala do online prostredia odborníkov, ktorí sa tejto téme venovali 18. mája 2021 počas tretieho ročníka konferencie EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU.

Predseda SKSI, Vladimír Benko, vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol dôležitosť tejto témy pre širokú odbornú verejnosť. „Od roku 2021 sú platné prísnejšie pravidlá pre energetickú hospodárnosť budov. Teší ma, že je o túto tému stále veľký záujem. Verím, že aj táto naša konferencia bude prínosom pre všetkých a odnesieme si z nej dôležité poznatky, ktoré budú pre našu prácu užitočné“, zdôraznil Vladimír Benko.

Konferencia sa venovala inovatívnym technológiám, efektívnosti a trendom z oblasti energetiky a hospodárnosti budov. Legislatívnemu prostrediu sa vo svojej prednáške venovala Alena Ohradzanská z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá predstavila aktuálne a plánované legislatívne zmeny. Na jej prednášku nadviazala Zuzana Sternová z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., ktorá vysvetlila proces zabezpečenia a dopad aktuálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť pri výstavbe a obnove budov. „Dosiahnutie a plnenie cieľov je možné iba tak, že sa zintenzívni proces obnovy existujúcich budov“, uviedla pani Sternová. Jana Bendžalová z ENBEE, s.r.o. sa zamerala vo svojej prednáške na európske trendy, a to v legislatívnej oblasti ako aj normy pre energetickú hospodárnosť budov.

Michal Gutman zo spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. sa zaoberal témou dekarbonizovaných a obnoviteľných plynov, rozprával o takzvanom „zelenom“ plyne ako o zdroji tepla pre budovy A0.

Bytovým domom so zemným plynom v A0 sa venoval vo svojej prednáške Michal Lešinský z PIO Keramoprojekt, a.s., ktorý na praktickom príklade Petržalské dvory III ukázal ako sa im podarilo dosiahnuť „poctivú“ A0.

V záverečnej prednáške sa Radovan Illith z SPP-distribúcia, a.s zameral na energeticko-ekonomickú analýzu rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie a vysvetlil, aké sú základné kritériá kladené na pasívny dom: „Pasívny dom je koncept výstavby domu, ktorý je energetický úsporný, komfortný, hospodárny a šetrný k životnému prostrediu“.

Druhá časť konferencie bola venovaná panelovej diskusii a nosnej téme „Aká je a bude realita prípravy tepla pre  budovy v A0?“ K prednášajúcim sa pripojili aj ďalší odborníci – Kvetoslava Šoltésová zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a Vladimír Vránsky, člen Predstavenstva SKSI a zároveň prezident Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska. Účastníci diskutovali s odborníkmi prostredníctvom aplikácie SLIDO.

Spoluorganizátorom konferencie bola aj tento rok SPP distribúcia, a.s.

Slovenská komora stavebných inžinierov pravidelne pripravuje pre odbornú verejnosť online vzdelávacie podujatia formou konferencií a odborných seminárov, z ktorých záznamy zverejňuje na svojom vzdelávacom portáli: https://vzdelavanie.sksi.sk/

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1000 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

- Reklama -