Ministerstvo školstva: Podpora rozvíjania finančnej gramotnosti v rezorte školstva

15. 9. 2019 8:22

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plne podporuje iniciatívu rezortu financií na zlepšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí. Vzdelávanie žiakov v tejto oblasti je už dlhé roky povinnou súčasťou obsahu vzdelávania, či už ako prierezová téma na základných školách alebo súčasť ekonomického vzdelávania na stredných školách. Na základe uznesenia vlády z júla 2008 bola stratégia vzdelávania vo finančnej oblasti implementovaná do všetkých štátnych vzdelávacích programov. Následne bol ministerstvom školstva schválený Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý bol aktualizovaný s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Ministerstvo školstva: Podpora rozvíjania finančnej gramotnosti v rezorte školstva
Foto: minedu.sk
Popis: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SK
reklama

Ide o vzdelávací obsah, ktorý si školy zaradia do výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom si môžu samy určiť, na akých predmetoch sa tejto téme budú venovať a tiež aké učebné metódy použijú. S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa pritom odporúča začať už v predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Národný štandard finančnej gramotnosti vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. Popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Dôraz sa kladie na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí.

Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov. Spôsob implementácie určuje Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl, vydaná MŠVVaŠ SR a účinná od 1. septembra 2018.

V Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 sa základným a stredným školám odporúča pri výučbe finančnej gramotnosti klásť zvýšený dôraz na témy týkajúce sa boja proti korupcii a klientelizmu, ako aj na tému ochrany spotrebiteľa. Do pozornosti školám kladie aj možnosť využívať metodickú príručku Finančná gramotnosť 1 (pre prvý stupeň ZŠ) a publikáciu Korupcia – námety na vyučovanie pre ZŠ a SŠ. Obe sú dostupné v elektronickej podobe na stránke Štátneho pedagogického ústavu. Táto priamo riadená organizácia rezortu školstva ponúka základným školám aj zorganizovanie interaktívneho seminára na tému finančného vzdelávania priamo v danej škole.

V súčasnosti prebiehajú práce na príprave národného projektu s názvom Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov. Medzi prioritné oblasti národného projektu patrí kurikulárna transformácia v súlade so stratégiou OECD – Rámec vzdelávania 2030 a stratégiou EÚ AGENDA 2030, zvýšenie kvality edukácie detí a žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v materských školách, základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách a systematické vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov rezortu školstva v oblasti finančnej gramotnosti. Túto jeseň by mal byť projektový zámer predložený Komisii pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie.

Nevyhnutným predpokladom na rozvíjanie kľúčových kompetencií a nástrojom na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote, vrátane zodpovedného správania sa v oblasti financií, je aj čitateľská gramotnosť. Nedostatočná, nevyzretá čitateľská gramotnosť vedie v konečnom dôsledku k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní sa na trhu práce.

So zámerom zvýšenia kvality vzdelávania v základných školách vyhlásilo ministerstvo školstva začiatkom júna minulého roku výzvu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť, ktorá bola uzavretá 15. marca 2019. O finančné prostriedky sa mohli uchádzať základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom výzvy bolo skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. V súčasnosti školy ešte realizujú veľkú časť aktivít v rámci schválených projektov, keďže doba ich trvania bola stanovená v rozpätí 12 – 24 mesiacov.

Za účelom previazania s ďalšími stupňami vzdelávania bola obdobná výzva, rozšírená o rozvoj finančnej gramotnosti, vyhlásená aj pre všetky gymnázia na Slovensku pod názvom Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu, pričom táto výzva bola uzavretá 4. júla 2019. Školy v súčasnosti realizujú schválené projekty, keďže doba ich trvania bola stanovená minimálne na 18 mesiacov a maximálne 36 mesiacov.

Ministerstvo školstva každoročne podporuje aj vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti prostredníctvom výzvy na podporu takto zameraných rozvojových projektov škôl. V roku 2019 na tento účel vyčlenilo sumu 50 000 eur a odborná komisia schválila žiadosti 23 stredných škôl a troch základných škôl.

K zlepšeniu finančnej gramotnosti mladých ľudí by malo prispieť aj zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnázia a prírodné a technické odbory v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej. Pri aplikovanej úrovni hovoríme o maturite v kontexte matematickej gramotnosti, pričom nám ide o to, aby absolventi stredných škôl získali matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým pre bežný život. Momentálne je táto myšlienka vo fáze rokovaní odbornej komisie.

Všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a ďalšie informačné zdroje na podporu výučby finančnej gramotnosti sa nachádzajú na webovom sídle MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/.

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: vef
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

Čo už nemusíme a čo môžeme? Zmeny v opatreniach

7:00 Čo už nemusíme a čo môžeme? Zmeny v opatreniach

Športové podujatia s divákmi za jasne stanovených podmienok, šachovnicové sedenie v divadlách, kinác…