Ministerstvo kultúry: Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Umeleckého súboru Lúčnica

19. 11. 2019 6:17

Ministerstvo kultúry SR informuje o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Umeleckého súboru Lúčnica.

Ministerstvo kultúry: Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Umeleckého súboru Lúčnica
Foto: SITA
Popis: Budova Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

so sídlom Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1

vyhlasuje

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výberové konanie

na obsadenie funkcie

generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica,

príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Umelecký súbor Lúčnica, Štúrova 6, 811 02 Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady:

-      vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie požadované predpoklady:

-      bezúhonnosť,

-      spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu.

Iné kritériá a požiadavky:

-      odborná a riadiaca prax najmenej dva roky (riadiacou praxou sa rozumie vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov),

-      všeobecný prehľad z oblasti kultúry, hudobného umenia a tradičnej ľudovej kultúry,

-      aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka: anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk; znalosť ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou,

-      znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry a umenia a činnosti príspevkovej organizácie, správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 103/2014    Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

-      znalosť vnútorných predpisov Umeleckého súboru Lúčnica,

-      predloženie písomného materiálu Koncepcia riadenia a rozvoja Umeleckého súboru Lúčnica  do roku 2025 v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4,

-      skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi, hudobnými a umeleckými inštitúciami sú výhodou,

-      znalosť práce s PC,

-      riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Požadované doklady a prílohy: *

-      žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-      profesijný štruktúrovaný životopis,

-      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ak doklad nebol vydaný príslušným orgánom v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o súlade obsahu dokladu s predpismi platnými v SR),

-      overená kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v SR),

-      kópiu vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,

-      písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-      písomný materiál Koncepcia riadenia a rozvoja Umeleckého súboru Lúčnica  do roku 2025 v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4,

-      osobné údaje uchádzača budú spracované v súlade s prevádzkovateľom – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava – v súlade s článkom 6 ods. 1, písm. b)  Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

-      písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo listine. 

* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – Umelecký súbor Lúčnica – neotvárať“ do 29. novembra 2019. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR (podateľňa  je otvorená v pracovných dňoch v čase 8.00 – 12.00 h a 12.30 – 15.00 h).

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím. 

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, tel. č. 02/20482 212, e-mail: andrea.legatova@culture.gov.sk.

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: vef
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

Ministerstvo školstva: Pokračuje podpora akademickej komunity pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe

5:11 Ministerstvo školstva: Pokračuje podpora akademickej komunity pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe

Podpora slovenských vedcov v oblasti transferu technológií bude pokračovať. V súčasnosti sa pripravu…