K odpredaju národnej domény teraz nedošlo – odpoveď vicepremiéra v NR SR

0
Vicepremiér pre investície Peter Pellgrini (Autor: SITA)

Vážený pán poslanec ďakujem aj za vašu otázku. Už minule, keď ste sa tejto téme venovali, som  vás informoval o priebehu aktivít. Pre istotu by som  ešte rád pripomenul genézu celej tejto situácie. Pretože spoločnosť SK-NIC podpísala zmluvu medzi štátom o správe domény v roku 2006 ( ešte s ministerstvom dopravy), to znamená pred 11 rokmi. V roku 2007 bola delimitovaná na ministerstvo financií a ďalšou delimitáciou potom bola presunutá na úrad podpredsedu vlády v roku 2016.

Už vtedy sme my identifikovali, že táto zmluva je pre štát vo viacerých bodoch nevýhodná. Bola totiž podpísaná na dobu neurčitú a bola prakticky nevypovedateľná, pretože obsahovala blokačné mechanizmy kde bolo divné ustanovenie, že ak sa na komisii nezúčastní zástupca dodávateľa  (to znamená  spoločnosti SK-NIC)  resp. nebude súhlasiť s vypovedaním zmluvy, tak zmluvu nie je možné vypovedať, čo bolo samozrejme absolútne pätová situácia.
Preto sme identifikovali konkrétne ustanovenia, ktoré by sme boli radi zmenili. Ale  spoločnosť SK-NIC začala reflektovať na naše pripomienky až v roku 2017. Chcem ešte raz zopakovať, že ak budeme tvrdiť, že sme nemali podpísať dodatok k zmluve, ak sme nevyrokovali úplne všetko, tak to by znamenalo, že by sme boli presne tam kde sme boli posledných 11 rokov. Jednoducho by bol  zachovaný stav taký aký bol.  My sme nemali právne možnosti donútiť spoločnosť podpísať viac ako podpísať bola ochotná, pretože na zmluvu potrebujete vždy dvoch partnerov.

K  otázke, ako som spokojný s prevodom správy národnej domény na zahraničnú firmu –  Asi isto viete pán poslanec, že už aj spoločnosť SK-NIC bola vlastne holandskou spoločnosťou. Bol tam holandský akcionár, čiže už predtým bola v rukách zahraničnej firmy. A musím to znovu zopakovať, že teraz nedošlo k odpredaju domény a nedošlo k nejakej  manipulácii s touto našou doménou. Išlo o výmenu akcionárov spoločnosti. Spoločnosti,  ktorá ako zmluvná strana je  pre  slovenskú (zmluvnú) stranu (pozn. štát) je tá istá.  Akurát sa zmenil jej majiteľ.

Keby tieto dve spoločnosti  (pozn. akcionári spoločnosti SK NIC) nechceli so štátom ani debatovať, mohli tento prevod urobiť.  A to bez toho, aby sme my vôbec mohli do rokovaní s nimi nejakým spôsobom vstúpiť. A mohli nám  akurát oznámiť, že novým generálnym riaditeľom a novým členom predstavenstva je firma sú zástupcovia firmy XY, ktorá je novým akcionárom. Čiže  (doména) bola v rukách zahraničnej firmy  (holandskej)  už predtým, teraz prešla do rúk britskej spoločnosti, ktorá má skúsenosti, je kótovaná na burze a  oficiálne zverejňuje svoje aktivity.

Ja musím povedať, že práveže dodatkom sme sa pokúšali a samozrejme sme mali ambíciu vyrokovať viac, no ale museli sme rokovať len do tej možnosti do ktorej  pustila protistrana. Ak si niekto myslí, že sme mohli  buchnúť po stole a povedať tak to teda nie, tak sme mohli skončiť  tam kde sme boli predtým – mať nevypovedateľnú zmluvu. A boli by sme plne v ich rukách a odkázaní na to, čo si bude súkromný investor robiť.
Nám sa podarilo vyjednať, že sme odstránili blokačný mechanizmus, máme konkrétne možnosti ako môžeme odstúpiť od zmluvy čo odvtedy zmluva vôbec neumožňovala, boli upresnené ustanovenia, ktoré odrážajú aj potreby a záujmy internetovej komunity. Áno, financovanie zostalo vo výške 5 % z vybraných poplatkov za kalendárny rok, ale aspoň sa nám podarilo vyrokovať, že v prípade, ak identifikujeme nedostatky vo výkone správy domény, bude musieť spoločnosť vyčleniť ďalších 5 % na financovanie projektov, ktoré majú slúžiť na podporu internetovej komunity.

Donútili sme spoločnosť, aby súhlasila s tým, že budeme mať dennú zálohu všetkých domén a všetkých držiteľov domén v našom štátnom cloude. Bude podpísaná SLA zmluva, ktorá bude presne špecifikovať v akej kvalite chceme, aby boli nám služby poskytované a zároveň zmluva obsahuje aj ustanovenia, ktoré hovoria ak nebudú dodržiavané zmluvné vzťahy a povinnosti pri správe v kvalite požadovanej štátom, ako a kedy môže štát zasiahnuť a kedy môže od zmluvy odstúpiť. Zároveň chcem pripomenúť, že štát bude mať možnosť odstúpiť od zmluvy aj v inom prípade. A to keď dôjde k redegelácii správy v organizácii ICANN (ktorá prideľuje alebo schvaľuje tieto správy), na ktorú sa Slovenská republika môže kedykoľvek obrátiť. Zmluva jasne obsahuje ustanovenie, ktoré hovorí, že v prípade, že SK-NIC Slovakia stratí delegáciu z ICANN-u, tak aj zmluva medzi nimi a štátom túto jednoducho stráca platnosť.

Takže my máme teraz viaceré nástroje, dovtedy (pozn. do podpisu dodatku k zmluve) sme boli absolútne bezbranní.  Samozrejme, možno nemôžeme byť úplne spokojní, ale zas odmietam aj postoje internetovej komunity, ktorá hovorí, že je to ešte horšie ako to bolo. To považujem naozaj skôr za politické a skôr lobistické názory, ako vyjadrenie  reálnej skutočnosti. Ďakujem pekne.

- Reklama -