Ministerstvo hospodárstva: Podpora na medzinárodné uplatnenie pre malé a stredné podniky

0
Budova Ministerstva hospodárstva SR (Autor: SITA)

Cieľ Národného projektu je podpora malých a stredných podnikov pre ich uplatnenie sa na medzinárodnom trhu a posilnenie ich konkurencieschopnosti. O podporu sa môžu uchádzať malé a stredné podniky s výnimkou podnikov z Bratislavského samosprávneho kraja, keďže ten je zaradený do skupiny viac rozvinutých regiónov.

Malé a stredné podniky dostanú v rámci Národného projektu zároveň bezplatné prezentačné, kooperačné a poradenské služby prostredníctvom účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misách, kooperačných a iných podujatiach.  Na posilnenie podpory malých a stredných podnikov vzniknú aj Trade pointy, v ktorých malé a stredné podniky môžu využiť  individuálne poradenstvo, podporné tréningové aktivity, poradenské služby s cieľom uľahčiť im zapojenie do nadnárodných a regionálnych subdodávateľských reťazcov.  V rámci Národného projektu dôjde aj k vytvoreniu  komplexnej interaktívnej mapy dodávateľov do jednotlivých odvetví priemyslu a služieb na Slovensku, ktorá pomôže  sprehľadniť aktuálnu situáciu v dodávateľských reťazcoch.

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ v Slovenskej republike v rokoch 2017 − 2023 sa realizuje na základe zmluvy, ktorú uzatvorilo 8. septembra 2017 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 „Posilnenie konkurencieschopnosti MSP“, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 35,577 miliónov eur.

Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá vystupuje ako hlavný partner. Partnerom agentúry SARIO pri realizácii projektu je Slovak Business Agency (SBA).

SARIO, Odbor komunikácie MH SR

- Reklama -