Ministerstvo obrany pri obstaraní vozidiel 4×4 a 8×8 nič netají

0
Ministerstvo obrany SR (Autor: mod.gov.sk)

Ministerstvo obrany predstavilo verejnosti Obrannú a Vojenskú stratégiu SR, ale predovšetkým  Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR do roku 2030, v ktorom rezort obrany jasne stanovil priority na nasledujúce obdobie. Takýto plán investícií absentoval na Slovensku takmer 25 rokov. Tento dokument je verejne dostupný a od samého začiatku, už pri jeho spracovaní, bol tento princíp dodržiavaný. Na tlačovej  konferencií boli zodpovedané všetky otázky a nejasnosti a bolo vysvetlené, že ide o investície do vojenskej techniky a niektoré informácie podliehajú ochrane utajovaných skutočností. Napriek tomu sa tento týždeň v médiách, a to aj v nadväznosti na vyjadrenia niektorých politikov, vyskytli informácie, že investovanie v zmysle dlhodobého plánu je netransparentné, a že ministerstvo obrany procesy tají. Predovšetkým v prípade obstarania vozidiel 4×4 a 8×8.

V nadväznosti na to zdôrazňujeme, že tento projekt je v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany prioritný, so strategickým významom pre rast spôsobilostí pozemných síl  plniť úlohy v oblasti bezpečnosti a obrany štátu. „K riešeniu uvedeného projektu sme pristupovali komplexne, s prihliadnutím na všetky aspekty, ktoré majú vplyv na prijatie záväzného rozhodnutia. Ide predovšetkým o kvalitatívne, vojensko-odborné, ekonomické a priemyselné aspekty,“zdôraznil predseda komisie a koordinátor pre tvorbu a posudzovanie strategických dokumentov a generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko.

V rámci projektu boli odborníkmi ministerstva a ozbrojených síl posudzované viaceré bojové vozidlá 4×4 a 8×8 s dôrazom na ich vojenské, technické, ako aj ekonomické ukazovatele. Rovnako tak boli na expertnej úrovni realizované pracovné rokovania so zástupcami výrobcov, na ktorých sa analyzovali a posudzovali uvedené fakty. Ukázalo sa napríklad, že odhadované finančné náklady na projekt obstarania vozidiel 8×8 sú realistické a pohybujú sa na úrovni 417 mil. € s DPH za 81 vozidiel, čo je v súlade s dokumentom, ktorý bol schválený vládou SR v mesiaci máj 2017.
    
Výber spôsobu realizácie obstarania a dodávok vozidiel 4×4, ako aj 8×8, bol ovplyvnený rámcom predpokladaného rozpočtu. Obsahuje efektívny a hospodárny spôsob prezbrojenia s rozpracovaním detailných spôsobov a časovo  rozvrhnutých plánov obstarania a dodávok.

Ministerstvo obrany jednoznačne deklaruje, že navrhované spôsoby obstarania sú transparentné a vychádzajú z platného legislatívneho rámca Slovenskej republiky, ako aj pravidiel Európskej únie pre akvizičné procesy obranných tovarov a služieb, ktoré jednoznačne stanovujú základné formy a podmienky postupov. Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sa zásadne odlišujú od zákaziek v civilnom sektore. Postupy zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti definuje zákon 343/2015, piata časť, ktorá je priamo determinovaná Smernicou 2009/81 /ES. Táto smernica rešpektuje skutočnosť, že popri podpore postupného vytvárania európskeho trhu s obrannými zariadeniami, národná bezpečnosť zostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu Európskej únie. V tomto zmysle je obstaranie vojenskej techniky špecifický proces, pretože požadované technické parametre /úžitkovú hodnotu/ musia zadefinovať odborníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Analyzované však boli aj ďalšie možnosti, a to v rámci programu spolupráce založeného na výskume a vývoji,  ktoré spoločne uskutočňujú členské štáty EU.

Navrhovaný spôsob obstarania bojových vozidiel obsahuje princíp komplexného riešenia, ktoré v plnej miere uspokojí operačné a technické požiadavky OS SR a princíp hodnota za peniaze tak, aby boli peniaze občanov SR využité čo najefektívnejšie.  

  V tejto súvislosti sa zároveň ohradzujeme voči dezinformáciám v súvislosti s obrneným vozidlom Tiger. Ministerstvo obrany SR toto vozidlo pre potreby Ozbrojených síl SR nekúpilo a ani tak neplánuje urobiť. Platí to, čo sme už niekoľkokrát deklarovali, že iné ako proeurópske a proatlantické riešenie obmeny vozidiel nepripúšťame a zároveň počítame s maximálnym možným zapojením domáceho obranného priemyslu. Tým splníme ďalší z našich záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR. K tomu, či nejaká súkromná spoločnosť na Slovensku nekúpila takéto vozidlo, nám neprináleží vyjadrovať sa, pretože licencie na dovoz a vývoz zbraní sú v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR.

 

- Reklama -