MŽP: Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia

0
Ministerstvo životného prostredia SR - logo (Autor: minzp.sk)

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor politiky zmeny klímy (jozef.skultety@enviro.gov.sk, tel.: 02/59562246, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h).

Stanoviská k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 10 dní od jeho zverejnenia.
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom bol zverejnený dňa 31. októbra 2017.

Rozsah hodnotenia strategickeho dokumentu

 

- Reklama -