MH SR chce zaviesť do legislatívneho procesu jednoduchosť a zrozumiteľnosť

0
Budova Ministerstva hospodárstva SR (Autor: SITA)

Podnikanie ale aj  život bežných občanov ovplyvňujú rôzne pravidlá, regulácie prijímané vo forme zákonov ale aj rôznych nelegislatívnych predpisov. Zaviesť  do tohto procesu jednoduchosť a zrozumiteľnosť a zároveň hodnotenie ich pozitívnych prípadne negatívnych vplyvov je cieľom Stratégie lepšej regulácie RIA 2020 (Regulatory Impact Assessment – posudzovanie vplyvov navrhovaných regulácií), ktorú odsúhlasila vláda. 

„Cieľom MH SR ako gestora tohto procesu nie je bezhlavo deregulovať, ale tvoriť reguláciu tak, aby bola účelná a efektívna. Na veľké množstvo rôznych povinností, obmedzení a nariadení, dopláca naše podnikateľské prostredie,“ informoval minister hospodárstva Peter Žiga. Agenda lepšej regulácie je kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť podnikov a ich potenciál vytvárať nové pracovné miesta. Ministerstvo hospodárstva si uvedomuje, že táto reforma musí byť postupná a je potrebné pri jej uvádzaní do praxe prihliadať na potreby a možnosti administratívy.

Jednotlivé nové formy hodnotenia, posudzovania a tvorby regulácií sa budú do roku 2020 pilotne testovať na úrovni MH SR, prípadne aj  na úrovni ostatných ústredných orgánov štátnej správy.  Rezort hospodárstva plánuje navrhovať opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia systematicky, v rámci pilotného fungovania by ich malo byť viac ako 100. Pri hodnotení regulácii by mala pomôcť plánovaná nová komplexná IT platforma lepšej regulácie, ktorá umožní nielen lepšiu vzájomnú komunikáciu subjektov štátnej správy zapojených do agendy lepšej regulácie ale poskytne aj priestor pre verejnosť na získavanie informácií z tejto oblasti.  Všeobecným cieľom hodnotenia regulácií je posúdiť ich pozitívne a negatívne účinky na vybrané oblasti: na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské a životné prostredie, na sociálnu oblasť a životnú úroveň občanov, ktorých sa týka, ako aj na informatizáciu spoločnosti a na služby poskytované občanom zo strany štátnej správy. Hodnotenie môže vysvetliť, či a do akej miery sa naplnili pôvodné účely regulácie, posúdiť pozitívne účinky a určiť účinok na vymedzené oblasti, čiže možné negatívne účinky.

Lepšia regulácia je medzi slovenskou verejnosťou, napriek jej významným pozitívnym vplyvom na celú spoločnosť, prakticky neznámym pojmom. Vnímanie tejto agendy možno označiť za formálne a okrajové, aj keď v predchádzajúcom období boli prijaté a implementované rôzne strategické materiály. Súčasťou schválenej stratégie je preto aj vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o problematike regulácií. Stratégia lepšej regulácie by mala byť financovaná prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ zo zdrojov Operačného programu Efektívna verejná správa.

Odbor komunikácie MH SR

- Reklama -