Hra na slepú babu nedopadla pre rezort životného prostredia dobre. Vykonaná kontrola potvrdila nedostatky pri vyhlasovaní chránených území a v oblasti ich členenia. Bol potvrdený nesúlad medzi deklarovanou zonáciou územia biosférickej rezervácie v zmysle požiadaviek UNESCO a medzi reálnym stavom a klasifikáciou územia v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Potvrdila sa neaktuálnosť strategických programových dokumentov v oblasti ochrany prírody a krajiny. Kontrolou bolo zistené, že klasifikácia území, deklarovaná v medzinárodných záväzkoch, v niektorých prípadoch nezodpovedala skutočnému stavu zabezpečenia ochrany v zmysle národnej legislatívy.

Finančné prostriedky – poskytnuté zo štátneho rozpočtu na plnenie úloh Štátnej ochrany prírody SR na území Národného parku Poloniny v sume viac ako jeden milión eur za kontrolované obdobie – slúžili predovšetkým na organizačné zabezpečenie chodu správy NP Poloniny a nie na zabezpečenie medzinárodných záväzkov a nápravy nezákonného stavu a vyriešenie vlastníckych vzťahov.

Kontrola poukázala na zanedbanie kľúčových krokov, ktoré bolo nevyhnutné realizovať, a to minimálne zabezpečiť zmenu hospodárenia na štátnych lesných pozemkoch. Vláda opäť len formálne vzala na vedomie správu a ani sa neunúvala skontrolovať vlastné uznesenie z novembra 2017, z ktorých vyplynuli viaceré úlohy a momentálne sú už po termíne.

Žiadame, aby vláda bezodkladne realizovala a vyhodnotila plnenie konkrétnych opatrení a prestala zavádzať Výbor svetového dedičstva a klamať občanov Slovenska.

Anna Zemanová, poslankyňa NR SR a tímlíderka SaS pre životné prostredie